Klaipėdos ir kaimyninių uostų 2009 m. sausio mėnesio krovos apžvalga

2009 02 13
Klaipėdos ir kaimyninių uostų 2009 m. sausio mėnesio krovos apžvalga
Remiantis 2009-ųjų metų sausio mėnesio krovos rezultatais Klaipėdos uoste, pasiekta didžiausia mėnesinė naftos produktų apyvarta nepriklausomo uosto istorijoje – 0,95 mln. t.
Šių metų pirmąjį mėnesį Klaipėdos uoste perkrautas krovinių kiekis siekė 2,2 mln. tonų, t. y. -8,7 proc. arba 210,1 tūkst. t mažiau nei 2008 m. sausį.
2009 metų sausį skystų krovinių perkrovimai išaugo +8,4 proc., o birių ir suverstinių bei generalinių krovinių sumažėjo atitinkamai -22,6 proc. ir -26,9 proc., palyginti su 2008 m. sausiu.
1 lentelė. Krova pagal krovinio tipą Klaipėdos uoste
Kroviniai
Krova
2009 / 2008,
2008 01
2009 01
%
Iš viso (t):
2.404.753,6
2.194.659,4
91,3
Skysti kroviniai
951.427,8
1.031.754,9
108,4
Birūs ir suverstiniai kroviniai
705.233,7
616.076,6
87,4
Generaliniai kroviniai
748.092,1
546.827,9
73,1
Skystų krovinių perkrovimus sąlygojo tebeaugantys naftos produktų perpylimai +21,6 proc. (2009 m. sausį perpilta 952,54 tūkst. t, 2008 m. sausį – 783,32 tūkst. t, pokytis +169,22 tūkst. t). Š. m. sausio mėn. didėjo ir cukraus žaliavos (melasos) krova +64,6 proc. (2009 m. sausį perpilta 8,53 tūkst. t, 2008 m. sausį – 5,18 tūkst. t, pokytis +3,35 tūkst. t). Skystų trąšų apyvarta uoste vis dar mažėja (2009 m. sausį perpilta 53,53 tūkst. t, 2008 m. sausį – 143,07 tūkst. t, pokytis -89,54 tūkst. t).
Palyginti 2009 ir 2008 m. sausio mėn. krautų birių krovinių nomenklatūras, augo tik žemės ūkio produktų (+87,21 tūkst. t, krauta 171,74 tūkst. t, pokytis +2,0 karto) ir durpių (+4,87 tūkst. t, krauta 28,78 tūkst. t, pokytis +20,3 proc.) perkrovimai. 2009 m. sausį labiausiai mažėjo birių trąšų (-102,17 tūkst. t, krauta 366,65 tūkst. t, pokytis -21,8 proc.), naudingųjų iškasenų bei statybinių medžiagų (-38,38 tūkst. t, krauta 17,98 tūkst. t, pokytis -68,1 proc.) ir metalo laužo (-33,08 tūkst. t, krauta 5,67 tūkst. t, pokytis -85,4 proc.) krovos, palyginti su 2008 m. sausiu.
Generalinių krovinių nomenklatūroje šiais metais didėjo geležies ir plieno gaminių perkrovimai (+22,38 tūkst. t, krauta 44,46 tūkst. t, pokytis +2,0 karto). Labiausiai pagal apimtis mažėjo konteinerių (tonažo atžvilgiu) (-82,10 tūkst. t, perkrauta 194,67 tūkst. t, pokytis -29,7 proc.), Ro-Ro krovinių (tonažo atžvilgiu) (-75,09 tūkst. t, perkrauta 205,93 tūkst. t, pokytis -26,7 proc.) ir medienos (-50,55 tūkst. t, perkrauta 20,14 tūkst. t, pokytis -71,5 proc.) krova.
2009 m. sausio mėn. konteinerių vienetų (skaičiuojant TEU) apyvarta uoste -27,5 proc. mažesnė nei 2008 metų sausį (2009 m. sausio mėn. perkrauta 21 096 TEU, pokytis –8 003 TEU). Ro-Ro vienetų perkrovimai sumažėjo -27,2 proc. (2009 m. sausio mėn. perkrauta 11 689 vnt., pokytis –4 357 vnt.).
2009 m. sausį Klaipėdoje apsilankė 12,71 tūkst. keleivių, t. y. -10,5 proc. mažiau nei 2008-ųjų metų atitinkamu laikotarpiu.
Būtingės terminalo šių metų sausio mėn. krova, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, išaugo +37,4 proc. ir sudarė 701,75 tūkst. tonų.

2 lentelė. Konteinerių krova rytinės Baltijos uostuose, TEU
Uostai
2008 01
2009 01
2009 / 2008, % (+, -)
Sankt Peterburgas
n. d.
n. d.
-
Klaipėda
29 099
21 096
-27,5
Kaliningradas
n. d.
n. d.
-
Ryga
16 650
15 060
-9,5
Talinas
13 350
11 850
-11,2
Ventspilis
1 268
60
-95,3
Liepoja
n. d.
n. d.
-
n. d. – nėra duomenų
Kaimyniniai uostai
3 lentelė. Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos rezultatai (tūkst. t)
Uostai
2008 01
2009 01
2009 / 2008, % (+, -)
Sankt Peterburgas
n. d.
n. d.
-
Primorskas
n. d.
n. d.
-
Ventspilis
2 779,0
2 633,0
-5,3
Ryga
2 309,0
2 594,9
12,4
Talinas
2 425,6
2 486,1
2,5
Klaipėda
2 404,8
2 194,7
-8,7
Kaliningradas
n. d.
n. d.
-
Liepoja
n. d.
n. d.
-
n. d. – nėra duomenų
2009 m. sausio mėn. Ventspilio uoste perkrauta 2,63 mln. t krovinių (per 2008 m. sausį – 2,78 mln. t, pokytis -5,3 proc.). Šiais metais Ventspilio uoste augo tik skystų krovinių perpylimai (+8,8 proc.), krauta 1,98 mln. t, o birių ir suverstinių krovinių bei generalinių krovinių perkrovimai sumažėjo atitinkamai -32,4 proc. (krauta 530 tūkst. t) ir -30,8 proc. (krauta 119 tūkst. t), palyginti 2008 m. sausiu.
Pagal krovinių nomenklatūrą, 2009 m. sausį didžiausi augimo tempai buvo pasiekti naftos produktų +159 tūkst. t (2009 m. sausį perkrauta 1,77 mln. t), anglies +67 tūkst. t (2009 m. sausį perkrauta 437 tūkst. t) ir žalios naftos +52 tūkst. t (2009 m. sausį perkrauta 139 tūkst. t) krovoje. Ženkliai mažėjo trąšų -285 tūkst. t (2009 m. sausį perkrauta 18 tūkst. t), grūdų -47 tūkst. t (2009 m. sausį perkrauta 22 tūkst. t), amoniako -47 tūkst. t (2009 m. sausį perkrauta 70 tūkst. t) bei Ro-Ro krovinių -41 tūkst. t (2009 m. sausį perkrauta 68 tūkst. t) krova.
Keleivių skaičius kaimyninės šalies uoste 2009 metų pirmąjį mėnesį sumažėjo 928 keleiviais ir siekė vos 693, t. y. -57,2 proc. mažiau nei 2008 m. sausį. 2009 m. sausio mėn. Ventspilio uoste buvo aptarnauta 171 laivas (8 laivais mažiau nei per 2008 m. sausį).
2009 m. sausio mėn. Rygos uostas perkrovė 2,59 mln. t krovinių, t. y. +12,4 proc. daugiau, palyginti su 2008 m. sausiu. Rygos uosto krovos augimas š. m. sausį iš esmės buvo pasiektas dėka didėjančių anglies (+22,1 proc.) ir naftos produktų (+60,4 proc.) perkrovimų.
Birių ir suverstinių krovinių apyvarta 2009 m. sausį sudarė 1,68 mln. t, t. y. +165,5 tūkst. t daugiau nei 2008-ųjų sausį. Analizuojant birių ir suverstinių krovinių nomenklatūrą, didžiausi augimo tempai pasiekti anglies krovoje, 2009 m. perkrauta 1,32 mln. t arba +22,1 proc. daugiau nei 2008 m. sausio mėn. Birių trąšų krova sudarė 181,0 tūkst. t arba +2,7 proc. Anglies krova sudarė 51,0 proc. bendros Rygos uosto krovos apimties.
Skystųjų krovinių apimtys Latvijos uoste 2009 m. sausį didėjo +59,4 proc. ir sudarė 634,2 tūkst. t. Naftos produktų krova, kuri sudaro 99,1 proc. visų skystų krovinių apyvartos, padidėjo +60,4 proc., jų perpilta 628,6 tūkst. t.
Generalinių krovinių Rygos uoste š. m. sausį sumažėjo, jų krova siekė 276,4 tūkst. t (-29,5 proc., lyginant su 2008 m. sausiu). Pagal generalinių krovinių nomenklatūrą, 135,1 tūkst. t sudarė krovinių konteineriuose (-11,4proc.), o 94,1 tūkst. t medienos (–51,1 proc.) krova.
2009 m. sausį Rygos uoste apsilankė 25,0 tūkst. keleivių, o 2008 m. sausio mėn. jų buvo 16,2 tūkst. (pokytis +54,6 proc.).
Talino uoste per šių metų sausį perkrauta 2,49 mln. t krovinių (+2,5 proc. pokytis, palyginti su 2008 m. sausiu). Pagal krovinių tipus birių ir suverstinių krovinių perkrautas kiekis sumažėjo -36,6 proc. arba -106,3 tūkst. t, generalinių krovinių -28,3 proc. arba -109,8 tūkst. t, o skystųjų krovinių išaugo +16,3 proc. arba +282,5 tūkst. t. Didžiausią dalį bendroje Talino uosto krovinių struktūroje sudarė skysti kroviniai (81,2 proc.).
Per 2009 m. sausį į Talino uostą įplaukė 543 krovininiai laivai, t. y. 76 laivais mažiau nei 2008 m. sausį.
Šiais metais Talino uoste apsilankė 441,4 tūkst. keleivių, o 2008 m. sausio mėn. jų buvo 359,6 tūkst. (pokytis +22,8 proc.).
K. Voveris
Marketingo skyrius
Apklausa
X apklausa