Atlyginimų politika

Generalinio direktoriaus ir jo pavaduotojų pareiginės algos nustatymo ir apmokėjimo principai nustatyti 2002 m. rugpjūčio 23 d. LR Vyriausybės nutarimu dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių  administracijos vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų finansininkų darbo apmokėjimo (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.179051?jfwid=-vkuqa88o9).

Generaliniam direktoriui  ir administracijos direktoriams taip pat taikoma 2018 m. įmonėje patvirtinta darbo apmokėjimo sistema, kuri yra kolektyvinės sutarties sudedamoji dalis, tiek, kiek ji neprieštarauja aukščiau įvardintam nutarimui. Valstybės įmonės Klaipėdos valstybinės jūrų uosto direkcijos kolektyvinę sutartį parsisiųskite čia.

Valdybos narių atlygio skyrimo tvarka reglamentuojama LR Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimu Nr.  1092 "Dėl valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir valdybos narių civilinės atsakomybės draudimo" (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3d064b61788e11e59a1ed226d1cbceb5?jfwid=rivwzvpvg).

Valdybos ir audito komiteto narių atlygio nustatymo tvarką detalizuoja 2018 m. rugpjūčio 20 d.  LR susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-420 patvirtintas Akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra susisiekimo ministerija, ir susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių valdybų narių, komitetų narių atlygio nustatymo tvarkos aprašas. Apraše nustatytas valdybos nario ir valdybos pirmininko veiklos valandinis  įkainis – 50 eurų, audito komiteto nario ir audito komiteto pirmininko veiklos įkainis – 40 eurų. Apraše taip pat nustatyta, kad valdybos nario ir valdybos pirmininko metinio atlygio kartu su visais mokesčiais suma už faktiškai vykdomą valdybos nario veiklą negali viršyti 1/5 dalies atitinkamos valstybės įmonės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamosios dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma), Audito komiteto nario arba komiteto pirmininko metinis atlygis kartu su visais mokesčiais už faktiškai vykdomą komiteto nario veiklą negali viršyti 4/75 dalies atitinkamos valstybės įmonės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamosios dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma) ir kitos atlygio nustatymo ir apmokėjimo nuostatos.

Informacija atnaujinta 2020-11-10
Apklausa
X apklausa