VALSTYBĖS ĮMONĖS KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS
INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ
PRIVATUMO POLITIKA


I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (toliau – KVJUD) interneto svetainės vartotojų privatumo politika (toliau – Privatumo politika) reglamentuoja KVJUD tvarkomus asmens duomenis, duomenų subjektų pateikiamus KVJUD, jiems naudojantis interneto svetaine www.portofklaipeda.lt (toliau – Interneto svetainė), taip pat tvarkomus kitus duomenų subjektų duomenis, kurie tvarkomi Interneto svetainėje jos administravimo ir KVJUD veiklos viešinimo tikslais.

2. Tvarkomų asmens duomenų valdytojas – valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ( juridinio asmens kodas 240329870, registruotos buveinės adresas: J. Janonio g. 24, LT-92251, Klaipėda, Lietuva, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas info@port.lt, telefono numeris +370 46 499 799).

3. Asmens duomenų apsaugos pareigūnas – įmonėje generalinio direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas, atsakingas už asmens duomenų apsaugai keliamų reikalavimų įgyvendinimą įmonėje bei konsultacijų teikimą asmens duomenų apsaugos klausimais ir šių klausimų sprendimą. Kontaktinio asmens el. paštas dap@port.lt.

4. Privatumo politika yra taikoma nepriklausomai nuo to, kokius įrenginius lankytojas naudoja prisijungti prie Interneto svetainės.

5. KVJUD gali pasitelkti kitus asmenis Interneto svetainės lankytojų asmens duomenims tvarkyti ir tuo tikslu perduoti informaciją apie asmenis kitiems juridiniams asmenimis, laikantis Privatumo politikoje nustatytų sąlygų.

6. Asmens duomenys KVJUD tvarkomi laikantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų duomenų apsaugos reikalavimų.

7. Apibrėžtys:

7.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (asmens duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma ar gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta naudojantis tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

7.2. Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas, teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (ar) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

7.3. Asmens duomenų subjektas – fizinis asmuo, kuris naudojasi Interneto svetaine, taip pat fizinis asmuo, kurio duomenys tvarkomi Interneto svetainėje kitais šioje Privatumo politikoje apibrėžtais tikslais.

7.4. Kitos Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos teisės aktuose.

II SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR NAUDOJIMAS


8. Renkama informacija.

8.1. šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais KVJUD tvarko šiuos asmens duomenis: lankytojo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, IP adresą, lankytojo atvaizdą (jeigu buvo nufotografuotas su KVJUD veikla susijusiame viešame renginyje), paliktus komentarus Interneto svetainėje, kitus duomenis, kuriais lankytojas savanoriškai pasidalino lankydamasis interneto svetainėje (slapukai);

8.2. paliekant komentarus Interneto svetainėje, prašoma lankytojo neatskleisti specialių kategorijų asmens duomenų (pvz., informacijos apie rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, narystę profesinėse sąjungose, fizinę ar psichinę sveikatą). Jei dėl kokios nors priežasties lankytojas nutaria pateikti KVJUD specialių kategorijų asmens duomenis ar kitą konfidencialią informaciją, toks veiksmas laikomas aiškiu lankytojo sutikimu KVJUD rinkti ir naudoti tokius duomenis ir informaciją tikslais, nurodytais šioje privatumo politikoje.

9. Asmens duomenų saugojimas:

9.1. lankytojo asmeninė informacija saugojama ne ilgiau negu tai būtina šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti;

9.2. asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegtos fizinės ir techninės priemonės, kad būtų apsaugota visą informacija, kuri renkama paslaugų teikimo tikslais. Duomenys bus saugomi 1 metus po paskutinio naudojimosi Interneto svetaine ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti;

9.3. ilgesnis negu nustatyta Privatumo politikos 9.2 p. lankytojo asmeninės informacijos saugojimas gali būti vykdomas tik esant pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos (dėl kurios yra atliekamas tyrimas) arba kai lankytojo duomenys būtini tinkamam ginčui, skundui išspręsti ar esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

10. Asmens duomenų teisėto tvarkymo pagrindai:

10.1. Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti reikalavimai;

10.2. KVJUD teisėtų interesų įgyvendinimas (valdyti bei administruoti Interneto svetainę, atsakyti į pateiktas užklausas, viešinti KVJUD veiklą ir kt.);

10.3. svetainės lankytojo sutikimas.

11. Asmens duomenų tvarkymo tikslai:

11.1. atsakymams į pateiktas užklausas pateikti;

11.2. informuoti apie vykusius renginius, socialines iniciatyvas ir kitą KVJUD veiklą;

11.3. galimybė vykdyti statistinę ir kitą analizę, kurią atliekant nuolat tobulinamas tinklalapio turinys.

12. Duomenų perdavimas:

12.1. KVJUD be lankytojo atskiro sutikimo jo asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus, kai tai būtina teisėsaugos, teisminėms ar ikiteisminėms institucijoms dėl jų atliekamų tyrimų, ar kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

III SKYRIUS

LANKYTOJO TEISĖS


13. Duomenų apsaugos teisės aktai suteikia lankytojui teisių, kuriomis jis gali laisvai naudotis, o KVJUD privalo užtikrinti lankytojui tokią galimybę. Lankytojas turi šias teises:

13.1. teisė susipažinti su KVJUD tvarkomais jo asmens duomenimis. Lankytojas turi teisę gauti KVJUD patvirtinimą, ar KVJUD tvarko lankytojų asmens duomenis, taip pat teisę susipažinti su KVJUD tvarkomais lankytojo asmens duomenimis ir informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius. Didžioji dalis šios informacijos yra pateikta šioje Privatumo politikoje;

13.2. teisė ištaisyti asmens duomenis. Jeigu pasikeitė lankytojo pateikti duomenys arba lankytojas mano, kad KVJUD tvarkoma informacija apie jį yra netiksli ar neteisinga, lankytojas turi teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti;

13.3. teisė prašyti ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam). Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (pvz., kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas), lankytojas turi teisę prašyti, kad KVJUD ištrintų lankytojo asmens duomenis;

13.4. teisė atšaukti sutikimą. Tais atvejais, kai lankytojo duomenis KVJUD tvarko lankytojo sutikimo pagrindu, lankytojas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir lankytojo sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas;

13.5. teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais. Lankytojas turi teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis KVJUD teisėtais interesais;

13.6. norėdami įgyvendinti savo teises, lankytojai kviečiami siųsti užklausą asmens duomenų apsaugos pareigūnui el. paštu dap@port.lt. KVJUD informuoja, kad kilus abejonėms dėl asmens tapatybės KVJUD gali pareikalauti papildomos informacijos tam, jog teisingai identifikuotų asmenį;

13.7. asmens duomenų apsaugos pareigūnas gavęs lankytojo užklausą ir įvertinęs jo turinį ir klausimo apimtį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas susisieks su lankytoju ir jį informuos apie jo teisių įgyvendinimo terminus, teisines ir technines galimybes;

13.8. teisė pateikti skundą. Jeigu lankytojas mano, kad jo duomenis KVJUD tvarko pažeisdama duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, reikėtų kreiptis tiesiogiai į KVJUD.

Jeigu lankytojo netenkins KVJUD siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, jo nuomone, KVJUD nesiėmė pagal lankytojo prašymą būtinų veiksmų, lankytojas turės teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai adresu: A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, el. paštu ada@ada.lt

IV SKYRIUS

SLAPUKAI


14. KVJUD renka informaciją apie lankytoją naudodama slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra nedidelės tekstinės rinkmenos, kurios laikinai įrašomos į lankytojo įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti lankytoją per kitus apsilankymus Interneto svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Interneto svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Interneto svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad lankytojas gali pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui ir be slapukų lankytojas negalės naudotis visu Interneto svetainės funkcionalumu.

KVJUD Interneto svetainėje naudojami toliau apibūdinami slapukai:

  • Veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine.
  • Analitiniai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad lankytojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra lankytojų sutikimas.
  • Funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami lankytojams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia pateikti pagal lankytojų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti lankytojams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra lankytojų sutikimas.

Kaip išjungti slapukus? Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad slapukus priimtų automatiškai. Turėdami informacijos, kaip ir kam jie naudojami, lankytojas gali apsispręsti, ar slapukus pasilikti, ar juos naršyklėje išjungti. Dauguma naršyklių leidžia lankytojui valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei lankytojas nenori priimti slapukų, savo naršyklėje gali pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas. atkreiptinas dėmesys, kad lankytojas atsisakęs slapukų gali netekti galimybės naudotis kai kuriomis funkcijomis. Nenorėdamas gauti slapukų, lankytojas gali nustatyti savo naršyklę atmesti visus slapukus arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.
Šios nuostatos gali būti keičiamos be atskiro pranešimo, nes KVJUD laikosi slapukų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų  ir atsižvelgia į visuotinai priimtą su slapukų naudojimu susijusią praktiką.

V SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA


15. KVJUD, įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones, saugo lankytojų asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar pakeitimo.

16. KVJUD, įvertinusi riziką ir nustačiusi duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali sukelti didelį pavojų asmenims, nedelsdama apie tai informuoja asmenis.

17. KVJUD už duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali sukelti didelį pavojų asmenims atsako Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


18. Privatumo politika gali būti KVJUD atnaujinama. KVJUD informuos lankytojus apie atliktus atnaujinimus savo tinklalapyje.

19. Privatumo politika yra taikoma nuo jos paskelbimo tinklalapyje dienos.

Informacija atnaujinta 2018-10-05

Renginiai

Pirkimai

Visi pirkimai
Apklausa
X apklausa