Teisinė informacija

Dėl leidimų plaukioti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje be locmano išdavimo linijinių laivų ir (ar) laivų, kurie veža vienarūšius krovinius, kapitonams ir atsisakymo juos išduoti, šių leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo...

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ PLAUKIOTI KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO AKVATORIJOJE BE LOCMANO IŠDAVIMO LINIJINIŲ LAIVŲ IR (AR) LAIVŲ, KURIE VEŽA VIENARŪŠIUS KROVINIUS, KAPITONAMS IR ATSISAKYMO JUOS IŠDUOTI, ŠIŲ LEIDIMŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO, GALIOJIMO PANAIKINIMO IR LINIJINIŲ LAIVŲ IR (AR) LAIVŲ, KURIE VEŽA VIENARŪŠIUS KROVINIUS, KAPITONŲ EGZAMINŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR PAVEDIMO NUSTATYTI LINIJINIŲ LAIVŲ IR (AR) LAIVŲ, KURIE VEŽA VIENARŪŠIUS KROVINIUS, KAPITONŲ, KURIEMS BUVO IŠDUOTAS LEIDIMAS PLAUKIOTI KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO AKVATORIJOJE BE LOCMANO, VEIKLOS PRIEŽIŪROS TVARKĄ IR ATLIKTI VEIKLOS PRIEŽIŪRĄ

2016 m. birželio 15 d. Nr. 3-194(1.5 E)

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 201 straipsnio 2 dalimi:

1. T v i r t i n u Leidimų plaukioti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje be locmano išdavimo linijinių laivų ir (ar) laivų, kurie veža vienarūšius krovinius, kapitonams ir atsisakymo juos išduoti, šių leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ir linijinių laivų ir (ar) laivų, kurie veža vienarūšius krovinius, kapitonų egzaminų komisijos sudarymo ir egzaminų organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u:

2.1.  valstybės įmonei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai atlikti linijinių laivų ir (ar) laivų, kurie veža vienarūšius krovinius, kapitonų, kuriems buvo išduotas leidimas plaukioti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje be locmano, veiklos priežiūrą;

2.2.  valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generaliniam direktoriui nustatyti linijinių laivų ir (ar) laivų, kurie veža vienarūšius krovinius, kapitonų, kuriems buvo išduotas leidimas plaukioti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje be locmano, veiklos priežiūros tvarką.

Susisiekimo ministras                                                                          Rimantas Sinkevičius


PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2016 m. birželio 15  d.įsakymu Nr. 3-194(1.5E)

LEIDIMŲ PLAUKIOTI KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO AKVATORIJOJE BE LOCMANO IŠDAVIMO LINIJINIŲ LAIVŲ IR (AR) LAIVŲ, KURIE VEŽA VIENARŪŠIUS KROVINIUS, KAPITONAMS IR ATSISAKYMO JUOS IŠDUOTI, ŠIŲ LEIDIMŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO, GALIOJIMO PANAIKINIMO IR LINIJINIŲ LAIVŲ IR (AR) LAIVŲ, KURIE VEŽA VIENARŪŠIUS KROVINIUS, KAPITONŲ EGZAMINŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Leidimų plaukioti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje be locmano išdavimo linijinių laivų ir (ar) laivų, kurie veža vienarūšius krovinius, kapitonams ir atsisakymo juos išduoti, šių leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ir linijinių laivų ir (ar) laivų, kurie veža vienarūšius krovinius, kapitonų egzaminų komisijos sudarymo ir egzaminų organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato leidimo plaukioti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje be locmano linijinių laivų ir (ar) laivų, kurie veža vienarūšius krovinius, kapitonams (toliau – leidimas) išdavimo, atsisakymo jį išduoti, leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimo galiojimo panaikinimo tvarką, linijinių laivų ir (ar) laivų, kurie veža vienarūšius krovinius, kapitonų (toliau – laivo kapitonas) egzaminų komisijos sudarymo ir egzaminų organizavimo tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatyme.

II SKYRIUS

LEIDIMO IŠDAVIMO, ATSISAKYMO JĮ IŠDUOTI, LEIDIMO GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO, LEIDIMO GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKA

3. Laivo kapitonas, pageidaujantis gauti leidimą, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kapitonui (toliau – uosto kapitonas) turi pateikti laisvos formos prašymą (toliau – prašymas) ir Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytus dokumentus. Prašyme turi būti nurodyti laivo kapitono kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas). Jeigu laivo kapitonas nemoka valstybinės kalbos, prašyme taip pat turi būti nurodytas laivavedžio, mokančio valstybinę kalbą, vardas ir pavardė.

4. Prašymas ir (ar) kiti dokumentai leidimui gauti gali būti pateikti tiesiogiai uosto kapitonui, per atstumą elektroninėmis priemonėmis, taip pat elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą.

5. Laivo kapitonas, pageidaujantis gauti leidimą, kartu su prašymu uosto kapitonui turi pateikti šiuos dokumentus:

5.1. laivo įplaukimo (išplaukimo) į (iš) Klaipėdos valstybinį (valstybinio) jūrų uostą (uosto) grafiką;

5.2. laivybos linijos registravimo (taikoma linijinio laivo kapitonui) arba vienarūšių krovinių vežimo dokumentų (taikoma laivo, vežančio vienarūšius krovinius, kapitonui) kopijas;

5.3. laivo kapitono asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją;

5.4. locmano (-ų) vertinimus dėl kiekvieno laivo kapitono vykdytų įplaukimų (išplaukimų) į (iš) Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją (akvatorijos);

5.5. laivo savininko (valdytojo), kurio valdomame laive dirba laivo kapitonas, laisvos formos sutikimą, kad jo valdomas laivas įplauks į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą be locmano.

6. Jeigu laivo kapitono prašymą ir Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytus dokumentus teikia laivo agentas, uosto kapitonui taip pat turi būti pateikta sutartis su laivo agentu arba šios sutarties kopija.

7. Uosto kapitonas, gavęs laivo kapitono prašymą ir prie prašymo pridėtus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoja laivo kapitoną ar laivo agentą, pateikusį prašymą ir dokumentus (toliau – pareiškėjas) apie dokumentų gavimą ir nustatęs, kad prašymas ir (ar) pateikti dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų, prašyme ir (ar) dokumentuose yra netikslių ar klaidingų duomenų ir (arba) pateikti ne visi Tvarkos aprašo 5 punkte nurodyti dokumentai, nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą nustatytiems trūkumams pašalinti. Jeigu pareiškėjas per uosto kapitono nustatytą terminą pašalina nustatytus trūkumus, jis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas apie tai informuoja uosto kapitoną ir pateikia trūkstamus ir (ar) patikslintus dokumentus. Apie pateiktų patikslintų ir (ar) trūkstamų dokumentų gavimą pareiškėjas informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Jeigu pareiškėjas per uosto kapitono nustatytą terminą nepašalina trūkumų, uosto kapitonas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo termino trūkumams pašalinti pabaigos priima sprendimą atsisakyti išduoti leidimą ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas apie priimtą sprendimą informuoja pareiškėją.

8. Uosto kapitonas, nustatęs, kad pateikti visi Tvarkos aprašo 5 punkte nurodyti dokumentai, taip pat, kad prašymas ir pateikti dokumentai atitinka Tvarkos aprašo 5 punkte nustatytus reikalavimus, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo ir visų dokumentų, nurodytų Tvarkos aprašo 5 punkte, gavimo dienos organizuoja laivo kapitono egzaminą Tvarkos aprašo III skyriaus nustatyta tvarka.

9. Uosto kapitonas sustabdo leidimo galiojimą ir panaikina leidimo galiojimo sustabdymą Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 201 straipsnio 9–11 dalyse nustatyta tvarka. Uosto kapitonas per 2 darbo dienas nuo sprendimo sustabdyti leidimo galiojimą arba panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą apie tai informuoja  laivo kapitoną.

10. Uosto kapitonas panaikina išduoto leidimo galiojimą per 2 darbo dienas nuo aplinkybių, nurodytų Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 201 straipsnio 12 dalyje, paaiškėjimo dienos. Uosto kapitonas per 2 darbo dienas nuo sprendimo panaikinti išduoto leidimo galiojimą apie tai informuoja  laivo kapitoną, išskyrus, kai laivo kapitonas miršta.

III SKYRIUS

LINIJINIŲ LAIVŲ IR (AR) LAIVŲ, KURIE VEŽA VIENARŪŠIUS KROVINIUS, KAPITONŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRA, EGZAMINŲ KOMISIJOS SUDARYMAS IR EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS

11. Laivų kapitonus egzaminuoja uosto kapitono iš 3 narių sudaryta nuolatinė Laivų kapitonų egzaminų komisija. Į Laivų kapitonų egzaminų komisiją įtraukiami uosto kapitonas, uosto kapitono pavaduotojas, valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Laivų eismo tarnybos viršininkas (jo nesant – šios tarnybos vyriausiojo locmano atstovas). Laivų kapitonų egzaminų komisijos pirmininkas yra uosto kapitonas.

12. Laivų kapitonų egzaminų komisijos nariai privalo nusišalinti nuo šios komisijos nario pareigų, jeigu dalyvaujant laivo kapitono egzamine gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas, kaip jis yra apibrėžtas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme.

13. Laivų kapitonų egzamine stebėtojų teisėmis turi teisę dalyvauti kitų institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų atstovai (toliau – stebėtojai).

14. Stebėtojai turi teisę stebėti egzamino eigą. Stebėtojai nėra Laivų kapitonų komisijos nariai ir neturi teisės balsuoti. Stebėtojų pareigos:

14.1. netrikdyti egzamino tvarkos: nekalbėti telefonu, neužsiimti pašaliniais darbais, nepadėti egzaminuojam laivo kapitonui atsakinėti į egzamino klausimus ir jo neblaškyti;

14.2. egzamino metu nedaryti daryti garso ar vaizdo įrašų, naudoti kitų techninių priemonių.

15. Dėl Tvarkos aprašo 14 punkte nurodytų pareigų nevykdymo stebėtojai motyvuotu Laivų kapitonų egzaminų komisijos pirmininko sprendimu gali būti pašalinti iš egzamino.

16. Uosto kapitonas, suderinęs su Laivų kapitonų egzaminų komisijos nariais laivo kapitono egzamino vietą, datą ir laiką, šią informaciją pateikia laivo kapitonui. Laivo kapitonui pranešama apie egzamino vietą, datą ir laiką likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki egzamino dienos.

17. Tam, kad būtų vykdomas laivo kapitono egzaminas, egzamine turi dalyvauti bent du Laivų kapitonų egzaminų komisijos nariai.

18. Laivo kapitonas turi teisę paprašyti uosto kapitono pakeisti egzamino datą ir laiką pateikęs uosto kapitonui motyvuotą prašymą. Laivo kapitono pasiūlyti egzamino datos ir laiko pakeitimai derinami su Laivų kapitonų egzaminų komisijos nariais, laivo kapitonas apie egzamino datos ir laiko pakeitimus informuojamas Tvarkos aprašo 16 punkte nustatyta tvarka.

19. Jeigu laivo kapitonas nemoka valstybinės kalbos, egzaminas vyksta anglų kalba.

20. Laivų kapitonų egzaminų klausimus, kurie turi padėti įvertinti laivo kapitono žinias apie laivybos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje ypatumus, sudaro Laivų kapitonų egzaminų komisija ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki egzamino. Egzaminą sudaro dvi dalys: egzaminas raštu ir žodžiu. Egzamino raštu metu laivo kapitonas turi atsakyti į 15 uždarųjų klausimų, egzamino žodžiu metu – į Laivų kapitonų egzaminų komisijos sudarytą praktinę užduotį.

21. Egzamino eigai fiksuoti daromas skaitmeninis garso įrašas, kuris perkeliamas į kompiuterinę laikmeną, pridedamas prie egzamino protokolo ir saugomas valstybės įmonėje Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje.

22. Egzaminas raštu laikomas išlaikytu, jeigu laivo kapitonas teisingai atsako į visus pateiktus klausimus teisingai. Egzaminas žodžiu yra laikomas, jeigu laivo kapitonas išlaiko egzaminą raštu. Egzaminas žodžiu laikomas išlaikytu, jeigu laivo kapitonas gauna mažiausiai 2 balus, kuriuos skiria Laivų kapitonų egzaminų komisijos nariai. Kiekvienas Laivų kapitonų egzaminų komisijos narys turi teisę skirti po 1 balą.

23. Laivo kapitonui išlaikius egzaminą raštu ir žodžiu, uosto kapitonas egzamino dieną priima sprendimą išduoti leidimą. Leidimas išduodamas, leidimo duomenis įrašant į Licencijų informacinę sistemą.

24. Jeigu laivo kapitonas neišlaiko egzamino raštu arba žodžiu, uosto kapitonas priima motyvuotą sprendimą atsisakyti išduoti leidimą. Apie priimtą sprendimą atsisakyti išduoti leidimą laivo kapitonas informuojamas egzamino dieną.

25. Laivo kapitonui neišlaikius egzamino, laivo kapitonas gali pakartotinai prašyti leidimo ne anksčiau kaip po įvykdytų papildomų įplaukimų (išplaukimų) į (iš) Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją (akvatorijos). Linijinio laivo kapitonas, norėdamas pakartotinai prašyti leidimo, turi papildomai 3 kartus per mėnesį įplauti (išplaukti) į (iš) Klaipėdos valstybinį (valstybinio) jūrų uostą (uosto) pagal su valstybės įmone Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija suderintą tvarkaraštį. Laivo, kuris veža vienarūšius krovinius, kapitonas, norėdamas pakartotinai prašyti leidimo, turi papildomai ne mažiau kaip 6 kartus per 12 mėnesių laikotarpį įplaukti (išplaukti) į (iš) Klaipėdos valstybinį (valstybinio) jūrų uostą (uosto). Laivo kapitonas, pakartotinai pageidaujantis gauti leidimą, turi Tvarkos aprašo 4 punkte nustatyta tvarka pateikti Tvarkos aprašo 3 punkte nurodytą prašymą ir dokumentus, kuriais patvirtinama, kad laivo kapitonas įvykdė papildomus įplaukimus (išplaukimus) į (iš) Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją (akvatorijos) nustatyta tvarka.

26. Laikoma, kad leidimas laivo kapitonui yra išduotas, kai leidimo duomenys yra įrašomi į Licencijų informacinę sistemą. Popierinės formos leidimas nėra išduodamas, tačiau laivo kapitonas turi teisę gauti uosto kapitono išduotą pažymą, kuria patvirtinama, kad laivo kapitonas turi išduotą leidimą.

27. Licencijų informacinėje sistemoje taip pat skelbiama informacija apie leidimo galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Prašymas ir kiti Tvarkos apraše nurodyti dokumentai uosto kapitonui gali būti pateikti valstybine arba anglų kalba. Uosto kapitonas laivo kapitonui ar laivo agentui pranešimus pagal Tvarkos aprašą teikia tokia kalba ir būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas.

29. Uosto kapitono priimti sprendimai ir neveikimas gali būti apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Teisės aktų registras

Informacija atnaujinta 2019-10-13

Renginiai

Pirkimai

Visi pirkimai
Apklausa
X apklausa