Bendrojo plano koncepcija

INFORMACIJA APIE KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO (ŽEMĖS VIDINĖS AKVATORIJOS, IŠORINIO REIDO IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS) BENDROJO PLANO KONCEPCIJĄ

Vadovaujantis 2014 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 720 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano rengimo“ ir 2014 m. rugpjūčio 19 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-341 „Dėl Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) ypatingos valstybinės svarbos ir „Via Baltica“ transporto koridoriaus Lietuvos dalies ypatingos valstybinės svarbos projektų vykdymo“ (toliau – Įsakymas), rengiamas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrasis planas (Bendrasis planas).

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5)  261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, tinklalapis sumin.lrv.lt). Rengti bendrąjį planą Įsakymo 4 p. pavesta VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai (J.Janonio g. 24, 92251 Klaipėda, tel. (8 46)  499 799, el. p. info@port.lt, tinklalapis www.portofklaipeda.lt).

Plano rengėjas – jungtinės veiklos pagrindu veikiantis konsorciumas, kurį sudaro UAB „Sweco Lietuva“, UAB „Urbanistika“ ir UAB „Kelprojektas“. Konsorciumo atsakingasis partneris – UAB „Sweco Lietuva“ (V.Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5)  262 2621, el. p. info@sweco.lt, tinklalapis www.sweco.lt).

Planavimo programa – 2014 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-370-(E) patvirtinta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano planavimo darbų programa. Teritorijų planavimo lygmuo pagal projekto turinį – vietovės, bendrojo plano rengimo procesą sudaro trys etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Planavimo tikslai:

  • sukurti uosto plėtros viziją, atitinkančią Nacionalinę susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“;
  • įvertinti esamas ir perspektyvines uosto veiklos kryptis, kompleksiškai suplanuoti uosto teritorijos plėtrą ir nustatyti teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygas;
  • suformuoti darnią ir tvarią uosto bei miesto plėtros poreikius tenkinančią aplinką, užtikrinančią nuolatinę ir darnią teritorijos plėtrą, įvertinus uosto ir miesto raidą, kultūros paveldo, gamtos bei kraštovaizdžio vertybių apsaugą ir racionalų naudojimą, kuriuo pasiekiamas norimas pozityvus rezultatas – didėjantis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir Klaipėdos miesto konkurencingumas, sudarytos sąlygos uosto įmonių veiklos plėtrai, investicijoms, keleivių bei krovinių srautams pritraukti;
  • suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, visuomenės, savivaldybės bei valstybės interesus dėl teritorijos ir žemės sklypų naudojimo bei veiklos plėtojimo planuojamoje teritorijoje sąlygų;
  • numatyti uosto plėtrai reikalingas rezervines teritorijas žemyninėje dalyje ir vandenyje.

Bendrojo plano rengimo etapo bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje buvo parengta Bendrojo plano koncepcija ir atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV). 2017-06-13 raštu Nr. 2-1846 planavimo organizatorius (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija) pritarė Bendrojo plano koncepcijai.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais kontaktais teikiami raštu visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.


AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Koncepcija

Koncepcija 1 variantas

Koncepcija 2 variantas

Koncepcija 3 variantas

Koncepcija 4 variantas

Koncepcija išorinis reidas

1 lentelė. Krantinių užimtumas ir techninis potencialas ir 2 lentelė. Krantinių techninis potencialas koncepcijos alternatyvoms

***

Informuojame, kad 2016-05-05 Klaipėdos uosto direkcijos Techninė taryba pritarė Klaipėdos uosto teritorijos (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano koncepcijai, kurios alternatyvoms bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.

Aiškinamasis raštas

Brėžiniai


15088-00-TBP-K.B-01

15088-00-TBP-K.B-02

15088-00-TBP-K.B-03

15088-00-TBP-K.B-04

15088-00-TBP-K.B-05

Informacija atnaujinta 2018-08-28

Renginiai

Pirkimai

Visi pirkimai
Apklausa
X apklausa