2014–2020 m. iš Sanglaudos fondo bendrai finansuojami projektai

Malkų įlankos gilinimas iki 14,5 m, įskaitant gamtosauginės krantosaugos sienutės įrengimą

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija su įgyvendinančiąja institucija (Transporto investicijų direkcija, o nuo 2018-06-01 VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra) pasirašė projekto „Malkų įlankos gilinimas iki 14,5 m, įskaitant gamtosauginės krantosaugos sienutės įrengimą“ ES finansavimo sutartį. Įgyvendinus šį projektą pagerės jūrų transporto eismo sąlygos Malkų įlankoje, didės laivybos saugumas, bus įdiegtos priemonės, saugosiančios Smeltės botaninį draustinį.

Šiam projektui, kurio vertė 67,1 mln. Eur, skirta daugiau kaip 57 mln. Eur ES lėšų.

Projekto tikslas: pagerinti jūrų transporto eismo sąlygas Malkų įlankoje, siekiant padidinti laivybos saugumą ir įdiegti priemones (gamtosauginio krantosaugos statinio rekonstrukcija), saugosiančias Smeltės botaninį draustinį. Projektui keliamas uždavinys – padidinti laivybos Malkų įlankoje saugumą, užtikrinant aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimą vykdant Malkų įlankos gilinimo darbus.

Laivų parametrai kasmet didėja, tad esamos navigacinės sąlygos Malkų įlankoje nebeatitinka besikeičiančių pasaulinių laivybos tendencijų.

Įgyvendinant projektą bus pastatyta krantosaugos sienutė, išvalytas užterštas gruntas, esantis Malkų įlankoje.  Projekto įgyvendinimo metu Malkų įlankos įplaukos kanalas ir akvatorija bus išgilinta iki 14,5 m (esamas projektinis gylis – 11,0 m).

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – KVJUD) savo veikla prisideda prie Lietuvos transporto sistemos misijos – užtikrinti nepertraukiamą visuomenės narių mobilumą ir prekių transportavimą palaikant dinamišką šalies ūkio plėtrą, didinti Lietuvos ir išsiplėtusios ES konkurencinį pajėgumą tarptautinėse rinkose, įgyvendinant transporto infrastruktūros ir intermodalinio transporto plėtros, informacinių technologijų ir intelektinių transporto sistemų plėtros, aplinkosaugos, eismo saugumo, apsaugos ir administracinių gebėjimų stiprinimo priemones. Klaipėdos valstybinis jūrų uostas (toliau – Uostas) – multimodalinis, universalus uostas, kuriame veiklą vykdančios įmonės per metus gali perkrauti iki 65 mln. tonų įvairių (pvz., birių, skystų, Ro-Ro) krovinių.


Minėtas Malkų įlankos gilinimo poreikis yra susijęs su ilgalaikiais Lietuvos transporto sistemos plėtros strateginiais tikslais, kurie yra įvardinti LR Vyriausybės nutarime „Dėl ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos patvirtinimo“. Taip pat Malkų įlankos gilinimas siejasi su numatytais svarbiausiais vandens transporto modernizavimo ir plėtros uždaviniais – didinti tiek Lietuvos, tiek tranzitinių keleivių ir krovinių vežimo vandens transportu galimybes, Klaipėdos uosto ir Būtingės terminalo konkurencingumą, vidaus vandenų transporto pajėgumą Baltijos jūros regione; plėtoti trumpųjų nuotolių laivybą ir jūrų greitkelius, vidaus vandenų, multimodalinį bei intermodalinį transportą, steigti linijas, jungiančias Klaipėdos jūrų ir vidaus vandenų uostus su kitais Europos uostais, geriau panaudoti Uosto rezervines teritorijas Uosto laivybos reikmėms, skatinti jūrų ir vidaus vandenų transportą, kad Lietuva prisidėtų prie europinio laivybos tinklo, taip pat tarptautinės reikšmės tinklo sudarymo.

Planuojama, kad Projekto įgyvendinimo veiklos prisidės prie Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 "Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo", tikslų ir uždavinių įgyvendinimo ekonomikos srityje.

Malkų įlankos išgilinimas iki 14,5 m gylio sudarys vienodas sąlygas uoste, padidins navigacijos saugumą, sukurs ne tik ekonominio vystymosi galimybes, bet ir padės plėtoti palankesnių aplinkai transporto priemonių ir daugiarūšes transporto sistemas. Projekto investicijomis prisidedama prie aplinkos apsaugos sąlygų regione gerinimo. Sudarius sąlygas Malkų įlankoje atplaukti pilnai pakrautiems didiesiems (pvz., Panamax) laivams, mažės laivybos akvatorijoje intensyvumas dėl padidėjusios vidutinės laivų talpos, t. y., padidėjusio vieno laivo pervežamo vidutinio krovinio kiekio. Pastačius gamtosauginę krantosaugos sienutę bus apsaugotas Smeltės botaninis draustinis ir jame saugomos augalų rūšys.

2018-09-12 pasirašytas projekto dalies  - Malkų įlankos botaninio draustinio krantinės ir krantinės Nr. 145 dalies krantosaugos statinio Perkėlos g. 10, Klaipėda, rekonstravimo statybos užbaigimo aktas. Darbų vertė 9,94 mln. eurų be PVM. Pasiektas vienas iš projekto finansavimo sutartyje numatytų stebėsenos rodiklių – pastatyta gamtosauginė krantosaugos sienutė, 1 vnt.

2018-10-17 pasirašyta sutartis su rangovu "Van Oord Dredging and Marine Contractors B. V." dėl Malkų įlankos pirmo etapo gilinimo iki 14,5 m darbų. Sutarties vertė 12,9 mln. eurų be PVM.

Viso projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga numatyta 2020 m. liepos mėnesį.

Informacija

Informacija atnaujinta 2018-10-25