Supaprastintų pirkimų taisyklės

PATVIRTINTA
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto direkcijos generalinio
direktoriaus 2012 m. sausio 24 d.
įsakymu Nr. V- 19

SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

TURINYS

1. Bendrosios nuostatos.
2. Supaprastintų pirkimų būdai ir jų pasirinkimo sąlygos.
3. Supaprastintų pirkimų pradėjimas.
4. Supaprastintų pirkimų paskelbimas.
5. Pirkimo dokumentų, konkurso sąlygų rengimas, techninė specifikacija, paaiškinimai, teikimas.
6. Pasiūlymų galiojimas ir pasiūlymų rengimo reikalavimai.
7. Vokų su supaprastinto pirkimo pasiūlymais atplėšimas, šių pasiūlymų nagrinėjimas ir vertinimas.
8. Pirkimo sutartis.
9. Preliminarioji sutartis.
10. Pretenzijų nagrinėjimas.
11. Informacijos apie pirkimą teikimas.
12. Pirkimų dokumentavimas ir ataskaitų pateikimas.
13. Supaprastintas atviras konkursas.
14. Supaprastintas ribotas konkursas.
15. Skelbiamos supaprastintos derybos.
16. Supaprastinti pirkimai apklausos būdu.
17. Supaprastintas projekto konkursas.
18. Mažos vertės pirkimai.
19. Mažos vertės (iki 10 000 lt be PVM) pirkimų taisyklės.
20. Mažos vertės pirkimų, nurodytų 117.1 punkte, taisyklės.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau tekste – VĮ KVJUD) pagal šias Supaprastintų pirkimų taisykles (toliau – Taisyklės) atlieka:
1.1. prekių ir paslaugų pirkimus, kurių vertė iki 1 336 234 Lt (387 000 EUR) be PVM;
1.2. darbų pirkimus, kurių vertė iki 16 728 816 Lt (4 845 000 EUR) be PVM;
1.3. Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlyje nurodytų B paslaugų pirkimus, neatsižvelgiant į pirkimo vertę;
1.4. Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio 14 dalyje nurodytus pirkimus.
2. Atlikdama supaprastintus pirkimus VĮ KVJUD vadovaujasi šiomis Taisyklėmis, Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – CK), kitais įstatymais ir įstatymų įgyvendinamaisiais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų vykdymą. Vykdant viešuosius pirkimus pagal šias Taisykles, procedūros, kurios neaptariamos šiose Taisyklėse, atliekamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.
3. Supaprastinti pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl pirkimų, vadovaujamasi racionalumo principu.
4. VĮ KVJUD vykdomuose supaprastintuose pirkimuose turi teisę dalyvauti fiziniai asmenys, privatūs juridiniai asmenys, viešieji juridiniai asmenys ar tokių asmenų grupės. Pasiūlymui pateikti ūkio subjektų grupė neprivalo įsteigti juridinio asmens, bet VĮ KVJUD gali pareikalauti, kad, ūkio subjektų grupės pasiūlymą pripažinus geriausiu ir VĮ KVJUD pasiūlius sudaryti viešojo pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą, jei tai yra būtina siekiant tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.
5. Atliekant supaprastintus pirkimus, VĮ KVJUD siekia atsižvelgti į visuomenės poreikius socialinėje srityje, aplinkos apsaugos reikalavimus. Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais dėl žaliųjų pirkimų įgyvendinimo, Viešųjų pirkimų įstatymo 13 ir 91 str. nuostatomis.
6. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka LR Viešųjų pirkimų įstatymo vartojamas sąvokas.

2. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ BŪDAI IR JŲ PASIRINKIMO SĄLYGOS

7. VĮ KVJUD supaprastinti pirkimai vykdomi šiais būdais:
7.1. supaprastintas atviras konkursas;
7.2. supaprastintos skelbiamos derybos;
7.3. supaprastintas ribotas konkursas;
7.4. supaprastintas projekto konkursas;
7.5. apklausa;
7.6. mažos vertės pirkimai.
8. Pirkimas supaprastinto atviro konkurso būdu, supaprastinto riboto konkurso būdu ar supaprastintų skelbiamų derybų būdu gali būti atliktas visais atvejais, tinkamai apie juos paskelbus ir jeigu pirkimų vertė neviršija tarptautinių pirkimų verčių, nurodytų šių Taisyklių 1.1 p. ir 1.2 p.
9. Apklausos būdu pirkimas atliekamas neskelbiant apie pirkimą pagal šių Taisyklių sąlygas: 9.1. apklausos būdu gali būti perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kai:
9.1.1. supaprastintas atviras ar ribotas konkursas neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų;
9.1.2. supaprastintame atvirame ar supaprastintame ribotame konkurse visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į apklausą kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys VĮ KVJUD nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
9.1.3. dėl techninių priežasčių ar meninių aspektų arba dėl priežasčių, susijusių su išimtinių teisių apsauga, prekes, paslaugas ar darbus gali patiekti (atlikti) tik konkretus tiekėjas arba keletas konkrečių tiekėjų;
9.1.4. dėl įvykių, kurių VĮ KVJUD negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, tačiau supaprastinto atviro konkurso, supaprastinto riboto konkurso ar skelbiamų supaprastintų derybų būdu dėl per ilgų pirkimo procedūrų tai padaryti neįmanoma. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo VĮ KVJUD;
9.1.5. atskiroms pirkimo dalims, kai perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, jei bendra tokių pirkimo dalių vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra ne didesnė kaip 10 procentų bendros visų pirkimo dalių vertės perkant panašias prekes ir paslaugas ir 1,5 procento – perkant darbus.
9.2. Apklausos būdu taip pat gali būti perkamos prekės, paslaugos arba darbai, kai:
9.2.1. VĮ KVJUD pagal ankstesnę sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu ar ekonominiu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis (teikiamomis) paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o pakeitus tiekėją, VĮ KVJUD reikėtų įsigyti medžiagų ar paslaugų, turinčių kitokias technines charakteristikas ir dėl to atsirastų nesuderinamumas arba techninių eksploatacijos ir priežiūros sunkumų;
9.2.2. VĮ KVJUD pagal ankstesnę sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko darbų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu ar ekonominiu požiūriu derinant su jau atliktais (atliekamais) darbais, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia darbų kainos, o pakeitus tiekėją VĮ KVJUD neabejotinai atsirastų papildomų išlaidų;
9.2.3. prekės ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas. 9.3. Apklausos būdu taip pat gali būti perkamos prekės, kai:
9.3.1. perkamos prekės gaminamos tik mokslinių tyrimų, eksperimentų, studijų ar plėtros tikslais ir jeigu nesiekiama įsigyjamų prekių masine gamyba sustiprinti komercinio pajėgumo arba padengti mokslinio tyrimo ir plėtros išlaidų;
9.3.2. prekių biržoje perkamos kotiruojamos prekės;
9.3.3. perkami muziejų eksponatai, archyviniai ir bibliotekiniai dokumentai, yra prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai;
9.3.4. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų, restruktūrizuojamų, sustabdžiusių veiklą ar kitaip apribojusių veiklą ūkio subjektų;
9.3.5. prekės perkamos iš valstybės rezervo;
9.3.6. jeigu yra trumpalaikės ypač palankios sąlygos, leidžiančios reikalingas prekes įsigyti už daug mažesnę negu rinkos kainą.
9.4. Apklausos būdu taip pat gali būti perkamos paslaugos, kai:
9.4.1. pirkimas atliekamas po projekto konkurso iš šio konkurso laimėtojo arba vieno iš kelių laimėtojų. Pastaruoju atveju į apklausą kviečiami visi laimėtojai;
9.4.2. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų (informacinėmis) bazėmis; 9.4.3. perkamos oro transporto paslaugos;
9.4.4. perkamos pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų mokymo paslaugos;
9.4.5. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos.
9.5. Apklausos būdu taip pat gali būti perkamos paslaugos ir darbai, kai:
9.5.1. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti,paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį ir kurių techniškai ar ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti;
9.5.2. perkant iš to paties tiekėjo naujas paslaugas ar darbus, panašius į tuos, kokie buvo pirkti pagal ankstesnę pirkimo sutartį, su sąlyga, kad ankstesnioji pirkimo sutartis buvo sudaryta atviro ar riboto konkurso būdu, kurį skelbiant buvo atsižvelgta į tokių papildomų pirkimų vertę, apie galimybę pirkti papildomai buvo nurodyta skelbime apie pirkimą, o visi minimi pirkimai yra skirti tam pačiam projektui vykdyti. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 metai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo momento.
9.6. perkant pagal 9.5.1 p. nurodytas aplinkybes darbus ar paslaugas, inicijuojančio padalinio vadovas ar jo įgaliotas darbuotojas, Viešųjų pirkimų komisijai svarstant šių darbų ar paslaugų kainų pagrįstumą, pateikia komisijai raštišką išvadą apie nurodomų darbų ar paslaugų kiekių pagrįstumą, o taip pat nurodo, kurie iš šių darbų ar paslaugų numatomi vykdyti pagal konkursinius įkainius ir kurie pagal naujas kainas, įvertina kainų pokyčius.

3. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PRADĖJIMAS

10. VĮ KVJUD supaprastintus pirkimus organizuoja inicijuojantys pirkimus padaliniai, Teisės ir personalo skyriaus Viešųjų pirkimų grupės specialistai ir Viešųjų pirkimų komisijos. Viešųjų pirkimų komisijos sudaromos VĮ KVJUD generalinio direktoriaus įsakymu. Supaprastinto pirkimo procedūros pradedamos taip:
10.1. Struktūrinių padalinių, inicijuojančių pirkimus, vadovai, paruošę ir suderinę tarnybinius pranešimus su padalinį kuruojančiu direktoriumi, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriumi (jei planuojamo pirkimo vertė yra daugiau kaip 500 000,00 Lt įskaitant PVM – su Ekonomikos ir finansų direktoriumi-vyriausiuoju finansininku) bei Teisės ir personalo skyriumi ir gavę generalinio direktoriaus raštišką leidimą (vizą) pradėti vykdyti pirkimo procedūras, pateikia juos užregistruoti VĮ KVJUD Bendrojo skyriaus dokumentų valdymo specialistams, kurie užregistravę perduoda juos Teisės ir personalo skyriui. Struktūrinių padalinių vadovai Teisės ir personalo skyriui su tarnybiniu pranešimu taip pat privalo pateikti prekes, paslaugas ar darbus charakterizuojančius dokumentus (technines sąlygas, specifikacijas, užduotis ar techninius projektus, ekspertizės aktus, jei ekspertizė yra atlikta, o taip pat VĮ KVJUD administracijos darbo reglamente nustatyta tvarka suderintus pirkimo sutarčių projektus ir kitą dokumentaciją, reikalingą pirkimui organizuoti). Šie išvardinti dokumentai yra paruošiami vykdant pirkimus supaprastinto atviro konkurso, supaprastinto projekto konkurso, supaprastinto riboto konkurso, supaprastintų skelbiamų derybų ir apklausos, vykdomos su daugiau nei vienu tiekėju, būdu. Vykdant kitus supaprastintus pirkimus, prie tarnybinių pranešimų pridedami dokumentai ir pirkimo procedūrų vykdymo tvarka nurodyta kituose šių Taisyklių skyriuose.
10.2. Teisės ir personalo skyriaus Viešųjų pirkimų grupės specialistai suderintus ir generalinio direktoriaus vizuotus tarnybinius pranešimus pateikia Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje pirkimo būdui parinkti;
10.3. Teisės ir personalo skyriaus Viešųjų pirkimų grupės kiekvienam pirkimui grupės vadovo paskirtas atsakingas specialistas, gavęs iš pirkimą inicijuojančio padalinio nurodytą dokumentaciją, vadovaudamasis šių Taisyklių 5 skyriaus reikalavimais ir atsižvelgęs į pasirinktą pirkimo būdą, paruošia konkurso sąlygas ir pateikia jas svarstyt Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje. Konkurso sąlygos ruošiamos vykdant pirkimus supaprastinto atviro konkurso, supaprastinto projekto konkurso, supaprastinto riboto konkurso, supaprastintų skelbiamų derybų būdu;
10.4. konkurso sąlygas apsvarsčius ir joms pritarus Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje, jos pateikiamos tvirtinti generaliniam direktoriui;
10.5. generaliniam direktoriui patvirtinus konkurso sąlygas, Teisės ir personalo skyriaus Viešųjų pirkimų grupės specialistas, kuriam pavesta vykdyti atitinkamų prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, paruošia ir išsiunčia skelbimą apie pirkimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
10.6. toliau pirkimo procedūros, priklausomai nuo pasirinkto pirkimo būdo, vykdomos kituose šių Taisyklių skyriuose nurodyta tvarka;
10.7. visos pirkimo procedūros vykdomos Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, surašant protokolus, kuriuos pasirašo posėdžiuose dalyvavę komisijos nariai. Viešųjų pirkimų posėdžių protokolus paruošia Teisės ir personalo skyriaus Viešųjų pirkimų grupės specialistai, kuruojantys pirkimą. Protokolą rengęs specialistas pasirašo dokumentą kaip jo rengėjas.
11. VĮ KVJUD Viešųjų pirkimų komisijos dirba vadovaudamosi generalinio direktoriaus patvirtintu Komisijos darbo reglamentu.

4. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PASKELBIMAS

12. VĮ KVJUD privalo atskirai paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje apie kiekvieną pirkimą, atliekamą supaprastinto atviro konkurso, supaprastinto riboto konkurso, skelbiamų supaprastintų derybų būdu arba kai vykdomas supaprastintas projekto konkursas. Skelbimai gali būti papildomai skelbiami VĮ KVJUD interneto tinklalapyje.

VĮ KVJUD apie pradedamą bet kurį pirkimą (išskyrus mažos vertės pirkimus), taip pat nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą sutartį nedelsdama informuoja savo tinklalapyje ir leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“, nurodydama:
1) apie pradedamą pirkimą – pirkimo objektą, pirkimo būdą ir jo pasirinkimo priežastis;
2) apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį – numatomą sutarties kainą, laimėjusio dalyvio pavadinimą, jo pasirinkimo priežastis ir, jeigu žinoma, pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus;
3) kitą Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytą informaciją.

13. Skelbimus, skelbiamus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, VĮ KVJUD privalo pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai pagal jos nustatytus skelbiamos informacijos privalomuosius reikalavimus, standartines formas bei skelbimų teikimo tvarką. Papildomai skelbimai gali būti skelbiami VĮ KVJUD tinklalapyje, kitur internete, leidiniuose. VĮ KVJUD užtikrina, kad papildoma informacija gali būti paskelbta ne anksčiau negu paskelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, o to paties skelbimo turinys visur turi būti tapatus. Už skelbimo turinį atsakinga VĮ KVJUD.
14. VĮ KVJUD, sudariusi sutartį ar preliminarią sutartį dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlio B paslaugų sąraše nurodytų paslaugų, kai pirkimo vertė yra ne mažesnė negu yra nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, ne vėliau kaip per 48 dienas po pirkimo sutarties ar preliminarios sutarties sudarymo Viešųjų pirkimų tarnybai pateikia skelbimą apie sudarytą pirkimo sutartį, nurodydama, ar ji sutinka, kad skelbimas būtų paskelbtas.

5. PIRKIMO DOKUMENTŲ, KONKURSO SĄLYGŲ RENGIMAS, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, PAAIŠKINIMAI, TEIKIMAS

15. Pirkimo dokumentai ruošiami supaprastintiems atviriems, supaprastintiems projekto, supaprastintiems ribotiems konkursams ir skelbiamų supaprastintų derybų būdu vykdomiems pirkimams. Šias sąlygas ruošia Teisės ir personalo skyriaus Viešųjų pirkimų grupės specialistai. Apsvarsčius ir pritarus Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje, konkurso sąlygas patvirtina VĮ KVJUD generalinis direktorius. Priklausomai nuo pirkimo būdo už pirkimo dokumentų parengimą atsakingas specialistas iš pirkimą inicijuojančio padalinio gauna reikalingą dokumentaciją – techninį projektą arba techninę užduotį arba techninę specifikaciją, suderintą sutarties projektą, generalinio direktoriaus patvirtintą tarnybinį pranešimą su nurodyta pirkimui skirta suma (jei perkami darbai, dar ir ekspertizės aktą). Vykdant pirkimą apklausos būdu, konkurso sąlygos neruošiamos. Kvietime dalyvauti apklausoje nurodoma perkamų prekių, paslaugų, darbų pavadinimai, jų charakteristikos, kiekiai, pateikimo (atlikimo) terminai, reikalaujama tiekėjo kvalifikacija (taip pat tiekėjams gali būti pateikta ir kita reikalinga dokumentacija). Konkurso sąlygose, atsižvelgiant į pasirinktą pirkimo būdą, pateikiama ši informacija:
15.1. jei apie pirkimą buvo skelbta, nuoroda į skelbimą;
15.2. pirkimo pasiūlymų rengimo ir pateikimo reikalavimai (pateikimo terminas, vieta, būdai);
15.3. pirkimo pasiūlymo galiojimo terminas;
15.4. perkamų prekių, darbų ar paslaugų pavadinimai, jų techniniai, estetiniai, funkciniai bei kokybės reikalavimai, specifikacijos (jeigu reikia), planai, brėžiniai ir projektai, darbų, paslaugų apimtis, prekių kiekis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo bei darbų atlikimo terminai, eksploatavimo išlaidos ir kita pirkimo objektui apibūdinti reikalinga informacija;
15.5. informacija, ar pirkimo objektas skirstomas į dalis, kurių kiekvienai bus sudaroma pirkimo sutartis arba preliminari sutartis, ir ar leidžiama pateikti pasiūlymus tik vienai pirkimo objekto daliai, vienai ar kelioms dalims, ar visoms dalims; pirkimo objekto dalių, dėl kurių gali būti pateikti pasiūlymai, apibūdinimas;
15.6. informacija, ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus;
15.7. informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma pirkimo kaina. Į kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai;
15.8. tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, taip pat ir reikalavimai atskiriems bendrą paraišką ar pasiūlymą pateikusiems tiekėjams bei dokumentų sąrašas ir informacija, kurią turi pateikti tiekėjai, siekiantys įrodyti, kad jų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, turi atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus, todėl VĮ KVJUD konkurso sąlygose gali nurodyti, kad tiekėjai vietoje kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų privalo pateikti nustatytos formos minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją pagal 4 priedą, kurioje tiekėjai turi deklaruoti savo kvalifikacijos atitiktį, pateikdami perkančiosios organizacijos prašomą informaciją;
15.9. jeigu numatoma riboti tiekėjų skaičių – kvalifikacinės atrankos kriterijai bei tvarka, mažiausias kandidatų, kuriuos VĮ KVJUD atrinks ir pakvies pateikti pasiūlymus, skaičius;
15.10. vokų su pasiūlymais pristatymo vieta ir galutinis pasiūlymų pateikimo terminas (data, valanda ir minutė);
15.11. vieta, kur bus atplėšiami vokai su konkursiniais pasiūlymais;
15.12. vokų su pirkimo pasiūlymais atplėšimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros, taip pat nurodant informaciją, ar tiekėjams leidžiama dalyvauti vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje;
15.13. informacija, ar su supaprastinto projekto konkurso laimėtoju (laimėtojais) bus sudaroma pirkimo sutartis; informacija, ar tiekėjams bus mokama kompensacija, perkančiajai organizacijai nutraukus projekto konkursą; informacija apie supaprastinto projekto konkurso laimėtojui (laimėtojams) ar dalyviams skiriamus prizus ar kitus apdovanojimus (kai tai taikoma);
15.14. terminas, iki kada nelaimėję projektai turi būti grąžinti projekto konkurso dalyviams;
15.15. informacija apie tai, kokia valiuta pateikiama pasiūlymo kaina. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus apskaičiuojamos litais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną;
15.16. pirkimo pasiūlymų vertinimo kriterijai ir vertinimo tvarka;
15.17. siūlomos pasirašyti pirkimo sutarties svarbiausios sąlygos arba sutarties projektas;
15.18. pirkimo pasiūlymų galiojimo užtikrinimo ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimai;
15.19. būdai ir terminai, kuriais kandidatai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų;
15.20. pirkimo pasiūlymų keitimo ir atšaukimo tvarka;
15.21. VĮ KVJUD darbuotojų, kurie įgalioti palaikyti ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) su pirkimų procedūromis susijusius pranešimus, vardai, pavardės, adresai, telefonų ir faksų numeriai;
15.22. jeigu VĮ KVJUD iki preliminarios eilės patvirtinimo pasilieka teisę nutraukti supaprastintą atvirą konkursą ir pradėti pirkimo procedūras apklausos būdu – atitinkama informacija apie šią teisę;
15.23. kita reikalinga informacija apie pirkimo sąlygas ir procedūras;
15.24. jeigu pasiūlymą teikia juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, reikalavimai tokiems tiekėjams;
15.25. turi būti reikalaujama, kad tiekėjas savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus ir kokiai pirkimo daliai atlikti jis ketina pasitelkti, jei dalį darbų leidžiama atlikti subrangovams. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybėsdėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo;
15.26. reikalavimas pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytos formos tiekėjo sąžiningumo deklaraciją, kurioje nurodoma, kad tiekėjas nedavė ir neketina duoti komisijos nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti pirkimus; su kokiais ūkio subjektais tiekėjas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, ir patvirtinama, kad jeigu vienas ar keli iš jo nurodytų ūkio subjektų, su kuriais jis yra susijęs, dalyvauja pirkime ir pateikia savarankišką pasiūlymą (pasiūlymus), tiekėjas šiame pirkime veikia nepriklausomai nuo jų ir jie laikytini konkurentais; kad tiekėjas nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytus principus;
15.27. informacija apie atidėjimo termino taikymą, ginčų nagrinėjimo tvarką;
15.28. kiti pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus nustatyti reikalavimai.
16. Pirkimo dokumentų sudėtinė dalis yra skelbimas apie pirkimą. VĮ KVJUD skelbimuose esančios informacijos vėliau papildomai gali neteikti.
17. Pirkimo dokumentuose turi būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus jis ketina pasitelkti, ir gali būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo daliai jis ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybėsdėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. VĮ KVJUD pirkimo dokumentuose gali nurodyti galiojančius teisės norminius aktus, reglamentuojančius darbo saugą ir darbo sąlygas.
18. Pirkimo dokumentai rengiami lietuvių kalba.
19. Perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje (techninėje užduotyje ar sąlygose).
20. Techninė specifikacija (techninė užduotis ar sąlygos) turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų.
21. Techninė specifikacija (techninė užduotis ar techninės sąlygos) nustatoma nurodant standartą, techninį reglamentą ar normatyvą arba nurodant pirkimo objekto funkcines savybes, ar apibūdinant norimą rezultatą arba šių būdų deriniu. Šios savybės bei reikalavimai turi būti tikslūs ir aiškūs, kad tiekėjai galėtų parengti tinkamus pasiūlymus, o perkančioji organizacija įsigytų reikalingų prekių, paslaugų ar darbų.
22. Paslaugų pirkimo atveju techninėje specifikacijoje nurodomas paslaugų pobūdis ir jų teikimo vieta, nustatomi kartu su paslaugomis tiekiamų prekių ar atliekamų darbų techniniai reikalavimai. Prekių pirkimo atveju techninėje specifikacijoje nustatomi ir kartu su prekėmis tiekiamų paslaugų ar atliekamų darbų techniniai reikalavimai. Perkant darbus, nurodoma darbų atlikimo vieta bei reikalavimai kartu perkamoms paslaugoms, prekėms.
23. Pirkimo dokumentuose nurodytas standartas turi būti arba Europos standartą atitinkantis Lietuvos standartas arba Europos standartas, o jeigu šių standartų nėra – tarptautinis standartas ar kitas Nacionalinės standartizacijos institucijos patvirtintas normatyvinis dokumentas. Pirkimo dokumentuose reikia nurodyti, kad tiekėjai gali remtis nurodytiems standartams lygiaverčiais kitais Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių standartizacijos institucijų patvirtintais normatyviniais dokumentais.
24. VĮ KVJUD neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės, paslaugos ar darbai neatitinka Europos standartus atitinkančių Lietuvos standartų, Europos techninių reglamentų, Europos standartizacijos institucijų patvirtintų normatyvų, tarptautinių standartų, nacionalinių standartų, techninių reglamentų ar kitokių normatyvinių dokumentų, jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis VĮ KVJUD tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus funkcinėms savybėms ar norimam rezultatui apibūdinti.
25. Rengiant techninę specifikaciją, nurodomos pirkimo objekto arba pirkimo objekto panaudojimo tikslo ir sąlygų savybės (pvz. našumas, matmenys, energijos suvartojimas, norima gauti nauda naudojant pirkimo objektą ir pan. Reikšmės nurodomos ribiniais dydžiais („ne daugiau kaip“, „ne mažiau kaip“) arba reikšmių diapazonais („nuo ... iki ...“). Tik pagrįstais atvejais reikšmės gali būti nurodomos tiksliai („turi būti lygu ...“). Visus pirkimo objektui keliamus techninius reikalavimus turi būti įmanoma išmatuoti ar kitokiu būdu patikrinti.
26. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis, gamintojas ar tiekimo šaltinis, gamybos procesas, prekės ženklas, patentas, kilmės šalis, išskyrus atvejus, kai neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pirkimo objekto arba reikalingą pirkimo objektą gali pasiūlyti tik vienintelis tiekėjas. Šiuo atveju VĮ KVJUD privalo nurodyti, kad savo savybėmis lygiaverčiai objektai yra priimtini, įrašydama žodžius „arba lygiavertis“.
27. Funkciniai reikalavimai gali apimti ir aplinkos apsaugos reikalavimus. Pirkimo dokumentuose galima nustatyti tam tikrus reikalavimus, pavyzdžiui, gamybos būdui ar pagrindinėms naudojamoms medžiagoms (maisto produktai, neapdoroti kenksmingomis medžiagomis, tam tikra naudojamų medžiagų dalis, pagaminta iš perdirbtų žaliavų, energija, pagaminta iš atsinaujinančių energijos šaltinių) arba tam tikrų produktų grupių arba paslaugų poveikiui aplinkai. VĮ KVJUD, nustatydama reikalavimus, gali remtis standartais ar ekologiniais ženklais. Šiuo atveju ji nurodo standartuose ar ekologiniuose ženkluose keliamus reikalavimus objekto savybėms ir kaip atitikimą šiems reikalavimams priima oficialių institucijų išduotus dokumentus ar gamintojo patvirtinimą.
28. VĮ KVJUD, skelbdama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje apie pirkimą, kartu su skelbimu turi pateikti tiekėjams elektroninėmis priemonėmis pirkimo dokumentus, įskaitant technines specifikacijas ir techninius projektus. Vykdant pirkimą dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), taip pat atsakymus į tiekėjų klausimus taip pat turi skelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
29. Kandidatas gali paprašyti, kad VĮ KVJUD paaiškintų pirkimo dokumentus. VĮ KVJUD atsako į kiekvieną kandidato rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 6 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. VĮ KVJUD į gautą prašymą atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. VĮ KVJUD, atsakydama kandidatui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems kandidatams, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą duoti paaiškinimą. Atsakymas turi būti siunčiamas taip, kad kandidatas jį gautų ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
30. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo pabaigos terminui, VĮ KVJUD savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, tačiau tikslinant negali būti keičiama paskelbta informacija. Tokie paaiškinimai (patikslinimai) visiems kandidatams, kuriems KVJUD yra pateikusi pirkimo dokumentus, išsiunčiami ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
31. Jeigu VĮ KVJUD Viešųjų pirkimų komisija rengia susitikimą su kandidatais, ji surašo šio susitikimo protokolą. Protokole fiksuojami visi šiame susitikime pateikti klausimai dėl pirkimo dokumentų ir atsakymai į juos. Protokolas visiems pirkimo procedūrose dalyvaujantiems kandidatams turi būti išsiųstas taip, kad kandidatai jį gautų ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Protokolas nerašomas tik tuo atveju, jei kandidatams (tiekėjams) yra aprodomas tik objektas, kuriame bus vykdomi darbai ar paslaugos, ir apžiūros metu nėra atsakinėjama į klausimus.
32. Jeigu VĮ KVJUD pirkimo dokumentus paaiškina (patikslina) arba surengia susitikimą su kandidatais, arba jei ji negali pirkimo dokumentų paaiškinimų (patikslinimų) ar susitikimo protokolų pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ji privalo perkelti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikui, per kurį kandidatai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus).
33. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, perkančioji organizacija privalo atitinkamai patikslinti skelbimą ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.
34. Pranešimai apie kiekvieną pirkimo pasiūlymų pateikimo pabaigos termino nukėlimą išsiunčiami visiems kandidatams.
35. Perkančioji organizacija neturi teisės pirkimo dokumentų pateikti anksčiau negu paskelbiama apie pirkimą, kaip nurodyta LR viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje. Pateikdama pirkimo dokumentus, perkančioji organizacija vadovaujasi tiekėjų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principais.

6. PASIŪLYMŲ GALIOJIMAS IR PASIŪLYMŲ RENGIMO REIKALAVIMAI

36. VĮ KVJUD pirkimo dokumentuose privalo nurodyti reikalaujamą pasiūlymų galiojimo terminą. Šis terminas negali būti ilgesnis kaip 90 dienų nuo konkurso pasiūlymų pateikimo termino dienos. Sustabdžius pirkimo procedūras, šis terminas pratęsiamas pirkimo procedūrų sustabdymo laikui.
37. VĮ KVJUD pirkimo dokumentuose privalo paprašyti, kad tiekėjai savo pasiūlymuose nurodytų pasiūlymų galiojimo terminą. Jis turi būti ne trumpesnis, negu VĮ KVJUD pirkimo dokumentuose nurodytas. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek yra nustatyta pirkimo dokumentuose.
38. Nesibaigus pasiūlymų galiojimo terminui, šis terminas gali būti pratęstas. Pasiūlymų galiojimo terminą gali pratęsti pasiūlymus pateikę dalyviai VĮ KVJUD prašymu. Prašyme pratęsti pasiūlymų galiojimo terminą VĮ KVJUD nurodo naują pasiūlymų galiojimo terminą ir datą, iki kurios dalyviai turi pranešti apie savo sutikimą ar nesutikimą pratęsti pasiūlymų galiojimą. Dalyvis, sutikęs pratęsti pasiūlymo galiojimo terminą, privalo apie tai pranešti VĮ KVJUD ir kartu pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo pratęsimą arba pateikti naują pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jeigu buvo reikalaujama užtikrinti pasiūlymų galiojimą. Jeigu dalyvis iki prašyme nurodytos datos neatsako, nepratęsia pirkimo pasiūlymų galiojimo užtikrinimo termino arba nepateikia naujo pirkimo pasiūlymų galiojimo užtikrinimo, laikoma, jog jis atmetė prašymą pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą ir atšaukė savo pasiūlymą. Šiuo būdu atšaukęs savo pasiūlymą dalyvis nepraranda teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.
39. VĮ KVJUD pirkimo dokumentuose nurodo, kad kandidatai pasiūlymus privalo pateikti užklijuotuose vokuose, ant kurių užrašytas pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas, adresas ir užrašas „Neatplėšti iki .....“ (nurodyti pasiūlymo pateikimo pabaigos terminą – metus, mėnesį, dieną, valandą ir minutę). Pateikiami vokai turi būti užklijuoti ir mechaniškai nepažeisti. Pasiūlymas turi būti pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens.
40. Jeigu VĮ KVJUD numato pasiūlymus vertinti pagal jų ekonominį naudingumą, tai pirkimo dokumentuose privalo nurodyti, kad tiekėjai pasiūlymo kainą pateiktų viename užklijuotame voke, o likusias pasiūlymo dalis (techninius pasiūlymo duomenis ir kitą informaciją bei dokumentus) kitame užklijuotame voke. Šie abu vokai turi būti įdėti į bendrą voką, o jis taip pat užklijuojamas, ant jo užrašomas pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas, adresas ir užrašas „Neatplėšti iki ...“ (nurodyti pasiūlymo pateikimo pabaigos terminą – metus, mėnesį, dieną, valandą ir minutę). Vykdant pirkimus skelbiamų derybų ir apklausos būdu (jei pasiūlymus buvo prašoma pateikti vokuose), tiekėjai pirminius pasiūlymus pristato taip pat užklijuotuose vokuose. Pasiūlymo (su priedais) lapai, išskyrus pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (originalą), turi būti sunumeruoti, susiūti siūlu, kuris neleistų nepažeidžiant susiuvimo į pasiūlymą įdėti naujus, išplėšti esančius lapus ar juos pakeisti, o pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas (originalas) į pasiūlymo voką įdedamas atskirai nenumeruojant ir nesusiuvant. Paskutinio lapo antroje pusėje siūlas užklijuojamas popieriaus lapeliu, ant kurio nurodomas pasiūlymo lapų skaičius ir patvirtinama tiekėjo arba asmens, įgalioto pasirašyti tiekėjo vardu, parašu, kartu nurodant pasirašančiojo asmens vardą, pavardę ir pareigas. Kartu su kitais pasiūlymo lapais įsiuvama ir sunumeruojama pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento kopija.
41. Tiekėjai pasiūlymus privalo pateikti iki pirkimo dokumentuose nustatyto pasiūlymų pateikimo pabaigos termino (datos, valandos ir minutės). Vėliau gautus pasiūlymus VĮ KVJUD privalo užregistruoti ir neatplėštus grąžinti pateikusiems kandidatams.
42. Pasiūlymą gali pateikti ir atskiras ūkio subjektas, ir ūkio subjektų grupė. Pasiūlymui teikti ūkio subjektų grupė neprivalo įsteigti juridinio asmens. VĮ KVJUD gali nereikalauti, kad tokios grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir VĮ KVJUD pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, grupė įsteigtų juridinį asmenį.
43. Kol nepasibaigė pasiūlymų priėmimo terminas, dalyvis gali pakeisti ar atšaukti pateiktą savo pasiūlymą, neprarasdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

7. VOKŲ SU SUPAPRASTINTO PIRKIMO PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMAS, ŠIŲ PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

44. Vokai su pasiūlymais (išskyrus pirkimus, kuriuos vykdant nėra teikiami pasiūlymai vokuose) atplėšiami komisijos posėdyje. Posėdis vyksta pirkimo dokumentuose nurodytoje vietoje, prasideda nurodytą dieną, valandą ir minutę. Pradinis susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais prilyginamas vokų atplėšimui. Posėdžio diena ir valanda turi sutapti su pasiūlymų pateikimo termino pabaiga. Pakeitus terminą, atitinkamai turi būti pakeistas ir vokų su pasiūlymais atplėšimo laikas. Nustatytu laiku turi būti atplėšti visi vokai su pasiūlymais, gauti nepasibaigus jų pateikimo terminui. Vokų atplėšimo procedūroje, išskyrus atvejus, kai pirkimas atliekamas derybų ar konkurencinio dialogo būdu, turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų atstovai. Derybų atveju vokų su galutinėmis tiekėjų siūlomomis kainomis ir galutiniais techniniais duomenimis atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi derybose dalyvavę tiekėjai arba jų atstovai. Vokus atplėšia vienas iš Viešųjų pirkimų komisijos narių – komisijos sekretorius pasiūlymus pateikusių ir dalyvaujančių Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje tiekėjų ar jų atstovų akivaizdoje. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į šį posėdį tiekėjas ar jo atstovas neatvyksta. Pavėluotai gauti vokai su pirkimo pasiūlymais neatplėšiami ir grąžinami juos pateikusiems tiekėjams. Neužklijuotuose, turinčiuose mechaninių ar kitokių pažeidimų, galinčių kelti abejones pasiūlymo slaptumu, vokuose pateikti pasiūlymai nepriimami ir grąžinami juos pateikusiems tiekėjams. Atplėšus voką, ant pasiūlymo paskutinio lapo antros pusės pasirašo posėdyje dalyvaujantys Viešųjų pirkimų komisijos nariai. Jei pasiūlymo lapai nesunumeruoti, nesusiūti, paskutinio lapo antroje pusėje ant užklijuoto popieriaus lapelio neužrašytas pasiūlymo lapų skaičius, nėra parašo (kaip tai reikalaujama šių Taisyklių 40 p.) ir vokų atplėšimo posėdyje šie pasiūlymo įforminimo trūkumai tiekėjų nepašalinami visų pasėdyje dalyvaujančių dalyvių akivaizdoje, posėdyje dalyvaujantys Viešųjų pirkimų komisijos nariai ant pasiūlymo paskutinio lapo antros pusės pasirašo.
45. Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, pateikę atitinkamą įgaliojimą (jei asmuo nepateikia įgaliojimo ir jis nėra įmonės vadovas, jis negali posėdyje ištaisyti pasiūlymo rengimo trūkumų (jei jų yra), taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Vokų atplėšimo procedūros metu paskelbta pasiūlymų informacija įforminama protokolu, kurį pasirašo posėdyje dalyvavę Viešųjų pirkimų komisijos nariai.
46. Jeigu VĮ KVJUD pasiūlymai vertinami pagal jų ekonominį naudingumą, vokai su pasiūlymais turi būti atplėšiami dviejuose Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose. Pirmame posėdyje atplėšiami tik tie vokai, kuriuose yra techniniai pasiūlymo duomenys, kita informacija ir dokumentai, antrame posėdyje – vokai, kuriuose nurodytos kainos. Antras posėdis gali įvykti tik tada, kai VĮ KVJUD patikrina, ar pateiktų pasiūlymų techniniai duomenys bei tiekėjų kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus. Vokų su pasiūlymais, kuriuose yra techniniai bei kvalifikaciniai pasiūlymo duomenys, atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pagrindinės techninės pasiūlymo charakteristikos ir pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jei to reikalaujama). Jeigu nors vienas vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo atstovas pageidauja, turi būti paskelbtos visos pasiūlymų charakteristikos, į kurias bus atsižvelgta vertinant pasiūlymus. Vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodytos kainos, atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina. Tuo atveju, kai pasiūlymo kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. Šios vokų su kainomis atplėšimo procedūros metu turi būti paskelbti ir neatmestų tiekėjų pasiūlymų techninių parametrų įvertinimai. Šie įvertinimai turi būti pranešti ir šioje vokų atplėšimo procedūroje nedalyvaujantiems tiekėjams, kurių pasiūlymai yra neatmesti.
47. Tais atvejais, kai pasiūlymas vertinamas pagal mažiausios kainos kriterijų, vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar yra pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jei jo reikalaujama), ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Esant pageidavimams, pasiūlymų kainos raštu pranešamos ir pasiūlymus pateikusiems, bet šiame vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdyje nedalyvavusiems tiekėjams.
48. Jeigu pirkimas susideda iš atskirų dalių, vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodomos kainos, atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams arba jų atstovams skelbiama pasiūlyta kiekvienos pirkimo dalies kaina. Šios kainos turi būti nurodomos ir vokų su kainomis atplėšimo posėdžio protokole.
49. Kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno paraišką ar pasiūlymą pateikusio kandidato ar dalyvio kvalifikacinių duomenų ir kiekvienam iš jų nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie kandidatai ar dalyviai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.Jei VĮ KVJUD vietoje minimalių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų konkurso sąlygose buvo prašiusi tiekėjų pateikti nustatytos formos minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją pagal 4 priedą,tai šiuo atveju VĮ KVJUD atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaus tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu (per VĮ KVJUD nustatytą protingą terminą iki pasiūlymų eilės nustatymo). Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją privalo pateikti (kvalifikacijos atitiktį deklaruoti) visi ūkio subjektų grupės nariai. Jeigu dalyvis, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, VĮ KVJUD paprašius pateikė visus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir atitiko perkančiosios organizacijos keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, kitų dalyvių kvalifikacija netikrinama.
50. Siekiant įsitikinti, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį, VĮ KVJUD patikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktus minimalius kvalifikacijos duomenis, kitus privalomus reikalavimus. VĮ KVJUD gali paprašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus. Tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmę – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Ši nuostata netaikoma tikrinant kandidatų ar dalyvių kvalifikaciją. VĮ KVJUD vertindama pasiūlymus ir radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų arba nustačiusi, kad bendra pasiūlymo kaina neatitinka atskirų sudedamųjų dalių sumos, privalo paprašyti dalyvių per VĮ KVJUD nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdyje paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Jei dalyvis per VĮ KVJUD nurodytą terminą neištaiso šių klaidų, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Atliekant pirkimą derybų būdu, galima derėtis dėl kainos ir kitų pasiūlymo sąlygų, tačiau negalima keisti galutinio derybų rezultato, užfiksuoto derybų protokoluose ar po derybų pateiktuose galutiniuose pasiūlymuose.
51. VĮ KVJUD Viešųjų pirkimų komisija, išnagrinėjusi ir įvertinusi konkursui pateiktą pasiūlymą, jį atmeta, jeigu:
51.1. pasiūlymą pateikęs dalyvis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų;
51.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kitų privalomų ir pasiūlymų rengimo reikalavimų;
51.3. visų dalyvių buvo pasiūlytos per didelės, VĮ KVJUD nepriimtinos kainos;
51.4. dalyvis pasiūlė neįprastai mažą prekių, paslaugų ar darbų kainą ir dalyvis, VĮ KVJUD paprašius, nepateikė tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų;
51.5. konkursiniame pasiūlyme bendra kaina neatitinka jos sudėtinių dalių sumos arba pasiūlyme padaryta aritmetinių klaidų ir VĮ KVJUD paprašius šiuos trūkumus ištaisyti, nekeičiant pasiūlymo bendros kainos, jų neištaisė (kaip nurodyta šių Taisyklių 50 p.);
51.6. dalyvis, kuris pateikė nustatytos formos minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją pagal 4 priedą ir kuris pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, nepateikė atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų, neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.
52. VĮ KVJUD pasiūlymus vertina remdamasi šiais kriterijais:
52.1. ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, kai pirkimo sutartį sudaro su dalyviu, pateikusiu KVJUD naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal kriterijus, susijusius su pirkimo objektu (kokybė, kaina, techniniai privalumai, estetinės ir funkcinės charakteristikos, aplinkosaugos charakteristikos, eksploatavimo išlaidos, efektyvumas, garantinis aptarnavimas ir techninė pagalba, pristatymo data, pristatymo laikotarpis arba užbaigimo laikotarpis);
52.2. mažiausios kainos;
52.3. perkant teritorijų planavimo, architektūros, inžinerijos, duomenų apdorojimo, meniniu ar kultūriniu požiūriu sudėtingas ar panašaus pobūdžio paslaugas, pateikti pasiūlymai gali būti vertinami pagal perkančiosios organizacijos nustatytus kriterijus, kurie nebūtinai turi remtis mažiausia kaina ar ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi.
53. 52.1 punkte nurodytu atveju VĮ KVJUD nustato pirkimo dokumentuose kiekvienam ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui nurodyto pasirinkto kriterijaus lyginamąjį svorį. Kriterijų lyginamasis svoris gali būti išreikštas konkrečiu dydžiu arba nustatant intervalą, į kurį patenka kiekviena kriterijui priskiriama reikšmė.
54. Jeigu VĮ KVJUD pasiūlymus vertina pagal jų ekonominį naudingumą, ji privalo iš pradžių patikrinti bei įvertinti pasiūlymų techninius duomenis bei kvalifikaciją ir po to, tiekėjams pranešus apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus, atplėšus pasiūlymo vokus su pasiūlymo kainomis ir įvertinus jas, bendrai įvertina pasiūlymą.
55. Norint priimti sprendimą dėl pirkimo sutarties sudarymo, reikia atlikti šiuos veiksmus:
55.1. jeigu pasiūlymo mažiausia kaina arba suderėta kaina, vykdant pirkimą apklausos būdu arba vykdant mažos vertės pirkimą, yra didesnė nei kaina, numatyta tarnybiniame pranešime, pirkimą inicijuojančio padalinio vadovas, suderinęs pirkimą su padalinį kuruojančiu direktoriumi, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus viršininku (jei pirkimo vertė įskaitant PVM mažesnė kaip 500 tūkst. Lt), ekonomikos ir finansų direktoriumi-vyriausiuoju finansininku (jei pirkimo vertė įskaitant PVM didesnė kaip 500 tūkst. Lt) ir pateikęs generaliniam direktoriui paaiškinimą raštu, kodėl mažiausia objekto pirkimo kaina yra didesnė nei kaina, numatyta tarnybiniame pranešime, bei gavęs generalinio direktoriaus raštišką leidimą (pagal pridedamą formą, 1 priedas), turi pateikti jį Teisės ir personalo skyriui tolimesnėms pirkimo procedūroms vykdyti. Jeigu tokio leidimo negaunama, viešojo pirkimo procedūros nutraukiamos;
55.2. pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką Viešųjų pirkimų komisija nedelsdama turi įvertinti pateiktus dalyvių pasiūlymus, LR viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 8 dalyje nustatytu atveju patikrinti tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, nustatyti pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas) ir laimėjusį pasiūlymą.Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo arba kainų didėjimo tvarka. Tais atvejais, kai taikomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus ir kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas arba kai pasiūlymų vertinimo kriterijus yra pasiūlyta mažiausia kaina ir keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio vokas su pasiūlymais įregistruotas ar pasiūlymas elektroninėmis priemonėmis pateiktas anksčiausiai;
55.3. nedelsiant pranešti pasiūlymus pateikusiems dalyviams apie pasiūlymų eilę, pasiūlymų atmetimo priežastis ir laimėjusį pasiūlymą.
56. Pasiūlymuose kainos nurodomos litais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, VĮ KVJUD perskaičiuoja pasiūlymą litais pagal Lietuvos banko nustatytus ir paskelbtus lito bei kitų užsienio valiutų santykius pasiūlymų pateikimo pabaigos termino dieną.

8. PIRKIMO SUTARTIS

57. Priėmus sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, pirkimą inicijavusio padalinio vadovas parengia sutartį, jeigu ji nebuvo parengta kaip pirkimo dokumentų sudėtinė dalis, suderina ją VĮ KVJUD administracijos darbo reglamento nustatyta tvarka, teikia ją pasirašyti generaliniam direktoriui. Pirkimą inicijuojančio padalinio vadovas ne vėliau kaip per dvi dienas po sutarties pasirašymo pasirašytos sutarties kopiją pateikia Teisės ir personalo skyriui.
58. Tais atvejais, kai pirkimo sutartis sudaroma raštu, o tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti, tai VĮ KVJUD siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. Atsisakymu sudaryti pirkimo sutartį taip pat laikomas bet kuris iš šių atvejų:
58.1. tiekėjas neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko;
58.2. tiekėjas atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
59. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, skelbiamų supaprastintų derybų ar apklausos protokole ar po derybų pateiktame galutiniame pasiūlyme užfiksuota galutinė derybų kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.
60. Pirkimo sutartis sudaroma raštu, išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu. Kai pirkimo sutartis sudaroma raštu, turi būti nustatyta:
60.1. pirkimo sutarties šalių teisės ir pareigos;
60.2. perkamų prekių, paslaugų ar darbų pavadinimai, jeigu įmanoma, tikslūs jų kiekiai;
60.3. kaina arba kainodaros taisyklės, nustatytos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką;
60.4. atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka;
60.5. prievolių įvykdymo terminai;
60.6. prievolių įvykdymo užtikrinimas;
60.7. ginčų sprendimų tvarka;
60.8. pirkimo sutarties nutraukimo tvarka;
60.9. pirkimo sutarties galiojimas;
60.10. jeigu sudaroma preliminarioji sutartis, jai būdingos nuostatos;
60.11. subrangovai, subtiekėjai ar subteikėjai, jeigu vykdant sutartį jie pasitelkiami, ir jų keitimo tvarka.
61. VĮ KVJUD pirkimo dokumentuose gali nustatyti pirkimo sutarties atlikimo sąlygas, susijusias su socialinėmis ir aplinkos apsaugos reikmėmis, jei jos atitinka Europos Bendrijos teisės aktus.
62. Pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 tūkst. Lt be PVM.
63. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų pakeitimu nėra laikomi tokie sutarties sąlygų pakeitimai, kurie buvo numatyti pagrindinėje sutartyje. Tokių pirkimo sąlygų keitimo aplinkybės negali priklausyti nei nuo VĮ KVJUD, nei nuo tiekėjo, šių aplinkybių atsiradimo pirkimo sutarties šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, pirkimo sutarties sudarymo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nei viena iš pirkimo sutarties šalių. Negali būti keičiamos esminės sutarties sąlygos, t. y. sąlygos, dėl kurių sutarus laikoma, kad pirkimo sutartis sudaryta.
64. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos). Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai:
64.1. vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų;
64.2. supaprastintų pirkimų atveju pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10 000 Lt be PVM;
64.3. kai pasiūlymas buvo pateiktas žodžiu.

9. PRELIMINARIOJI SUTARTIS

65. VĮ KVJUD, atlikusi pirkimą, gali sudaryti preliminariąją sutartį. Tiek sudarydama preliminariąją sutartį, tiek jos pagrindu pagrindinę pirkimo sutartį, VĮ KVJUD vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir šiomis Taisyklėmis.
66. Preliminarioji sutartis gali būti sudaroma tik raštu ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui. Preliminariosios sutarties pagrindu sudaromos pagrindinės sutartys, atliekant prekių ir paslaugų pirkimus. Pirkimo sutartys, kurių vertė yra mažesnė kaip 10 tūkst. Lt be PVM, gali būti sudaromos žodžiu.
67. Preliminariąja sutartimi šalys susitaria nustatyti sąlygas, taikomas preliminariosios sutarties pagrindu sudaromai pagrindinei pirkimo sutarčiai. Preliminariojoje sutartyje turi būti nustatytos esminės pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos: pirkimo sutarties objektas, kaina, VĮ KVJUD nurodytos pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos, kurias ji laiko esminėmis. Sudarant pagrindinę pirkimo sutartį šalys negali keisti esminių preliminariosios sutarties sąlygų.
68. VĮ KVJUD gali sudaryti preliminariąją sutartį su vienu arba su keliais tiekėjais. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaroma su keliais tiekėjais, jų turi būti ne mažiau kaip trys, jeigu yra trys ir daugiau nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkančių ir priimtinus pasiūlymus pateikusių tiekėjų, pagrindinė pirkimo sutartis sudaroma tik su tais tiekėjais, su kuriais buvo sudaryta preliminarioji sutartis.
69. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su vienu tiekėju ir joje buvo nustatytos visos pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos, pagrindinė pirkimo sutartis sudaroma pagal preliminariojoje sutartyje nustatytas sąlygas, kreipiantis į tiekėją raštu dėl pagrindinės pirkimo sutarties sudarymo.
70. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su vienu tiekėju ir joje buvo nustatytos esminės, bet ne visos pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos, VĮ KVJUD kreipiasi į tiekėją raštu, prašydama papildyti pasiūlymą iki nustatyto termino, ir nurodo, kad papildymas negali keisti pasiūlymo esmės.
71. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su keliais tiekėjais ir joje buvo nustatytos visos pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos, pagrindinė pirkimo sutartis sudaroma neatnaujinant tiekėjų varžymosi. Preliminariojoje sutartyje nustatomos tiekėjo pasirinkimo sudaryti pagrindinę sutartį aplinkybės. Paprastai, tačiau ne visais atvejais, taikomas eiliškumo principas: VĮ KVJUD pirmiausia raštu kreipiasi į tiekėją, kurį laiko geriausiu, siūlydama sudaryti preliminariosios sutarties pagrindu pagrindinę pirkimo sutartį. Šiam tiekėjui atsisakius sudaryti pagrindinę sutartį arba paaiškėjus, kad jis negalės tinkamai įvykdyti pirkimo sutarties, VĮ KVJUD raštu kreipiasi į kitą tiekėją, iš likusių tiekėjų laikomą geriausiu, siūlydama sudaryti pagrindinę pirkimo sutartį ir t. t., kol pasirenkamas tiekėjas, su kuriuo bus sudaroma pagrindinė pirkimo sutartis.
72. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su keliais tiekėjais ir joje buvo nustatytos ne visos pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos, pagrindinė pirkimo sutartis sudaroma atnaujinant tiekėjų varžymąsi tokiomis pačiomis, kokios nustatytos preliminariojoje sutartyje, arba patikslintomis, o jeigu būtina, kitomis nei preliminarioje sutartyje nustatytomis sąlygomis.
73. Atnaujindama tiekėjų varžymąsi VĮ KVJUD:
73.1. raštu kreipiasi į visus tiekėjus, su kuriais sudaryta preliminarioji sutartis, ir prašo iki nustatyto termino raštu pateikti pasiūlymus. Kiekvieno pirkimo atveju, atsižvelgdama į pirkimo objekto sudėtingumą ir kitas svarbias aplinkybes, nustato pakankamą terminą pasiūlymams pateikti;
73.2. išrenka geriausią pasiūlymą pateikusį tiekėją, vadovaudamasi preliminariojoje sutartyje nustatytais pasiūlymų vertinimo kriterijais, ir su šį pasiūlymą pateikusiu tiekėju sudaro pirkimo sutartį.
74. Pagrindinė pirkimo sutartis preliminariosios sutarties pagrindu gali būti sudaroma iš karto, kai tiekėjas yra raštu (išskyrus pagrindines pirkimo sutartis, sudaromas žodžiu) informuojamas, kad jo pasiūlymas pripažintas laimėjusiu ir jis atrinktas vykdyti pagrindinę pirkimo sutartį.

10. PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMAS

75. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia):
75.1. per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos;
75.2. per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.
76. Nagrinėjamos visos tiekėjų pretenzijos, gautos iki pirkimo sutarties sudarymo. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, taip pat juos informuoti apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą.
77. Gavus tiekėjo rašytinę pretenziją, pretenzijos nagrinėjimo laikotarpiu pirkimo procedūros yra sustabdomos, o atskirų procedūrų vykdymo terminai atidedami, kol ši pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties nepraėjus 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos.
78. Priėmus sprendimą dėl pretenzijos, pirkimo procedūros tęsiamos. Jei dėl pretenzijų nagrinėjimo pratęsiami anksčiau tiekėjams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai tiekėjams turi būti išsiųsti pranešimai, nurodant terminų pratęsimo priežastis. Perkančioji organizacija, sužinojusi apie teismo sprendimą dėl tiekėjo prašymo ar ieškinio, nedelsdama raštu informuoja suinteresuotus kandidatus ir suinteresuotus dalyvius apie teismo priimtus sprendimus.
79. Jeigu nagrinėjama pretenzija dėl pirkimo dokumentų reikalavimų iki vokų atplėšimo, pripažinus pretenziją pagrįsta ir ją patenkinus, VĮ KVJUD privalo visą viešai skelbiamą informaciją paskelbti, atitinkamai nukelti vokų atplėšimo terminus, apie tai informuoti visus pareiškusius norą dalyvauti viešajame pirkime dalyvius.

11. Informacijos apie pirkimą teikimas

80. Viešojo pirkimo komisija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, tiekėjus informuoja apie tiekėjų minimalių kvalifikacijos duomenų atitikimą arba neatitikimą.
81. Viešojo pirkimo komisija suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams nedelsdama (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) praneša apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimosutartį ar preliminariąją sutartį arba sprendimą dėl leidimo dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje, pateikia 81 punkto 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką ir nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą. Perkančioji organizacija taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, pradėti pirkimą ar dinaminę pirkimų sistemą iš naujo.
Perkančioji organizacija, gavusi kandidato ar dalyvio raštu pateiktą prašymą, turi nedelsdama, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prašymo gavimo dienos, nurodyti:
1) kandidatui – jo paraiškos atmetimo priežastis;
2) dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių pavadinimus;
3) dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas – pasiūlymo atmetimo priežastis, taip pat priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad prekės, paslaugos ar darbai neatitinka rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų.
82. Susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, gali tik Viešųjų pirkimų komisijos nariai ir VĮ KVJUD pakviesti ekspertai, VĮ KVJUD generalinis direktorius, jo įgalioti asmenys. Ši informacija teikiama Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitiems asmenims ir institucijoms, turinčioms tokią teisę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgaliotiems Europos Sąjungos finansinę paramą administruojantiems viešiesiems juridiniams asmenims.
83. VĮ KVJUD, Viešųjų pirkimų komisijos nariai, ekspertai negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai.

12. PIRKIMŲ DOKUMENTAVIMAS IR ATASKAITŲ PATEIKIMAS

84. Kiekvieną vykdomą supaprastintą pirkimą Teisės ir personalo skyriaus Viešųjų pirkimų grupės specialistai registruoja kompiuterinėje sistemoje. Registruojama atskirai pagal atliekamus pirkimus, vykdomus supaprastintų atvirų ir supaprastintų projekto konkursų būdu, supaprastintų skelbiamų derybų būdu, apklausos būdu, mažos vertės pirkimų būdu ir mažos vertės pirkimų iki 10 000 Lt būdu. Registruojant pirkimus nurodomi pirkimo ir pirkimo būdo pavadinimai, pirkimo pradžia ir pirkimo pabaiga, pirkimo vertė, tiekėjo, su kuriuo sudaryta sutartis, pavadinimas.
85. Kai pirkimą vykdo Viešųjų pirkimų komisija, kiekvienas jos sprendimas protokoluojamas.
86. Įvykdžius pirkimą, Teisės ir personalo skyriaus Viešųjų pirkimų grupės specialistai sutvarko visus su pirkimu susijusius dokumentus ir perduoda juos saugoti į archyvą, kur jie saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka, tačiau ne mažiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos.
87. Teisės ir personalo skyriaus Viešųjų pirkimų grupės specialistai už kiekvieną supaprastintą pirkimą, įskaitant ir supaprastintą pirkimą, kurio metu sudaroma preliminarioji sutartis ar taikoma dinaminė pirkimo sistema, privalo raštu pateikti pirkimo procedūrų ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai pagal jos nustatytas formas ir reikalavimus. Ši ataskaita neteikiama, kai supaprastintas pirkimas yra atliekamas pagal sudarytą preliminariąją sutartį arba atliekamas mažos vertės pirkimas.
Perkančioji organizacija privalo Viešųjų pirkimų tarnybai pagal jos nustatytas formas ir reikalavimus pateikti visų per finansinius metus atliktų pirkimų ataskaitą:
1. kai pagal preliminariąsias sutartis sudaromos pagrindinės pirkimo sutartys;
2. kai supaprastinti pirkimai vykdomi pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus;
3. kai vykdomi mažos vertės pirkimai.
Teisės ir personalo skyriaus Viešųjų pirkimų grupės specialistai privalo Viešųjų pirkimų tarnybai raštu pateikti kiekvienos įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaitą, išskyrus ataskaitą, sudarytą atliekant mažos vertės pirkimus ar atliekant pirkimus pagal sudarytą preliminariąją sutartį, ne vėliau kaip per 14 dienų, įvykdžius ar nutraukus pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį).

13. SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS

88. VĮ KVJUD supaprastintus atvirus konkursus vykdo, kai numatoma pirkimo vertė ne didesnė nei nurodyta šių Taisyklių 1 p. Supaprastintas atviras konkursas laikomas įvykusiu, jeigu yra bent vienas neatmestas pasiūlymas.
89. VĮ KVJUD, pirkdama prekes, paslaugas ir darbus, nustato ne trumpesnį kaip 7 darbo dienų nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje pasiūlymų pateikimo terminą.
90. VĮ KVJUD neturi teisės supaprastinto atviro konkurso metu derėtis su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų ar pateiktų pasiūlymų.
91. Jeigu vykdant pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu gauti visi pasiūlymai neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų arba nevisiškai juos atitinka, VĮ KVJUD yra iš esmės nepriimtini, yra pasiūlytos per didelės VĮ KVJUD nepriimtinos kainos, VĮ KVJUD iki pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo turi teisę atmesti pasiūlymus, pabaigti konkurso procedūras ir iš karto pereiti prie pirkimo apklausos būdu kviečiant derėtis dėl kainos (ir galimai pasikeitusių neesminių konkurso sąlygų) visus supaprastintam atviram konkursui pasiūlymus pateikusius dalyvius, kurie atitiko VĮ KVJUD nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Šiuo atveju tiekėjų kvalifikacija papildomai nebetikrinama.

14. SUPAPRASTINTAS RIBOTAS KONKURSAS

92. Supaprastintas ribotas konkursas vykdomas dviem etapais:
92.1. skelbimu apie supaprastintą ribotą konkursą tiekėjai kviečiami pateikti paraiškas dalyvauti pirkime ir nurodyti informaciją apie savo kvalifikaciją;
92.2. VĮ KVJUD atrinkti kandidatai kviečiami pateikti pasiūlymus.
93. Supaprastinto riboto konkurso pirkimo dokumentuose turi būti informacija, nurodyta šių Taisyklių 15 p., tačiau papildomai joje turi būti nurodyta:
93.1. paraiškų rengimo ir pateikimo reikalavimai (pateikimo terminas, vieta, būdai);
93.2. kvalifikacinės atrankos kriterijai turi būti aiškūs ir nediskriminuojantys;
93.3. kvalifikacinė atranka turi būti atliekama tik iš tų kandidatų, kurie atitinka VĮ KVJUD nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
93.4. kandidatų kvalifikacijos vertinimo kriterijai ir tvarka;
93.5. mažiausias kandidatų, kuriuos VĮ KVJUD atrinks ir pakvies pateikti pasiūlymus, skaičius.
94. Supaprastintame ribotame konkurse derybos tarp VĮ KVJUD ir tiekėjų draudžiamos.
95. Paraiškų dalyvauti supaprastintame ribotame konkurse pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo supaprastinto riboto konkurso paskelbimo „Valstybės žinių“ priede„Informaciniai pranešimai“.
96. VĮ KVJUD skelbime apie pirkimą nustato, kiek mažiausiai kandidatų bus pakviesta pateikti pasiūlymus ir kokie yra kandidatų kvalifikacinės atrankos kriterijai ir tvarka. Kviečiamų kandidatų skaičius negali būti mažesnis kaip 5. Jeigu kandidatų, atitikusių kvalifikacinius reikalavimus, yra mažiau negu 5, VĮ KVJUD pateikti pasiūlymus kviečia visus kandidatus, kurie atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Šios procedūros metu VĮ KVJUD negali kviesti dalyvauti pirkime kitų, paraiškų nepateikusių tiekėjų arba kandidatų, kurių kvalifikacija šios procedūros metu nepatikrinta.
97. Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo kvietimų pateikti pasiūlymus išsiuntimo tiekėjams dienos.

15. SKELBIAMOS SUPAPRASTINTOS DERYBOS

98. Vykdant skelbiamas supaprastintas derybas, apie pirkimą skelbiama šių Taisyklių 95 p. ir 97 p. nustatyta tvarka. Derybos laikomos įvykusiomis, jei yra bent vienas neatmestas pasiūlymas.
99. Vykdant pirkimą skelbiamų supaprastintų derybų būdu, gali būti ribojamas dalyvių, teikiančių pasiūlymus, skaičius. Kai ribojamas kandidatų skaičius, vykdoma kvalifikacinė atranka kaip nustatyta 93 punkte. Skelbime apie pirkimą nurodomas kandidatų, kurie bus kviečiami derėtis, skaičius negali būti mažesnis kaip 3. Jeigu minimalius kvalifikacijos reikalavimus atitinka mažiau kandidatų, negu nustatytas mažiausias kviečiamų kandidatų skaičius, VĮ KVJUD pateikti pasiūlymus kviečia visus kandidatus, kurie atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Šios procedūros metu VĮ KVJUD negali kviesti dalyvauti pirkime kitų, paraiškų nepateikusių tiekėjų arba kandidatų, kurių kvalifikaciniai reikalavimai šiame pirkime nepatikrinti.
100. VĮ KVJUD skelbiamas supaprastintas derybas vykdo šiais etapais:
100.1. kviečia kandidatus pateikti paraiškas dalyvauti skelbiamose derybose;
100.2. patikrina, ar paraiškas pateikusių kandidatų kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius reikalavimus, ir atlieka kandidatų kvalifikacinę atranką, jeigu tokia atranka numatyta pirkimo dokumentuose;
100.3. kviečia kandidatus pateikti pirminius pasiūlymus derėtis dėl geriausios kainos ar kitų sąlygų, nustatytų pirkimo dokumentuose. Kandidatai pirminius pasiūlymus į Viešųjų pirkimų komisijos posėdį atneša užklijuotuose vokuose. Pirminės pasiūlymo kainos ir galutinės posėdyje suderėtos kainos, o taip pat kitos derybų sąlygos, jeigu pirkimo dokumentuose numatyta dėl jų derėtis, surašomos derybų protokole, kurį pasirašo Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas ir dalyvio, su kuriuo derėtasi, atstovas. Su derybų dalyviais deramasi atskirai tame pačiame komisijos posėdyje. Toliau surašomas bendras šių derybų protokolas, kuriame pateikiami derybų su visais dalyviais rezultatai (pirminės ir galutinės kainos, kitos derybų sąlygos). Protokolą pasirašo posėdyje dalyvavę Komisijos nariai;
101. Įvertinusi derybų rezultatus, komisija, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems dalyviams, priima sprendimą dėl geriausio pasiūlymo tame pačiame arba kitame komisijos posėdyje ir apie priimtus derybų rezultatus praneša visiems derybų dalyviams.
102. Derybų metu turi būti laikomasi šių reikalavimų:
102.1. derybos vedamos su kiekvienu tiekėju atskirai ir protokoluojamos;
102.2. tretiesiems asmenims VĮ KVJUD negali atskleisti jokios iš tiekėjo gautos informacijos, taip pat tiekėjas negali būti informuojamas apie susitarimus, pasiektus su kitais tiekėjais;
102.3. visiems dalyviams turi būti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija; teikdama informaciją, VĮ KVJUD neturi diskriminuoti vienų tiekėjų kitų naudai;
102.4. pasiūlymai, kuriuose nurodytos galutinės tiekėjų siūlomos kainos, taip pat galutiniai techniniai duomenys, kurie vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, turi būti pateikiami užklijuotuose vokuose. Ši nuostata gali būti netaikoma, kai pirkimą reikia atlikti skubiai ar kitais atvejais, kai pasiūlymą pateikia vienas tiekėjas.

16. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI APKLAUSOS BŪDU

103. Vykdant pirkimą apklausos būdu, kreipiamasi į vieną ar kelis tiekėjus ir prašoma pateikti pasiūlymus pagal VĮ KVJUD keliamus reikalavimus. Šio pirkimo pasirinkimo sąlygos nustatytos šių Taisyklių 9 punkte.
104. Apie apklausą kandidatams VĮ KVJUD praneša raštišku kvietimu. Vykdant pirkimą apklausos būdu, konkurso sąlygos pagal šių taisyklių 5 skyrių neruošiamos. Vykdant pirkimą apklausos būdu, kai į apklausą kviečiami keli kandidatai, ruošiami kvietimai, kvietimus tiekėjams parengia ir išsiunčia pirkimą kuruojantis Teisės ir personalo skyriaus Viešųjų pirkimų grupės specialistas, atsakingas už pirkimą, kvietimuose gali būti nurodoma tik dalis šių taisyklių 5 skyriuje nurodytos informacijos. Vykdant pirkimą apklausos būdu, kai apklausoje dalyvauja vienas kandidatas, dėl priežasčių, nurodytų šių taisyklių 9 punkte, kvietimas pateikti pasiūlymą ir derybos gali būti vykdomos raštu. Šiuo atveju kvietimą tiekėjui parengia ir išsiunčia pirkimą iniciavęs skyrius, šiame kvietime gali nebūti šių taisyklių 5 skyriuje nurodytos informacijos. Prie kvietimo dalyvauti apklausoje pridedama visa reikalinga dokumentacija (techninis projektas ar nuoroda į jį, techninė užduotis, techninė specifikacija ar kitas reikalingas dokumentas, kuris apsprendžia apklausos turinį ir specifiką), kurią įvertinus apklausos metu yra deramasi.
105. Viešųjų pirkimų posėdžio, kai apklausa vykdoma su keliais dalyviais, pradžioje patikrinami apklausos dalyvio kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai. Jei tiekėjas atitinka kvietime nustatytus minimalius kvalifikacinius, privalomus bei rengimo reikalavimus, pereinama į apklausos derybas.
106. Komisija susipažįsta su pirmine pasiūlymo kaina ar kita sąlyga, dėl kurios dalyvis (kandidatas) pakviestas į apklausą derėtis. Dalyviai pirminius pasiūlymus užklijuotuose vokuose iki kvietime nurodyto pasiūlymo pateikimo termino pristato Bendrojo skyriaus dokumentų valdymo specialistams registruoti. Pirminės pasiūlymo kainos ir galutinės posėdyje suderėtos kainos, o taip pat kitos derybų sąlygos, jeigu kvietime numatyta dėl jų derėtis, surašomos derybų protokole, kurį pasirašo Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas ir dalyvio, su kuriuo derėtasi, atstovas. Su kiekvienu apklausos dalyviu deramasi atskirai tame pačiame komisijos posėdyje. Toliau surašomas bendras apklausos protokolas, kuriame pateikiami derybų su visais dalyviais rezultatai (pirminės ir galutinės kainos, kitos derybų sąlygos). Protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę komisijos nariai;
107. Įvertinusi apklausos rezultatus, komisija, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems dalyviams, priima sprendimą dėl geriausio pasiūlymo tame pačiame arba kitame komisijos posėdyje ir apie priimtus sprendimus informuoja visus apklausoje dalyvavusius apklausos dalyvius. Vykdant pirkimą apklausos būdu, nustatant laimėjusį tiekėją, pasiūlymų eilė nesudaroma.
108. Apklausos metu turi būti laikomasi šių reikalavimų:
108.1. tretiesiems asmenims VĮ KVJUD negali atskleisti jokios iš tiekėjo gautos informacijos, taip pat tiekėjas negali būti informuojamas apie susitarimus, pasiektus su kitais tiekėjais;
108.2. visiems dalyviams turi būti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija; teikdama informaciją, VĮ KVJUD neturi diskriminuoti vienų tiekėjų kitų naudai.

17. SUPAPRASTINTAS PROJEKTO KONKURSAS

109. Supaprastintas projekto konkursas gali būti rengiamas perkant teritorijos planavimo, architektūros, inžinerijos ar duomenų apdorojimo bei renginių planavimo ar organizavimo paslaugas.
110. Supaprastintas projekto konkursas skelbiamas tokia pat tvarka kaip ir supaprastintas atviras ir supaprastintas ribotas konkursai. Projektų pateikimo supaprastintam projekto konkursui terminas negali būti trumpesnis kaip 14 darbo dienų nuo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVPIS).
111. Supaprastintas projekto konkursas gali būti vykdomas siekiant nustatyti geriausią teritorijos planavimo, architektūros, inžinerijos ar duomenų apdorojimo bei renginių planavimo ar organizavimo planą ar projektą pateikusį tiekėją (tiekėjus), jeigu:
111.1. su supaprastinto projekto konkurso laimėtoju numatyta sudaryti paslaugų pirkimo sutartį;
111.2. supaprastinto projekto konkurso laimėtoją, laimėtojus ar dalyvius numatyta apdovanoti prizais ar kitaip atsilyginti už dalyvavimą. Šiuo atveju VĮ KVJUD turi teisę paslaugų pirkimą tęsti apklausos būdu, į derybas pakviesdama supaprastinto projekto konkurso laimėtoją arba visus laimėtojus (pirmąsias vietas laimėjusius dalyvius);
111.3. su supaprastinto projekto konkurso laimėtoju ar laimėtojais paslaugų pirkimas bus tęsiamas apklausos būdu ir VĮ KVJUD derėsis su tiekėju ar tiekėjais dėl pasiūlymo kainos ar kitų sąlygų.
112. Dalyvių skaičius supaprastintame projekto konkurse neribojamas.
113. Supaprastintas atviras projekto konkursas laikomas įvykusiu, jeigu yra bent vienas supaprastinto projekto konkurso dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantis projektas. Supaprastintam atviram projekto konkursui tiekėjai pateikia voką su nurodytu konkurso pavadinimu, į kurį įdėti kiti 2 vokai: ant voko Nr. 1 turi būti nurodytas voko numeris ir projekto devizas, o voko viduje pateiktas projektas ir nurodytas projekto devizas; ant voko Nr. 2 turi būti nurodytas voko numeris ir projekto devizas, o voko viduje nurodytas devizo šifras, pateikti kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, nurodyta kaina, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Vokai Nr. 1 ir Nr. 2 pateikiami viename voke Nr. 3, ant kurio turi būti užrašytas konkurso pavadinimas. Apie komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai Nr. 2 su devizų šifrais, vietą ir laiką, tiekėjus ne vėliau kaip prieš 3 dienas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVPIS) turi informuoti projekto konkursą kuruojantis Viešųjų pirkimų grupės specialistas. Komisijos posėdyje turi teisę dalyvauti visi projekto pasiūlymus pateikę tiekėjai ar jų atstovai. Komisija vertina tik anonimiškai pateiktus projektus (komisijos nariai nežino, kas pateikė projektus).
114. Dalyvių pateiktus projektus vertina VĮ KVJUD sudaryta komisija. Jeigu supaprastinto projekto konkurso dalyviams keliami profesiniai reikalavimai, ne mažiau kaip trečdalis vertinimo komisijos narių turi būti bent jau tokios pačios arba artimos kvalifikacijos. Komisija vertina, palygina tik tuos projektus, kurie atitinka projekto konkurso pirkimo dokumentuose išdėstytus reikalavimus. Projektai vertinami pagal pirkimo dokumentuose nustatytus kriterijus, kurie nebūtinai turi remtis mažiausia kaina ar ekonominiu naudingumu. Projektai vertinami nedalyvaujant juos pateikusiems tiekėjams. Projektai vertinami tik komisijos posėdyje (posėdžiuose). Vertinimo komisijos posėdžiai protokoluojami.
115. Komisija priima sprendimą dėl geriausio projekto ar projektų, nurodydama anonimiškai pateikto projekto devizą. Įvertinusi projektus komisija sudaro projektų eilę komisijos suteiktų vertinimų mažėjimo tvarka. Jeigu pateiktas tik vienas projektas, projektų eilė nesudaroma.
116. Komisijos posėdyje, dalyvaujant projektus pateikusiems dalyviams, paskelbiama konkurso projektų eilė, nurodant projekto (-ų) devizą (-us). Atplėšiami vokai (Nr. 2), kuriuose nurodyti konkurso dalyvių šifrai. Komisija, įvertinusi, ar tiekėjai atitinka konkurso sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacinius, privalomus bei pasiūlymų rengimo reikalavimus, nustato pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą (projektą ar projektus). Tiekėjų pasiūlymų atmetimo priežastys nurodytos šių taisyklių 51 punkte.

18. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI

117. VĮ KVJUD mažos vertės pirkimai – supaprastinti pirkimai, kai yra bent viena iš šių sąlygų:
117.1. prekių ar paslaugų vertė yra mažesnė kaip 100 000 Lt be PVM ar darbų vertė vienam pirkimui mažesnė kaip 500 000 Lt be PVM;
117.2. perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį ir kuri yra ne didesnė kaip 10 procentų bendros visų pirkimo dalių vertės, perkant panašias prekes ir paslaugas, ir ne didesnė kaip 1,5 procento bendros visų pirkimo dalių vertės, perkant darbus.
118. Mažos vertės pirkimas gali būti vykdomas iš vieno tiekėjo (atlikus procedūras, nurodytas šių taisyklių 119.1, 119.2 p.), su juo derantis dėl kainos ir kitų sąlygų šiais atvejais:
a) kai susidariusios ypatingos aplinkybės (avarija ar kitoks nenugalimos jėgos poveikis);
b) pirkimą būtina atlikti labai greitai (aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba negali priklausyti nuo VĮ KVJUD);
c) kai yra vienas tiekėjas, kuris gali pateikti pasiūlymą mokymo paslaugai pirkti arba kai gaunamas perkančiosios organizacijos poreikius atitinkantis mokymo paslaugų pasiūlymas;
d) perkamos prekės, paslaugos iš reprezentacijai skirtų lėšų;
e) perkamos reprezentacinio vaišinimo ir viešbučių paslaugos;
f) perkamos pašto kurjerio paslaugos;
g) perkama periodinių leidinių prenumerata, knygos ir kiti leidiniai;
h) perkama reklamai konkrečiuose leidiniuose, renginiuose ar vietose;
i) perkamos prekės, paslaugos ar darbai iš tiekėjų, turinčių išskirtinę teisę juos atlikti;
j) kai VĮ KVJUD pagal ankstesnę sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių, paslaugų arba darbų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis, suteiktomis paslaugomis ar darbais, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių, paslaugų ar darbų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini;
k) kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai, paslaugos arba prekės, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti pradėtų darbų, paslaugų ar prekių pirkimo arbaeksploatacijos metu išaiškėjo, kad reikalingi papildomi darbai, paslaugos ar prekės. Toks pirkimas galimas iš tiekėjo, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis;
l) perkamos antstolių ar notarų paslaugos;
m) kai pirkimo vertė neviršija 1 000 Lt be PVM;
n) kai perkamos valiutos keitimo paslaugos. (Perkant valiutos keitimo paslaugą, pirkimo vertė apskaičiuojama kaip keičiamos valiutos kiekio ir skirtumo tarp valiutos keitėjo pasiūlyto valiutos kurso ir Lietuvos banko skelbiamo valiutos kurso sandauga.) (punktas papildytas 2012-12-12 įsakymu Nr. V-371).

19. MAŽOS VERTĖS (IKI 10 000 LT BE PVM) PIRKIMŲ TAISYKLĖS

119. Pirkimą inicijuojančio padalinio vadovas (arba įgaliotas asmuo – pirkimo organizatorius, toliau – Organizatorius), suinteresuotas supaprastintu prekių, paslaugų ar darbų pirkimu iki 10 000 Lt, atlieka šias procedūras:
119.1. parašo paraišką (2 priedas), kurioje nurodo norimų įsigyti prekių, paslaugų ar darbų pavadinimą, trumpą techninę charakteristiką (perkant darbus, pateikia direktoriaus patvirtintą numatomų atlikti darbų defektinį aktą), mato vienetą, kiekį, orientacinę pirkimo vertę, pastabose nurodo numatomus apklausti tiekėjus;
119.2. suderina paraišką su Ekonomikos ir strategijos planavimo skyriaus viršininku (jam nesant, su jo pavaduotoju), Teisės ir personalo skyriaus Viešųjų pirkimų grupės specialistu, atsakingu už mažos vertės pirkimus, padalinį kuruojančiu direktoriumi (kuris derindamas įvertina realų prekių, paslaugų ar darbų būtinumą), vyriausiuoju specialistu korupcijos prevencijai;
119.3. raštu apklausia ne mažiau kaiptris tiekėjus dėl prekių, paslaugų ar darbų kainų, išsiųsdamas kvietimus tiekėjams pateikti pasiūlymus (būtina pateikti faksu išsiųsto kvietimo patvirtinimą ar elektroninio laiško kopiją);
119.4. įvertinęs gautus pasiūlymus, paruošia pažymą (3 priedas) apie tiekėjo (pardavėjo) pasirinkimą, kurioje nurodo apklaustus tiekėjus (pardavėjus), jų pasiūlytas kainas (kvietimas pateikti pasiūlymą ir pateikti elektronine ar rašytine forma pasiūlymai pridedami prie pažymos), ir, suderinęs su Teisės ir personalo skyriaus Viešųjų pirkimų grupės specialistu, atsakingu už mažos vertės pirkimus, pateikia vyriausiajam specialistui korupcijos prevencijai tvirtinti, kuris įvertina, ar siūlomi apklausti tiekėjai užsiima paraiškoje nurodyta veikla, ar tiekėjų pasiūlytos kainos nėra nepagrįstai aukštos ir ar atitinka realias rinkos kainas;
119.5. organizuoja perkamų prekių, paslaugų ar darbų sąskaitos faktūros (PVM sąskaitos faktūros) gavimą ir apmokėjimą;
119.6. gavus prekes, priklausomai nuo prekių saugojimo ir išdavimo tvarkos, atlieka būtinas prekių (paslaugų, darbų) užpajamavimo procedūras, suderintos paraiškos originalą kartu su sąskaita faktūra pateikia Apskaitos skyriui, o paraiškos ir sąskaitos faktūros kopijas, patvirtintą tiekėjų apklausos pažymą (jei buvo atlikta apklausa) kartu su gautais pasiūlymais ir išsiųstais kvietimais bei jų patvirtinimais, pateikia Teisės ir personalo skyriaus Viešųjų pirkimų grupės specialistui, atsakingam už mažos vertės pirkimus. Su pirkimais susiję dokumentai segami į atitinkamas bylas ir saugomi ne mažiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos;
119.7. мažos vertės pirkimai nuo 1 000,00 Lt be PVM iki 10 000,00 Lt be PVM gali būti vykdomi iš vieno tiekėjo su juo derantis dėl kainos ir kitų sąlygų tais atvejais, kurie nurodyti šių taisyklių 118 p. (a-l ir n) dalyse (punktas pakeistas 2012-12-12 įsakymu Nr. V-371); 
120. Teisės ir personalo skyriaus Viešųjų pirkimų grupės specialistas, atsakingas už mažos vertės pirkimus, tvarko perkamų mažos vertės prekių, paslaugų ir darbų iki 10 000 Lt be PVM apskaitą.

20. MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ, NURODYTŲ 117.1 PUNKTE, TAISYKLĖS

121. Pirkimą inicijuojančio padalinio vadovas (arba jo įgaliotas asmuo), suinteresuotas prekių, paslaugų ar darbų pirkimu, atlieka šias procedūras:
121.1. parašo tarnybinį pranešimą dėl viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo;
121.2. suderina tarnybinį pranešimą su padalinį kuruojančiu direktoriumi, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus viršininku, Teisės ir personalo skyriaus viršininku ir gauna generalinio direktoriaus leidimą. Prie tarnybinio pranešimo prideda (jeigu tai reikalinga) papildomus dokumentus, patikslinančius pirkimą. Pateikia ne mažiau trijų potencialių pirkimo tiekėjų sąrašą, numatomo siųsti kvietimo projektą. Jeigu darbai numatomi vykdyti be projekto, tai defektinio akto ar kito dokumento pagrindu pateikia sudarytą sąmatą. Visa tai pateikia Teisės ir personalo skyriaus Viešųjų pirkimų grupės viešųjų pirkimų specialistui, atsakingam už mažos vertės pirkimus (punktas papildytas 2012-12-12 įsakymu Nr. V-371).
122. Teisės ir personalo skyriaus Viešųjų pirkimų grupės specialistas, atsakingas už mažos vertės pirkimus, suderintą, generalinio direktoriaus pasirašytą ir užregistruotą tarnybinį pranešimą kartu su papildomais dokumentais (jeigu tai reikalinga) pateikia Mažos vertės pirkimų komisijai (toliau – Komisija) šių Taisyklių 7 p. nurodytam pirkimo būdui parinkti.
123. Komisijos posėdyje pirkimą inicijuojančio skyriaus pateiktas tiekėjų sąrašas gali būti papildytas.
124. Pirkimą inicijuojančio padalinio vadovas (arba jo įgaliotas asmuo) pagal Komisijos suderintą tiekėjų (rangovų) sąrašą ir kvietimą (kvietime gali nebūti šių taisyklių 5 skyriuje nurodytos informacijos)išsiunčia parinktiems tiekėjams (rangovams) kvietimus per kvietime nurodytą laikotarpį pateikti pasiūlymus.
125. Pirkimą inicijuojančio padalinio vadovas (arba jo įgaliotas asmuo), išsiuntęs kvietimus tiekėjams (rangovams), Teisės ir personalo skyriaus Viešųjų pirkimų grupės specialistui, atsakingam už mažos vertės pirkimus, pateikia kvietimus su jų išsiuntimo patvirtinimu.
126. Atliekant prekių paslaugų ar darbų mažos vertės pirkimus yra laikomasi šių taisyklių:
126.1. Perkant prekes, paslaugas ar darbus, pasiūlymai iš tiekėjų priimami užklijuotuose vokuose.
126.2. Vokai su kainų pasiūlymais pristatomi į VĮ KVJUD Bendrąjį skyrių dokumentų valdymo specialistams adresu J. Janonio g. 24, Klaipėda, LT-92251. Ant voko nurodomas tiekėjo (rangovo) pavadinimas, perkamų prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas ir užrašas „Neatplėšti iki oficialios vokų atplėšimo procedūros pradžios“. Dokumentų valdymo specialistai vokus užregistruoja ir perduoda Teisės ir personalo skyriaus Viešųjų pirkimų grupės specialistui, atsakingam už mažos vertės pirkimus.
126.3. Vokų atplėšimo procedūra vykdoma Komisijos posėdyje ir protokoluojama.
126.4. Pirkimą inicijuojančio padalinio vadovas (arba jo įgaliotas asmuo) įvertina gautus pasiūlymus ir paruošia pažymą apie pasiūlymo vertinimą, kurioje taip pat nurodo kitus pasiūlymus pateikusius tiekėjus (rangovus), jų pasiūlytas kainos, pasiūlymų atitikimą kvietime nurodytiems reikalavimams. Paruošta pažyma yra pateikiama Teisės ir personalo skyriaus Viešųjų pirkimų grupės specialistui, atsakingam už mažos vertės pirkimus, kuris visą pirkimo medžiagą pateikia Komisijai galutiniam sprendimui dėl laimėjusio pasiūlymo priimti.
127. Komisija pasiūlymą atmeta, jeigu pasiūlymas neatitinka kvietimo (įskaitant techninės užduoties) reikalavimų, jeigu buvo pasiūlytos per didelės, VĮ KVJUD nepriimtinos kainos.
128. Komisija gali derėtis su tiekėjais (rangovais) dėl kainos ir kitų pirkimo sąlygų, siekdama perkančiajai organizacijai palankiausio rezultato. Jei komisija nutaria vesti derybas, tai derybos su tiekėjais vedamos vadovaujantis šių Taisyklių 16 skyriumi.
129. Mažos vertės pirkimai dėl finansinių paslaugų, vertybinių popierių ir kitokių finansinių priemonių gali būti vykdomi neviršijant nurodytos 117.1 p. nustatytos sumos ir vykdant 119.3–119.6 p. aprašytą tvarką (punktas pakeistas 2012-12-12 įsakymu Nr. V-371).
130. Sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo nustatymo ir kainos patvirtinimo priimamas Komisijos posėdyje.
131. Pirkimą inicijuojančio padalinio vadovas, gavęs Komisijos sprendimo dėl kainos patvirtinimo kopiją, ruošia pirkimo sutartį ir, suderinęs ją pagal VĮ KVJUD administracijos darbo reglamentą, pateikia ją pasirašyti generaliniam direktoriui. Užregistruotos sutarties kopiją pirkimą inicijuojančio padalinio vadovas per dvi dienas pateikia Teisės ir personalo skyriaus Viešųjų pirkimų grupės specialistui, atsakingam už mažos vertės pirkimus.
132. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos). Atidėjimo terminas netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų arba jeigu sutarties vertė yra mažesnė nei 10 000 Lt be PVM (punktas panaikintas 2012-12-12 įsakymu Nr. V-371).
132. Teisės ir personalo skyriaus Viešųjų pirkimų grupės viešųjų pirkimų specialistas, atsakingas už mažos vertės pirkimus, susirašinėja su tiekėjais (rangovais) bei informuoja juos apie Komisijos posėdyje priimtą sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo. Vykdant pirkimus mažos vertės pirkimų būdu, pasiūlymų eilė nesudaroma.
134. Vadovaujantis 2011 m. rugpjūčio 21 d. Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 1 d. pakeitimais, vykdant mažos vertės pirkimus neprivaloma vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio reikalavimais dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo (punktas panaikintas 2012-12-12 įsakymu Nr. V-371).
133. Mažos vertės pirkimai, nurodyti 117.1 punkte, gali būti vykdomi iš vieno tiekėjo, su juo derantis dėl kainos ir kitų sąlygų tais atvejais, kurie nurodyti šių taisyklių 118 p. (a-l ir n) dalyse (punktas pakeistas 2012-12-12 įsakymu Nr. V-371).

Įsakymas Nr. V-371 dėl supaprastintų taisyklių 118, 119.7, 121.2, 129, 132, 135 punktų pakeitimo

Taisyklės ir visi pakeitimai

Informacija atnaujinta 2015-05-29

Renginiai