Krova Klaipėdos ir kaimyniniuose uostuose 2009 m. sausio-spalio mėnesiais

2009 11 16
Krova Klaipėdos ir kaimyniniuose uostuose 2009 m. sausio-spalio mėnesiais
2009 metų sausio-spalio mėn. Klaipėdos uoste perkrauta 22,51 mln. tonų jūrinių krovinių, t. y. -11,0 proc. arba 2,79 mln. t mažiau nei per atitinkamą 2008 m. laikotarpį.
1 lentelė. Krova pagal krovinio tipą Klaipėdos uoste
Kroviniai
Krova
2009 / 2008,
2008 01-10
2009 01-10
%
Iš viso (t):
25.298.530,5
22.508.624,5
89,0
Skysti kroviniai
9.114.422,6
8.642.998,6
94,8
Birūs ir suverstiniai kroviniai
8.246.879,8
7.656.006,9
92,8
Generaliniai kroviniai
7.937.228,1
6.209.619,0
78,2
Per dešimt 2009 m. mėnesių skystų krovinių nomenklatūroje augimas buvo stebimas melasos krovoje +2,3 karto (2009 m. sausį-spalį perpilta 31,9 tūkst. t, 2008 m. sausį-spalį – 13,8 tūkst. t, pokytis +18,1 tūkst. t). Skystų krovinių perkrovimų mažėjimą lėmė -28,7 proc. sumažėjusi skystų trąšų (2009 m. sausį-spalį perpilta 854,4 tūkst. t, 2008 m. sausį-spalį – 1198,9 tūkst. t, pokytis -344,5 tūkst. t) ir -1,8 proc. naftos produktų (2009 m. sausį-spalį perpilta 7,53 mln. t, 2008 m. sausį-spalį – 7,67 mln. t, pokytis -141,3 tūkst. t) apyvarta uoste.
Šių metų sausio-spalio mėn. birių krovinių apyvartoje didėjo žemės ūkio produktų (+231,8 tūkst. t, krauta 1,43 mln. t, pokytis +19,3 proc.) ir durpių (+209,7 tūkst. t, krauta 303,9 tūkst. t, pokytis +3,2 karto) krova. Per dešimt š. m. mėnesių labiausiai sumažėjo birių trąšų (-351,7 tūkst. t, krauta 4,56 mln. t, pokytis -7,2 proc.), metalo laužo (-233,0 tūkst. t, krauta 216,5 tūkst. t, pokytis -51,8 proc.), ferolydinių (-221,1 tūkst. t, krauta 165,8 tūkst. t, pokytis -57,1 proc.), naudingųjų iškasenų ir statybinių medžiagų (-81,1 tūkst. t, krauta 666,9 tūkst. t, pokytis -10,8 proc.) bei cukraus žaliavos (-81,1 tūkst. t, krauta 242,4 tūkst. t, pokytis -25,1 proc.) krovos, palyginti su 2008 m. atitinkamu laikotarpiu.
Generalinių krovinių nomenklatūroje šių metų sausį-spalį krovinių augimo neužfiksuota. Labiausiai pagal apimtis vis dar mažėja konteinerių (tonažo atžvilgiu) (-715,5 tūkst. t, perkrauta 2,29 mln. t, pokytis -27,1 proc.), Ro-Ro krovinių (tonažo atžvilgiu) (-469,0 tūkst. t, perkrauta 2,62 mln. t, pokytis -15,2 proc.), medienos (-215,3 tūkst. t, perkrauta 346,9 tūkst. t, pokytis -38,3 proc.), geležies ir plieno gaminių (-144,2 tūkst. t, perkrauta 285,0 tūkst. t, pokytis -33,6 proc.) bei šaldytų produktų (-87,7 tūkst. t, perkrauta 235,7 tūkst. t, pokytis -27,1 proc.) krova.
2009 m. sausio-spalio mėn. konteinerių vienetų (skaičiuojant TEU) apyvarta uoste -35,4 proc. mažesnė nei 2008 m. sausį-spalį (2009 m. sausį-spalį perkrauta 202.774 TEU, pokytis -111.058 TEU). Ro-Ro vienetų perkrovimai sumažėjo -18,6 proc. (2009 m. sausį-spalį perkrauta 145.982 vnt., pokytis -33.371 vnt.).
2009 m. sausio-spalio mėn. laikotarpiu į Klaipėdą atplaukė ir iš Klaipėdos uosto išvyko 243,0 tūkst. keleivių, t. y. 2,9 proc. mažiau nei praėjusių metų sausio-spalio mėn.
Būtingės terminale 2009 m. sausį-spalį buvo perpilta 7,02 mln. tonų nevalytos naftos, t. y. terminalo 2009 m. dešimties mėn. krova 4,7 proc. mažesnė nei 2008 metų atitinkamo laikotarpio, kuomet buvo perpilta 7,36 mln. tonų nevalytos naftos.
2 lentelė. Konteinerių krova rytinės Baltijos uostuose, TEU
Uostai
2008 01-10
2009 01-10
2009 / 2008, % (+, -)
Sankt Peterburgas
1 672 975
1 069 621
-36,1
Klaipėda
313 832
202 774
-35,4
Kaliningradas
n. d.
n. d.
Ryga
173 484
147 402
-15,0
Talinas
154 453
109 423
-29,2
Liepoja
4 171
949
-77,2
Ventspilis
13 840
380
-97,3
n. d. – nėra duomenų
Kaimyniniai uostai
3 lentelė. Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos rezultatai (tūkst. t)
Uostai
2008 01-10
2009 01-10
2009 / 2008, % (+, -)
Primorskas
62 415,9
65 868,0
5,5
Sankt Peterburgas
51 632,5
41 852,0
-18,9
Talinas
24 342,4
25 879,4
6,3
Ryga
24 284,6
24 950,7
2,7
Ventspilis
23 517,0
22 721,0
-3,4
Klaipėda
25 298,5
22 508,6
-11,0
Kaliningradas
n. d.
n. d.
Liepoja
3 608,3
3 595,0
-0,4
Sankt Peterburgo uoste per dešimt š. m. mėnesių perkrauta 41,85 mln. t krovinių, t. y. -18,9 proc. arba -9,78 mln. t mažiau nei atitinkamu 2008 m. periodu. Viename didžiausių Rusijos uostų didėjo naftos produktų (+599,1 tūkst. t, +4,6 proc.), anglies (+331,0 tūkst. t, +18,4 proc.) ir juodųjų metalų (+322,4 tūkst. t, +26,4proc.) perkrovimai.
Skystų krovinių krovos apimtis, kurios 2009 m. sausį-spalį siekė 13,62 mln. t (pokytis +4,2 proc.), labiausiai lėmė didėjantys naftos produktų perpylimai (2009 m. sausį-spalį perpilta 13,61 mln. t, 2008 m. sausį-spalį – 13,01 mln. t, pokytis +4,6 proc.). Kitų skystų krovinių Sankt Peterburgo uoste per dešimt š. m. mėnesių buvo krauta tik 12,8 tūkst. t, o per atitinkamą 2008 m. periodą – 53,2 tūkst. t (-75,9 proc.).
Generalinių krovinių krova sumažėjo -25,2 proc. (2009 m. sausį-spalį perkrauta 21,54 mln. t, 2008 m. sausį-spalį – 28,79 mln. t). Didžiausią dalį šioje grupėje sudarantys kroviniai konteineriuose smuko net 36,1 proc. (per dešimt š. m. mėnesių konteinerių krauta 1 069 621 TEU, per 2008 m. dešimt mėnesių – 1 672 975 TEU). Metalo laužo (krauta 783,3 tūkst. t) ir šaldytų krovinių (krauta 2,27 mln. t) perkrovimai taip pat mažėjo: šaldytų krovinių -29,0 proc. arba -928,2 tūkst. t ir metalo laužo -52,6 proc. arba -868,5 tūkst. t. Generalinių krovinių nomenklatūroje augimas buvo stebimas tik juodųjų metalų krovoje, š. m. sausį-spalį jų perkrauta 1,54 mln. t, 2008 m. sausį-spalį – 1,22 mln. t, pokytis +26,4 proc.
Birių krovinių perkrovimus (2009 m. sausį-spalį krauta 6,58 mln. t, 2008 m. sausį-spalį – 8,74 mln. t, pokytis -24,7 proc.) labiausiai lėmė sumažėję trąšų, geležies rūdos ir grūdų perkrovimai: pirmųjų krauta 3,62 mln. t (-1,93 mln. t mažiau), antrųjų – 549,6 tūkst. t (-346,1 tūkst. t mažiau), trečiųjų – 151,4 tūkst. t (-209,1 tūkst. t mažiau). Birių krovinių nomenklatūroje augo tik anglies perkrovimai, 2009 m. sausį-spalį krauta 2,13 mln. t, 2008 m. sausį-spalį – 1,80 mln. t, pokytis +18,4 proc.
Jungtiniame Talino uoste per dešimt šių metų mėnesių perkrauta 25,88 mln. t krovinių (+6,3 proc. pokytis, palyginti su 2008 m. sausiu-spaliu).
Pagal krovinių tipus 2009 m. sausio-spalio mėn. generalinių krovinių perkrautas kiekis sumažėjo -24,8 proc. arba -1,05 mln. t, jų krauta 3,19 mln. t. Birių ir suverstinių krovinių išaugo +17,4 proc. arba +543,9 tūkst. t, jų perkrauta 3,68 mln. t, skystųjų krovinių – +12,5 proc. arba +2,10 mln. t, perpilta 18,97 mln. t. Didžiausią dalį bendroje Talino uosto krovinių struktūroje sudaro skystieji kroviniai – net 73,3 proc.
Per 2009 m. sausį-spalį į Talino uostą įplaukė 2 189 krovininiai laivai, t. y. 90 laivų daugiau nei 2008 m. atitinkamu laikotarpiu.
Šiais metais Talino uoste apsilankė 6,25 mln. keleivių, t. y. keleivių srautas išliko toks pat kaip ir 2008 m. sausio-spalio mėnesiais.
2009 m. sausio-spalio mėn. Rygos uostas perkrovė 24,95 mln. t krovinių, t. y. +2,7 proc. daugiau negu atitinkamu 2008 m. laikotarpiu. Rygos uosto krova vis dar auga dėl didėjančių tranzitinių krovinių: naftos produktų (+28,1 proc.) ir anglies (+9,5 proc.) perkrovimų.
Birių ir suverstinių krovinių apyvarta 2009 m. sausį-spalį Rygos uoste sudarė 15,94 mln. t +0,9 proc., palyginti su 2008-ųjų sausio-spalio mėn. Analizuojant birių ir suverstinių krovinių nomenklatūrą, augo tik anglies krova, 2009 m. sausio-spalio mėn. perkrauta 12,07 mln. t arba +9,5 proc. daugiau nei 2008 m. sausį-spalį (11,03 mln. t). Birių trąšų krova sudarė 1,60 mln. t, t. y. išliko 2008 m. sausio-spalio lygyje. Anglies krova sudarė 48,4 proc. bendros Rygos uosto krovos apimties.
Skystųjų krovinių apimtys Latvijos uoste per dešimt 2009 m. mėnesių išaugo +27,4 proc. ir siekė 5,51 mln. t. Naftos produktų krova, kuri sudaro 99,4 proc. visų skystų krovinių apyvartos, augo +28,1 proc., jų perpilta 5,48 mln. t.
Generalinių krovinių Rygos uoste š. m. sausį-spalį sumažėjo, jų perkrauta 3,49 mln. t (-15,8 proc., palyginti su 2008 m. sausiu-spaliu). Labiausiai šioje krovinių grupėje mažėjo krovinių konteineriuose (-15,0 proc., krauta 147 402 TEU) ir medienos (-21,9 proc., krauta 1,41 mln. t) krova. Ro-Ro krovinių š. m. sausio-spalio mėn. perkrauta 503,9 tūkst. t, t. y. -9,1 proc. mažiau nei 2008 m. atitinkamu laikotarpiu.
Per dešimt 2009 m. mėnesių į Rygos uostą atvyko ir iš jo išvyko 613,8 tūkst. keleivių, o praėjusių metų sausį-spalį jų buvo 436,4 tūkst. (pokytis +40,6 proc.).
Šių metų sausio-spalio mėn. Ventspilio uoste perkrauta 22,72 mln. t krovinių (per 2008 m. sausį-spalį – 23,52 mln. t, pokytis -3,4 proc.). 2009 m. sausio-spalio mėn. Ventspilio uoste skystų krovinių perpylimai padidėjo +0,9 proc., jų perkrauta 15,02 mln. t, birių ir suverstinių krovinių perkrovimai mažėjo -4,5 proc., jų krova siekė 6,49 mln. t, o generalinių krovinių sumažėjo -33,9 proc., krauta 1,21 mln. t, palyginti su 2008 m. sausiu-spaliu.
Pagal krovinių nomenklatūrą per dešimt 2009 m. mėn. didžiausi augimo tempai buvo pasiekti naftos produktų +1,30 mln. t (2009 m. sausį-spalį perpilta 13,86 mln. t, pokytis +10,4 proc.) ir anglies +1,01 mln. t (2009 m. sausį-spalį perkrauta 4,53 mln. t, pokytis +28,7 proc.) krovoje. Ventspilio uoste vis dar mažėja trąšų -1,21 mln. t (2009 m. sausį-spalį perkrauta 896 tūkst. t, pokytis -57,5 proc.), žalios naftos -792 tūkst. t (2009 m. sausį-spalį perpilta 454 tūkst. t, pokytis -63,6 proc.), Ro-Ro krovinių -424 tūkst. t (2009 m. sausį-spalį perkrauta 750 tūkst. t, pokytis -36,1 proc.) ir amoniako -401 tūkst. t (2009 m. sausį-spalį perkrauta 581 tūkst. t, pokytis -40,8 proc.) perkrovimai.
Keleivių skaičius kaimyninės šalies uoste 2009 m. sausio-spalio mėn. sumažėjo 16 918 keleivių ir siekė vos 15 535, t. y. -52,1 proc. mažiau nei 2008 m. sausį-spalį.
Per dešimt 2009 m. mėnesių Ventspilio uoste buvo aptarnauti 1 507 laivai (305 laivais mažiau nei per atitinkamą 2008 m. laikotarpį).
Liepojos uoste per 2009 m. sausio-spalio mėn. perkrauta 3,59 mln. t krovinių (-0,4 proc. mažiau nei per 2008 m. sausį-spalį). Pagal krovinių tipus, birių ir suverstinių krovinių perkrautas kiekis išaugo +5,0 proc. (2009 m. sausį-spalį jų perkrauta 1,63 mln. t), generalinių krovinių +14,0 proc. (2009 m. sausį-spalį perkrauta 1,44 mln. t), o skystųjų krovinių perkrovimai sumažėjo -33,7 proc. (2009 m. sausį-spalį perpilta 525,2 tūkst. t), palyginti su 2008 metų sausio-spalio mėnesiais.
Pagrindinių krovinių, perkraunamų Liepojos uoste, 2009 m. sausio-spalio mėn. krovos rezultatai buvo tokie: grūdų +24,0 proc. (perkrauta 1,46 mln. t, pokytis +282,5 tūkst. t), medienos +3,8 proc. (perkrauta 409,2 tūkst. t, pokytis +14,9 tūkst. t), metalų -2,2 proc. (perkrauta 460,3 tūkst. t, pokytis -10,3 tūkst. t), naftos produktų -39,7 proc. (perpilta 266,7 tūkst. t, pokytis -175,5 tūkst. t) mažiau nei per atitinkamą 2008 metų periodą.
K. Voveris
Marketingo skyrius
Apklausa
X apklausa