Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenys valstybės įmonėje Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, o taip pat kitais teisės aktais.

Paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Reglamentui (ES) 2016/679, dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga, ir teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Kilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo galite kreiptis į Asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdantį asmenį el.p. dap@port.lt

Taip pat duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl neteisėtų asmens duomenų tvarkymo veiksmų.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos filmavimo, fotografavimo, vaizdo ir garso duomenų tvarkymo taisyklės

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos interneto svetainės lankytojų privatumo politika

Asmens duomenų pažeidimų aptikimo, sustabdymo (pašalinimo) ir pranešimo apie juos tvarkos aprašas

Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es)

Informacija atnaujinta 2021-02-10

Renginiai

Pirkimai

Visi pirkimai
Apklausa
X apklausa