Laisvos darbo vietos

ATRANKA Į VALSTYBĖS ĮMONĖS KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGAS

Konkursui į VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus pareigas (Darbo užmokestis (bruto): pastoviosios atlyginimo dalies dydis – nuo 5828 eurų iki  6700 eurų.

Už pasiektus nustatytus veiklos rodiklius gali būti mokama kintama atlyginimo dalis iki 50 procentų pastoviosios atlyginimo dalies dydžio)

Reikalavimai kandidatui

Kvalifikaciniai reikalavimai

 • Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
 • Turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį įmonėje, kurioje dirbtų ne mažiau kaip 50 darbuotojų, ir ne mažesnę kaip 5 metų praktinio darbo patirtį.
 • Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • Gebėti savarankiškai priimti sprendimus, analizuoti ir apibendrinti ekonominę, statistinę ir kitą informaciją.
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius įmonės kompetencijai priskirtus klausimus, ir jais naudotis bei taikyti praktiniame darbe.
 • Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą ir leidimą dirbti su įslaptinta informacija.

Privalumai

 • Magistro kvalifikacinis laipsnis
 • Patirtis transporto ar kitoje, susijusioje industrijoje
 • Rusų kalbos žinios
 • Patirtis dirbant su Europos Sąjungos rinkomis
 • Patirtis privačiame tarptautiniame versle
 • Infrastruktūrinių projektų vystymo patirtis

Reikalingi įgūdžiai
 • Puikūs komunikaciniai ir derybiniai gebėjimai
 • Gebėjimas bendradarbiauti  su skirtingų interesų grupių atstovais
 • Gebėjimas dirbti besikeičiančioje situacijoje ir greitas sprendimų priėmimas
 • Analitinis mąstymas
 • Diplomatiškumas ir gebėjimas spręsti komplikuotas situacijas
 • Iniciatyvumas ir atkaklumas
 • Orientacija į rezultatą ir savarankiškumas
 • Gebėjimas analizuoti ir apibendrinti ekonominę, statistinę ir kitą informaciją
Pretendentai privalo pateikti:
 • Valstybės tarnybos informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą (CV), kartu  nurodant ir asmeninių privalumų sąrašą (nurodant dalykines savybes), darbo patirtį, įgūdžius, reikalingus šiai pareigybei;
 • Laisvos formos deklaraciją, kad gyvenimo aprašyme nurodyti kvalifikacinių reikalavimų atitikimo duomenys yra teisingi ir prieš skiriant į pareigas pateiks juos patvirtinančius dokumentus;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 • Pretendento, kaip įmonės vadovo, veiklos programa;
 • Pretendento anketa (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496, 1 priedas).

Atvykus į atranką pateikti pretendento į valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus pareigas privačių interesų deklaraciją.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto, valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos svetainėse.

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai bus papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Informaciją apie konkursą teikiama: Audronė Rutkauskienė, (8 5) 23939 60, audrone.rutkauskiene@sumin.lt.

Dokumentai priimami iki 2020-03-27 imtinai.

Informacija atnaujinta 2020-03-16
Apklausa
X apklausa