Teisinė informacija

Vilkikų paslaugų teikimo taisyklės

VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS
GENERALINIS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VILKIKŲ PASLAUGŲ KLAIPĖDOS VALSTYBINIAME JŪRŲ UOSTE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2008 m. gruodžio 9 d. Nr. V-281
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo (Žin., 2005, Nr. 31-974) 37 straipsniu bei siekdamas sudaryti saugias sąlygas laivybai uosto akvatorijoje:

1. T v i r t i n u Vilkikų paslaugų teikimo Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste taisykles (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios 2002 m. vasario 15 d. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus įsakymą Nr. V-33.

3. P a v e d u kanceliarijai su įsakymu supažindinti direktorius, Laivų eismo tarnybos, Uosto priežiūros skyriaus ir Uosto dispečerinės vadovams – su šiuo įsakymu supažindinti pavaldžius darbuotojus.

 

Generalinis direktorius
Sigitas Dobilinskas

Vilkikų paslaugų teikimo klaipėdos valstybiniame jūrų uoste taisyklės

Informacija atnaujinta 2021-11-08

Renginiai

Pirkimai

Visi pirkimai
Apklausa
X apklausa