Teisinė informacija

Laivybos taisyklės

Suvestinė redakcija nuo 2017-07-01

Įsakymas paskelbtas:
Žin. 2008, Nr. 109-4169,
i. k. 1082210ISAK0003-327

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO LAIVYBOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2008 m. rugsėjo 10 d. Nr. 3-327

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų  uosto įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 581 straipsniu, atsižvelgdamas į valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos teikimą, siekdamas užtikrinti saugią laivybą Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir įgyvendinti 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/20/EB dėl laivų savininkų atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus draudimo (OL 2009 L 131, p. 128) nuostatas, t v i r t i n u  Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisykles (pridedama).


SUSISIEKIMO MINISTRAS
ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO LAIVYBOS TAISYKLĖS

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos teikiamų paslaugų įkainiai litais ir eurais

Informacija atnaujinta 2019-10-13

Renginiai

Viešieji pirkimai

Visi pirkimai