Teisinė informacija

Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti vį klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos patikėjimo teise valdomo valstybės turto pardavimo viešuose aukcionuose taisyklės (VĮ KVJUD 2019-02-07 Įsakymas Nr. V-37)

PATVIRTINTA

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos

generalinio direktoriaus

2019 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-37

 

NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO PARDAVIMO VIEŠUOSE AUKCIONUOSE TAISYKLĖS


I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (toliau – Uosto direkcija) patikėjimo teise valdomo valstybės turto pardavimo viešuose aukcionuose taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės turto pardavimą viešuose prekių aukcionuose, kai pardavimą vykdo Uosto direkcija, taip pat nustato turtą, kuris gali būti parduodamas aukcionuose, asmenis, galinčius rengti aukcionus, jo vykdymo būdą ir eigą, įskaitant aukciono paskelbimą ir parengiamuosius darbus, atsiskaitymą už aukcione parduotą turtą.

2. Taisyklėse naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme ir Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuosiuose prekių aukcionuose tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 531 „Dėl Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuosiuose prekių aukcionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“, naudojamas sąvokas.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. aukcionas – sąvoka taikoma organizuojant tiesioginį ar elektroninį aukcioną;

3.2. dalyvio garantinis įnašas – aukciono organizatoriaus skelbime nurodyta konkreti pinigų suma eurais, kurią asmuo privalo sumokėti į aukciono organizatoriaus skelbime nurodytą banko sąskaitą prieš registruodamasis į aukcioną. Garantinis įnašas skirtas užtikrinti, kad laimėjęs aukcioną dalyvis įvykdys šių Taisyklių VI skyriuje numatytas pareigas;

3.3. dalyvio registravimo mokestis – aukciono organizatoriaus skelbime nurodyta konkreti pinigų suma eurais, kurią asmuo privalo sumokėti į aukciono organizatoriaus skelbime nurodytą banko sąskaitą prieš registruodamasis į aukcioną (jeigu taikoma) ir kuri negrąžinama, neįskaitoma į turto pardavimo kainą, ir kai nesusirenka aukciono skelbime nurodytas minimalus privalomas aukciono dalyvių skaičius (jeigu taikoma). Registravimo mokestis skirtas padengti aukciono registravimo sąnaudas.

4. Nereikalingas arba netinkamas (negalimas) naudoti Uosto direkcijos patikėjimo teise valdomas turtas gali būti parduodamas specialiojoje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt (toliau – e. aukcionas) laikantis VĮ Registrų centro direktoriaus 2018 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. v-379 patvirtinto Juridinių asmenų organizuojamų elektroninių aukcionų, kuriuose parduodamas turtas, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašo reikalavimų.

5. Aukciono dalyviai gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos, taip pat juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialai ir atstovybės. Jie aukcione gali dalyvauti patys arba įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitus asmenis.

6. Aukcionas gali būti vykdomas, jeigu jame įsiregistravo ne mažiau kaip 2 aukciono dalyviai.

7. Aukciono dalyvių asmens duomenys tretiesiems asmenims atskleidžiami tik asmens duomenų apsaugą reguliuojančių teisės aktų nustatytais atvejais.


II SKYRIUS

PARENGIAMIEJI DARBAI


8. Parduodamo turto pradinę kainą, atsižvelgdama į buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodytą jo įsigijimo (pasigaminimo) savikainą ir rinkos vertę, nustato generalinio direktoriaus įsakymu sudaryta Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pardavimo aukcione pradinės pardavimo kainos nustatymo komisija (toliau – Komisija).

9. Komisija parenka aukciono vykdymo būdą, atsižvelgdama į parduodamo turto kainą, pobūdį ir technines galimybes.

10. Komisija apsvarsto ir nustato:

10.1. parduodamo turto (pagal sąrašą) pradinę pardavimo kainą. Jei turto savikaina yra didesnė nei 14 481,00 Eur  (keturiolika tūkstančių keturi šimtai aštuoniasdešimt vienas Eur 00 centų) ar dėl kurio pardavimo kainos nesutaria Komisijos nariai, turtas vertinamas Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo numatyta tvarka;

10.2. minimalų kainos didinimo intervalą;

10.3. aukciono vykdymo, turto apžiūros laiką ir vietą;

10.4. atsiskaitymo už aukcione parduotą turtą tvarką ir terminus;

10.5. aukciono dalyvių ir žiūrovų bilietų kainas (jeigu Komisija nutaria, kad dalyvavimas aukcione mokamas ir žiūrovams techniškai galimas);

10.6. paskiria asmenį, atsakingą už informacijos teikimą.

11. Komisijos sudėtis, parduodamo turto (pagal sąrašą) pradinė pardavimo kaina tvirtinama Uosto direkcijos generalinio direktoriaus įsakymu.

12. Komisijos posėdžiai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių, įskaitant Komisijos pirmininką.

13. Komisija sprendimus priima paprasta balsų dauguma, atviru vardiniu balsavimu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

14. Komisijos sprendimai įforminami protokolu.

15. Aukcioną organizuoja – Bendrasis skyrius, vykdo – Uosto direkcijos generalinio direktoriaus įsakymu sudaryta Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto aukciono organizavimo ir vykdymo komisija.

16. Prieš aukcioną rengiama parduodamo turto apžiūra, kuri turi trukti ne mažiau kaip tris dienas ir joje turi teisę dalyvauti kiekvienas pageidaujantis asmuo.

III SKYRIUS

AUKCIONO SKELBIMAS

17. Informacija apie rengiamą aukcioną ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki aukciono pradžios skelbiama Uosto direkcijos interneto svetainėje www.portofklaipeda.lt ir viename nacionalinių Lietuvos Respublikos dienraščių.

18. Atsižvelgiant į Komisijos priimtus sprendimus, skelbime apie aukcioną nurodoma:

18.1. turto valdytojas;

18.2. informacija apie parduodamą turtą (pavadinimas; pagaminimo metai; techniniai duomenys; ar parduodamas turtas sertifikuotas, jeigu pagal teisės aktų reikalavimus, atitikties sertifikatas privalomas; ar parduodamas turtas registruotas kuriame nors iš valstybės registrų, jeigu pagal teisės aktų reikalavimus registruoti privaloma);

18.3. pradinė pardavimo kaina ir minimalus kainos didinimo intervalas;

18.4. trečiųjų asmenų teisės į parduodamą turtą;

18.5. aukciono dalyvių registravimo, asmens duomenų patvirtinimo tvarka, vieta, data ir laikas;

18.6. aukciono dalyvių ir žiūrovų bilietų kainos (jeigu Komisija nutaria, kad dalyvavimas aukcione mokamas);

18.7. aukciono vykdymo būdas, vieta ir laikas (tiesioginio aukciono pradžios data, laikas, elektroninio aukciono – jam vykdyti skirtos interneto svetainės adresas, pradžios ir pabaigos data ir laikas);

18.8. parduodamo turto apžiūros vieta, data ir laikas;

18.9. aukciono rengėjo kontaktams paskirto asmens vardas, pavardė, pareigos, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

18.10. atsiskaitymo už parduotą turtą tvarka ir terminai;

18.11. informacija apie bendros ūkinės paskirties atskirų parduodamo turto vienetų, sudarančių neparduotą turtinį kompleksą, pardavimą tame pačiame tiesioginiame aukcione, jeigu taip nusprendė Komisija;

18.12. neįvykus aukcionui arba nepardavus turto – numatomų aukcionų vykdymo vieta ir laikas.

19. Jeigu turtas nebuvo parduotas aukcione, jis gali būti naudojamas kitu Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nustatytu būdu, nurašomas arba parduodamas pakartotiniame aukcione, sumažinus pradinę pardavimo kainą ne daugiau kaip 30 procentų ankstesniame aukcione nustatytos pradinės pardavimo kainos.

IV SKYRIUS

TIESIOGINIO AUKCIONO VYKDYMAS

20. Asmuo, registruodamasis tiesioginio aukciono dalyviu, nurodo savo asmens duomenis, telefono numerį ar elektroninio pašto adresą, kuriuo jam būtų pranešama, jeigu jis būtų pripažintas aukciono laimėtoju, pateikia dokumentą, patvirtinantį, kad yra sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas (ne didesnis kaip 10 procentų pradinės bendros tiesioginio aukciono būdu parduodamo turto pardavimo kainos) (1 priedas).

21. Prieš pradedant kiekvieno parduodamo turto objekto aukcioną, tiesioginio aukciono vedėjas skelbia parduodamo turto pavadinimą, apibūdina jį, pradinę pardavimo kainą ir minimalų jos didinimo intervalą. Minimalus kainos didinimo intervalas turi būti ne mažesnis kaip 1 procentas pradinės pardavimo kainos.

22. Registruojant tiesioginio aukciono dalyvį, jam išduodamas tiesioginio aukciono dalyvio bilietas (2 priedas), kuriame įrašytas tiesioginio aukciono dalyvio numeris.

23. Aukciono vedėjas pildo Viešo prekių tiesioginio aukciono vedėjo registrą (3 priedas).

24. Pirmoji tiesioginio aukciono dalyvių siūloma kaina turi būti ne mažesnė už pradinę pardavimo kainą. Kiekvieno kito dalyvio siūloma kaina turi būti ne mažesnė už prieš tai pasiūlytą kainą, padidintą ne mažiau kaip minimaliu kainos didinimo intervalu.

25. Tiesioginio aukciono dalyvis, ketinantis įsigyti turtą, turi pakelti tiesioginio aukciono dalyvio bilietą su įrašytu tiesioginio aukciono dalyvio numeriu, nukreiptu į tiesioginio aukciono vedėjo pusę, ir garsiai skelbti savo siūlomą kainą.

26. Tiesioginio aukciono vedėjas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą ir ją pasiūliusio tiesioginio aukciono dalyvio numerį.

27. Jeigu nė vienas tiesioginio aukciono dalyvis nesiūlo didesnės kainos, tiesioginio aukciono vedėjas kas 5 sekundes dar tris kartus pakartoja paskutinę pasiūlytą kainą, skelbdamas pakartojimų skaičių. Nuskambėjus trečiajam pakartojimui, tiesioginio aukciono vedėjas plaktuko dūžiu patvirtina ir skelbia, kad šis parduodamas turto objektas parduotas už paskutinę paskelbtą kainą.

28. Tiesioginio aukciono laimėtojas aukciono vedėjui privalo parodyti aukciono dalyvio bilietą. Tiesioginio aukciono vedėjas aukciono laimėtojo pasiūlytą kainą įrašo į Viešo prekių tiesioginio aukciono vedėjo registrą.

29. Tiesioginio aukciono dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą iki pasibaigiant parduodamo turto objekto aukcionui, pripažįstamas šio parduodamo turto objekto tiesioginio aukciono laimėtoju, o paskutinė pasiūlyta kaina yra parduodamo turto objekto pardavimo kaina. Tiesioginio aukciono rengėjas aukciono laimėtoją ne vėliau kaip kitą darbo dieną po tiesioginio aukciono pabaigos registruotu laišku ar elektroniniu laišku, pasirašytu teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu, informuoja apie tai, jam taip pat pranešama apie atsiskaitymo už nupirktą turto objektą tvarką ir terminus, nupirkto turto objekto atsiėmimo vietą, tvarką ir terminus ir pateikiami duomenys mokėjimo pavedimui suformuoti.

30. Pasibaigus vieno turto objekto tiesioginiam aukcionui, ta pačia tvarka parduodamas kitas turto objektas.

31. Kiekvienas tiesioginiame aukcione neparduotą turtinį kompleksą sudarantis turto vienetas gali būti parduodamas tame pačiame tiesioginiame aukcione, jeigu tai buvo nurodyta skelbime apie aukcioną ir Komisija nustatė kiekvieno turto vieneto pradinę pardavimo kainą.

32. Žiūrovo teisėmis galima stebėti tiesioginį aukcioną to pageidaujantiems asmenims, jiems dalyvaujant tiesioginio aukciono vykdymo vietoje.

33. Laikoma, kad turto objektas neparduotas tiesioginiame aukcione, jeigu:

33.1. tiesioginis aukcionas neįvyksta, nes jame įsiregistravo mažiau kaip du tiesioginio aukciono dalyviai;

33.2. įvykus tiesioginiam aukcionui, nė vienas dalyvis nepasiūlo kainos, lygios ar didesnės už pradinę turto objekto pardavimo kainą.

V SKYRIUS

ELEKTRONINIO AUKCIONO VYKDYMAS

34. Informacija apie rengiamą aukcioną ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki aukciono dalyvių registravimo į aukcioną pradžios skelbiama specialiojoje interneto svetainėje (www.evarzytynes.lt) ir Uosto direkcijos interneto svetainėje www.portofklaipeda.lt. Elektroniniam aukcionui neįvykus, informacija apie rengiamą pakartotinį to paties turto aukcioną skelbiama prieš 5 darbo dienas iki aukciono dalyvių registravimo pradžios.

35. Asmuo, pageidaujantis dalyvauti elektroniniame aukcione, turi užsiregistruoti per 5 darbo dienas.

36. Dalyvis registruodamasis turi sumokėti garantinį įnašą, kurio dydis turi būti ne didesnis kaip 10 procentų pradinės bendros elektroninio aukciono būdu parduodamo turto pardavimo kainos.

37. Elektroninio aukciono dalyviai pradedami registruoti tik tada, kai dokumentus registracijai pateikia bent du dalyviai.

38. Elektroninio aukciono dalyviams, nepripažintiems laimėtojais, taip pat asmenims, sumokėjusiems dalyvio garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, dalyvio garantiniai įnašai grąžinami per 5 darbo dienas nuo elektroninio aukciono pabaigos.

VI SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ AUKCIONE PARDUOTĄ TURTĄ

39. Aukciono laimėtojas už aukcione parduotą turtą atsiskaito skelbime apie aukcioną nurodyta tvarka ir nustatytus terminus.

40. Aukciono laimėjimo atveju, laimėjusio dalyvio sumokėtas dalyvio garantinis įnašas įskaitomas arba grąžinamas aukciono organizatoriaus skelbime nustatyta tvarka ir terminais.

41. Jeigu per nustatytą terminą aukciono laimėtojas neatsiskaito už nupirktą turto objektą, turto objektą galima parduoti naujame aukcione. Tokiu atveju Uosto direkcija turi teisę įgyvendinti visas aukciono vedėjo teises, nurodytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsnio 2 dalyje.

42. Uosto direkcijos Bendrasis skyrius, gavęs banko patvirtinimą, kad įmokėta visa turto objekto pardavimo kaina, 2 egzemplioriais surašo Viešame prekių aukcione parduoto turto objekto perdavimo aktą (4 priedas), kurį pasirašo Uosto direkcijos generalinis direktorius arba jo įgaliotas asmuo ir aukciono laimėtojas.

43. Aukcione nupirktas turto objektas, aukcione parduoto turto objekto perdavimo aktas ir su šio turto objekto naudojimu susijusi dokumentacija aukciono laimėtojui perduodami per 3 darbo dienas nuo atsiskaitymo už nupirktą turto objektą dienos.

44. Aukcione parduoto turto objekto perdavimo aktas yra nuosavybės teisę į jį patvirtinantis dokumentas.45. Aukciono laimėtojas privalo priimti aukcione nupirktą turtą per 3 darbo dienas nuo aukcione parduoto turto objekto perdavimo akto pasirašymo dienos, įskaitant pasirašymo dieną. Nepriėmus aukcione pirkto turto per nustatytą terminą, Uosto direkcija neatsako už šio turto saugojimą.

Priedai

Informacija atnaujinta 2019-10-13

Renginiai

Pirkimai

Visi pirkimai
Apklausa
X apklausa