Uosto direkcijos dovanų politika – nuoširdus „ačiū“

2021 05 11
Uosto direkcijos dovanų politika – nuoširdus „ačiū“

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija dar labiau sugriežtino bemaž prieš metus įmonėje patvirtintą dovanų politiką. Geriausias įvertinimas Uosto direkcijos darbuotojams –parašytas atsiliepimas arba tiesiog nuoširdžiai ištartas "ačiū“.

"Uosto direkcijos darbuotojai turi vengti bet kokio galimo interesų konflikto, su kuriuo jie galėtų susidurti priimdami arba teikdami dovaną, o vadovai privalo savo elgesiu rodyti pavyzdį darbuotojams. Pakoreguota mūsų dovanų politika numato išskirtinius atvejus, kai darbuotojas gali priimti arba teikti, pavyzdžiui, reprezentacines, įstatymu leistinos vertės dovanas. Mūsų, kaip valstybės įmonės, siekis yra, kad būtų eliminuota bet kokia interesų konflikto galimybė“, – teigia Algis Latakas, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius.

Uosto direkcijos darbuotojai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, neturi teisės nei tiesiogiai, nei netiesiogiai priimti, teikti dovanų, išskyrus Dovanų politikoje ir kituose teisės aktuose nustatytas išimtis. Darbuotojams draudžiama priimti, teikti dovanas kaip padėką ar atlygį už teisėtą ir tinkamą darbuotojo darbo pareigų atlikimą.

Išimtis yra taikoma dovanoms, gautoms pagal tarptautinį protokolą, reprezentacijai skirtoms dovanoms su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika, gautoms arba teiktoms renginio metu, dovanoms, darbuotojų įteiktoms kolegoms ir kt. Tačiau šiais atvejais dovanų vertė negali viršyti įstatymu nustatytos.

Jeigu dovanojimas sukelia galimą interesų konfliktą, tokios dovanos darbuotojai turi atsisakyti.

Informacija apie kiekvieną priimtą, įteiktą ar atsisakytą dovaną yra registruojama dokumentų valdymo sistemoje bei fiksuojama dovanų žurnale.

Apklausa
X apklausa