Malkų įlankos gilinimas

https://esinvesticijos.lt/lt/

 

 

 

 

 

 

Malkų įlankos gilinimas iki 14,5 m, įskaitant gamtosauginės krantosaugos sienutės įrengimą

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija su įgyvendinančiąja institucija (Transporto investicijų direkcija, o nuo 2018-06-01 VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra) pasirašė projekto "Malkų įlankos gilinimas iki 14,5 m, įskaitant gamtosauginės krantosaugos sienutės įrengimą" Europos Sąjungos finansavimo sutartį. Įgyvendinus šį projektą pagerės jūrų transporto eismo sąlygos Malkų įlankoje, didės laivybos saugumas, bus įdiegtos priemonės, saugosiančios Smeltės botaninį draustinį.

Šiam projektui skirta 28 mln. Eur Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų.

Projekto tikslas: pagerinti jūrų transporto eismo sąlygas Malkų įlankoje, siekiant padidinti laivybos saugumą ir įdiegti priemones (gamtosauginio krantosaugos statinio rekonstrukcija), saugosiančias Smeltės botaninį draustinį. Projektui keliamas uždavinys – padidinti laivybos Malkų įlankoje saugumą, užtikrinant aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimą vykdant Malkų įlankos gilinimo darbus.

Laivų parametrai kasmet didėja, tad esamos navigacinės sąlygos Malkų įlankoje nebeatitinka besikeičiančių pasaulinių laivybos tendencijų.

Įgyvendinus projektą pastatyta krantosaugos sienutė, išvalytas užterštas gruntas, buvęs Malkų įlankoje.  Projekto įgyvendinimo metu Malkų įlankos įplaukos kanalas ir akvatorija išgilinta iki 14,5 m (buvęs projektinis gylis – 11,0 m).

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – KVJUD) savo veikla prisideda prie Lietuvos transporto sistemos misijos – užtikrinti nepertraukiamą visuomenės narių mobilumą ir prekių transportavimą palaikant dinamišką šalies ūkio plėtrą, didinti Lietuvos ir išsiplėtusios Europos Sąjungos konkurencinį pajėgumą tarptautinėse rinkose, įgyvendinant transporto infrastruktūros ir intermodalinio transporto plėtros, informacinių technologijų ir intelektinių transporto sistemų plėtros, aplinkosaugos, eismo saugumo, apsaugos ir administracinių gebėjimų stiprinimo priemones. Klaipėdos valstybinis jūrų uostas (toliau – Uostas) – multimodalinis, universalus uostas, kuriame veiklą vykdančios įmonės per metus gali perkrauti iki 65 mln. tonų įvairių (pvz., birių, skystų, Ro-Ro) krovinių.


Minėtas Malkų įlankos gilinimo poreikis yra susijęs su ilgalaikiais Lietuvos transporto sistemos plėtros strateginiais tikslais, kurie yra įvardinti LR Vyriausybės nutarime „Dėl ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos patvirtinimo“. Taip pat Malkų įlankos gilinimas siejasi su numatytais svarbiausiais vandens transporto modernizavimo ir plėtros uždaviniais – didinti tiek Lietuvos, tiek tranzitinių keleivių ir krovinių vežimo vandens transportu galimybes, Klaipėdos uosto ir Būtingės terminalo konkurencingumą, vidaus vandenų transporto pajėgumą Baltijos jūros regione; plėtoti trumpųjų nuotolių laivybą ir jūrų greitkelius, vidaus vandenų, multimodalinį bei intermodalinį transportą, steigti linijas, jungiančias Klaipėdos jūrų ir vidaus vandenų uostus su kitais Europos uostais, geriau panaudoti Uosto rezervines teritorijas Uosto laivybos reikmėms, skatinti jūrų ir vidaus vandenų transportą, kad Lietuva prisidėtų prie europinio laivybos tinklo, taip pat tarptautinės reikšmės tinklo sudarymo.

Planuojama, kad Projekto įgyvendinimo veiklos prisidės prie Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 "Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo", tikslų ir uždavinių įgyvendinimo ekonomikos srityje.

Malkų įlankos išgilinimas iki 14,5 m gylio sudarys vienodas sąlygas uoste, padidins navigacijos saugumą, sukurs ne tik ekonominio vystymosi galimybes, bet ir padės plėtoti palankesnių aplinkai transporto priemonių ir daugiarūšes transporto sistemas. Projekto investicijomis prisidedama prie aplinkos apsaugos sąlygų regione gerinimo. Sudarius sąlygas Malkų įlankoje atplaukti pilnai pakrautiems didiesiems (pvz., Panamax) laivams, mažės laivybos akvatorijoje intensyvumas dėl padidėjusios vidutinės laivų talpos, t. y., padidėjusio vieno laivo pervežamo vidutinio krovinio kiekio. Pastačius gamtosauginę krantosaugos sienutę bus apsaugotas Smeltės botaninis draustinis ir jame saugomos augalų rūšys.

MALKŲ ĮLANKOS AKVATORIJOS GILINIMAS IKI 14,5 M, ĮSKAITANT GAMTOSAUGINĖS KRANTOSAUGOS SIENUTĖS ĮRENGIMĄ (POVANDENINĖS SIENUTĖS ĮRENGIMAS)

2016-07-25 pasirašyta rangos sutartis su AB "Latvijas tilti".

Atlikta darbų už 9 626 533,98 Eur be PVM, 11 648 106,11 Eur su PVM.

2018-09-12 pasirašytas statybos užbaigimo aktas.

Įgyvendinus projektą pasiektas vienas iš projekto finansavimo sutartyje numatytų stebėsenos rodiklių – pastatyta gamtosauginė krantosaugos sienutė – 1 vnt.

MALKŲ ĮLANKOS AKVATORIJOS GILINIMAS IKI 14,5 M, ĮSKAITANT GAMTOSAUGINĖS KRANTOSAUGOS SIENUTĖS ĮRENGIMĄ  (UŽTERŠTO GRUNTO KASIMO IR TVARKYMO DARBAI)

2017-07-24 pasirašyta objekto "Užteršto grunto aikštelės, užteršto grunto iškasimo iš dokų duobių, nusausinimo, saugojimo ir tvarkymo projektų parengimas ir projektuose numatytų darbų atlikimas"  rangos darbų sutartis (rangovas jungtinės veiklos pagrindu veikiančių įmonių grupė: Sito Rakennuttajat Oy, Vesirakennus Ojanen Oy, Vesityö Oy, Baltic Techservice OU).

Atlikta darbų už 4 269 101,28 Eur be PVM, 5 165 612,56 Eur su PVM.

2018 m. išvalytas Malkų įlankos akvatorijoje buvęs užterštas gruntas.

Įgyvendinus projektą pasiektas vienas iš projekto finansavimo sutartyje numatytų stebėsenos rodiklių – išvalytas ir sutvarkytas Malkų įlankos akvatorijoje esantis užterštas gruntas.

MALKŲ ĮLANKOS AKVATORIJOS GILINIMAS IKI 14,5 M, ĮSKAITANT GAMTOSAUGINĖS KRANTOSAUGOS SIENUTĖS ĮRENGIMĄ (GILINIMO DARBAI)

I GILINIMO DARBŲ ETAPAS

2018-10-17 pasirašyta objekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto Malkų įlankos akvatorijos gilinimas iki 14,5 m gylio" I gilinimo darbų etapo rangos sutartis (rangovas Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V.).

Atlikta darbų už 12 656 340,60  Eur be PVM, 15 314 172,13 Eur su PVM.2019-08-12 pasirašytas Malkų įlankos akvatorijos gilinimo iki 14,5 m gylio I gilinimo darbų etapo užbaigimo aktas.

II GILINIMO DARBŲ ETAPAS

2019-10-04 pasirašyta objekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto Malkų įlankos akvatorijos gilinimas iki 14,5 m gylio" II gilinimo darbų etapo rangos sutartis (rangovas Jan De Nul N.V.).

Atlikta darbų už 6 146 176,35 Eur be PVM, 7 436 873,40 Eur su PVM.2020-05-08 pasirašytas Malkų įlankos akvatorijos gilinimo iki 14,5 m gylio II gilinimo darbų etapo užbaigimo aktas.

2020-05-26 pasirašytas galutinis objekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto Malkų įlankos akvatorijos gilinimas iki  -14,5 m gylio" užbaigimo aktas (projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga buvo numatyta 2020 m. liepos mėnesį).

Įgyvendinus projektą pasiektas vienas iš projekto finansavimo sutartyje numatytų stebėsenos rodiklių – Malkų įlankoje pasiektas projektinis 14,5 m gylis.

Gilinimo darbų (I ir II etapo) FIDIC techninę  priežiūrą vykdė UAB "OR Consulting", projekto vykdymo priežiūrą vykdė UAB "Sweco Lietuva"

 

Informacija atnaujinta 2020-11-24
Apklausa
X apklausa