Teisinė informacija

2017 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2017/352, kuriuo nustatoma uosto paslaugų teikimo sistema ir bendros finansinio uostų skaidrumo taisyklės

Dėl 2017 m. vasario 15 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) 2017/352, kuriuo nustatoma uosto paslaugų teikimo sistema ir bendros finansinio uostų skaidrumo taisyklės, vykdymo

Nuo 2019 m. kovo 24 d. pradedamas taikyti 2017 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2017/352, kuriuo nustatoma uosto paslaugų teikimo sistema ir bendros finansinio uostų skaidrumo taisyklės (toliau – Reglamentas (ES) 2017/352,  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32017R0352). Reglamento (ES) 2017/352 16 ir 17 straipsniai įpareigoja informuoti uosto naudotojus ir kitus suinteresuotus subjektus apie tai, kur ir kaip pateikti skundą dėl Reglamento (ES) 2017/352 11–13 straipsnių taikymo, taip pat apie institucijas, atsakingas už tokių skundų nagrinėjimą.

Skundams dėl Reglamento (ES) 2017/352 11–13 straipsnių vykdymo nagrinėti Lietuvos Respublikoje yra taikoma bendra Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta administracinių ir civilinių ginčų nagrinėjimo tvarka.

Ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių dėl viešojo administravimo subjekto priimto teisės akto ar veiksmo (neveikimo), taip pat dėl viešojo administravimo subjekto vilkinimo atlikti veiksmus, nagrinėjimo tvarką, juos nagrinėjančias institucijas, skundo (prašymo, pareiškimo) formą ir turinį nustato Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (toliau – ABTĮ, nuoroda Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.67B5099C5848/IEnZXIBLhU).

Lietuvos administracinių ginčų komisija

Administracinius ginčus ne teismo tvarka ABTĮ nustatytais atvejais nagrinėja Lietuvos administracinių ginčų komisija (www.lagk.lt) ir jos teritoriniai padaliniai. Lietuvos administracinių ginčų komisija yra nepriklausoma neteisminė institucija. ABTĮ nustatytais atvejais, ginčijant individualų administracinį aktą, kreipimasis į Lietuvos administracinių ginčų komisiją yra privaloma ikiteisminė procedūra, jos sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administraciniam teismui.

Kaip pateikti skundą (prašymą) Lietuvos administracinių ginčų komisijai

Skundų (prašymų) administracinių ginčų komisijai turinio ir formos reikalavimus, pateikimo būdą ir terminus reglamentuoja Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymas (nuoroda Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.594F129CE9AD/ZOoxvvckBd). Teikiamas skundas (prašymas) turi atitikti ABTĮ nustatytus skundo (prašymo) formos ir turinio reikalavimus.

Lietuvos Respublikos administraciniai teismai

Kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Administracinius ginčus teismine tvarka nagrinėja Lietuvos Respublikos administraciniai teismai – apygardų administraciniai teismai ir Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas (https://www.lvat.lt/).

Teismas, nagrinėdamas administracinius skundus, nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar viešojo administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar teisės aktas arba veiksmas (neveikimas) neprieštarauja tikslams ir uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo įgaliojimus, tačiau nevertina ginčijamo teisės akto ir veiksmų (neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu.

Kaip pateikti skundą administraciniam teismui

Skundų (prašymų) administraciniame teismui turinio ir formos reikalavimus, pateikimo būdą ir terminus reglamentuoja ABTĮ III skyriaus nuostatos.

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Europos Sąjungos konkurencijos taisykles taiko ir jų laikymosi priežiūrą Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (nuoroda teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B8B6AFC2BFF1/kUNCrMXdZa) nustatyta tvarka vykdo Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (http://kt.gov.lt/). Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba pagal kompetenciją vykdydama Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymu jai nustatytas funkcijas (priežiūros, kontrolės, stebėsenos), sprendimus priima savarankiškai ir nepriklausomai, jos nurodymai yra privalomi. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba gali kreiptis į teismą, kad būtų apginti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo saugomi viešieji interesai.

Kaip pateikti skundą Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai

Pareiškimo dėl tyrimo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai turinio ir formos reikalavimus, pateikimo būdą reglamentuoja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo nuostatos.

Lietuvos Respublikos bendrosios kompetencijos teismai

Asmuo, kurio teisėti interesai pažeidžiami nesąžiningos konkurencijos veiksmais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (nuoroda Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2E7C18F61454/CUMqqBVfD) nustatyta tvarka turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą su ieškiniu dėl:

1) neteisėtų veiksmų nutraukimo;

2) padarytos žalos atlyginimo;

3) įpareigojimo paskelbti vieną ar kelis konkretaus turinio ir formos pareiškimus, kuriuose paneigiama anksčiau pateikta neteisinga informacija arba pateikiami paaiškinimai dėl ūkio subjekto ar jų gaminamų prekių tapatybės;

4) prekių, jų pakuotės ar kitų priemonių, tiesiogiai susijusių su nesąžininga konkurencija, konfiskavimo ar sunaikinimo, jeigu kitaip negalima pašalinti pažeidimų.

Kaip pateikti skundą bendrosios kompetencijos teismui

Ieškinių (pareiškimų, prašymų) bendrosios kompetencijos teismui turinio ir formos reikalavimus, pateikimo būdą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso XI skyriaus pirmo ir ketvirto skirsnių nuostatos. Ieškinio senaties terminus nustato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (nuoroda Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB) 1.125 str.

Informacija atnaujinta 2021-11-08

Renginiai

Pirkimai

Visi pirkimai
Apklausa
X apklausa