Teisinė informacija

Uosto žemės nuomos sutartis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO
ĮSAKYMAS

DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO

2008 m. gegužės 13 d. Nr. 3-167
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos teikimą, tvirtinu Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties formą (pridedama).SUSISIEKIMO MINISTRAS
ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 57-2149, i. k. 1082210ISAK0003-167
Nauja redakcija nuo 2016-09-03:
Nr. 3-290(1.5 E), 2016-09-02, paskelbta TAR 2016-09-02, i. k. 2016-23152

 

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 3-167

(Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties formos pavyzdys)

KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIS

Informacija atnaujinta 2021-11-08

Renginiai

Pirkimai

Visi pirkimai
Apklausa
X apklausa