Sprendiniai

 

INFORMACIJA APIE PAKARTOTINĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO (ŽEMĖS VIDINĖS AKVATORIJOS, IŠORINIO REIDO IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS) BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ VIEŠINIMĄ

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 720 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano rengimo“ ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 3-341 „Dėl Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) ypatingos valstybinės svarbos ir „Via Baltica“ transporto koridoriaus Lietuvos dalies ypatingos valstybinės svarbos projektų vykdymo“ (toliau – Įsakymas), rengiamas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrasis planas (toliau – Bendrasis planas).

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, tinklalapis sumin.lrv.lt). Rengti Bendrąjį planą Įsakymo 4 p. pavesta VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai (J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda, tel. (8 46) 499 600, el. p. info@port.lt, tinklalapis www.portofklaipeda.lt).

Plano rengėjas – jungtinės veiklos pagrindu veikiantis konsorciumas, kurį sudaro UAB „Sweco Lietuva“, UAB „Urbanistika“ ir UAB „Kelprojektas“. Konsorciumo atsakingasis partneris – UAB „Sweco Lietuva“ (V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. p. info@sweco.lt, tinklalapis www.sweco.lt.).

Planavimo programa – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 3-370-(E) patvirtinta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano planavimo darbų programa. Teritorijų planavimo lygmuo pagal projekto turinį – vietovės, bendrojo plano rengimo procesą sudaro trys etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Planavimo tikslai:

- sukurti uosto plėtros viziją, atitinkančią Nacionalinę susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“;

- įvertinti esamas ir perspektyvines uosto veiklos kryptis, kompleksiškai suplanuoti uosto teritorijos plėtrą ir nustatyti teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygas;

- suformuoti darnią ir tvarią uosto bei miesto plėtros poreikius tenkinančią aplinką, užtikrinančią nuolatinę ir darnią teritorijos plėtrą, įvertinus uosto ir miesto raidą, kultūros paveldo, gamtos bei kraštovaizdžio vertybių apsaugą ir racionalų naudojimą, kuriuo pasiekiamas norimas pozityvus rezultatas – didėjantis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir Klaipėdos miesto konkurencingumas, sudarytos sąlygos uosto įmonių veiklos plėtrai, investicijoms, keleivių bei krovinių srautams pritraukti;

- suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, visuomenės, savivaldybės bei valstybės interesus dėl teritorijos ir žemės sklypų naudojimo bei veiklos plėtojimo planuojamoje teritorijoje sąlygų;

- numatyti uosto plėtrai reikalingas rezervines teritorijas žemyninėje dalyje ir vandenyje.

Su Bendrojo plano konkretizuotais sprendiniais, patikslintais ir pakoreguotais pagal gautus visuomenės pasiūlymus, ir Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita pakartotinai susipažinti galima nuo 2018 m. rugsėjo 17 d. iki lapkričio 19 d. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos I aukšto patalpose (apsaugos poste), J. Janonio g. 24, Klaipėdoje, ir tinklalapyje http://www.portofklaipeda.lt/klaipedos-uosto-bendrasis-planas.

Bendrojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2018 m. rugsėjo 17 d. iki lapkričio 19 d. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos I aukšte, J. Janonio g. 24, Klaipėdoje.

Baigiamasis susirinkimas-konferencija įvyks 2018 m. lapkričio 19 d. 13 val. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos II a. posėdžių salėje, J. Janonio g. 24, Klaipėdoje.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui prieš tai nurodytais kontaktais teikiami raštu visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos, o baigiamojo susirinkimo-konferencijos metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Jei norite matyti geresnės kokybės brėžinius, rekomenduojama juos išsaugoti savo kompiuteryje ir naudoti  Adobe Acrobat Reader ar analogišką PDF failų peržiūrai skirtą programą.

0_KVJU_BP_Aiškinamasis raštas

1_KVJU_BP_Pagrindinis_brezinys_M10000

2_KVJU_BP_Pagrindinis_brezinys_M5000

3_KVJU_BP_Pagrindinis_brezinys_Isorinis_reidas_M40000

4_KVJU_BP_Architekturinės_erdvines_strukturos_brezinys_M10000

5_KVJU_BP_Susisiekimo_infrastrukturos_brezinys_M5000

6_KVJU_BP_Nekilnojamojo_kulturos_paveldo_brezinys_M10000

7_KVJU_BP_Gamtines_aplinkos_brezinys_M10000

8_KVJU_BP_Inzinerines_infrastrukturos_brezinys_M10000


Informacija atnaujinta 2018-09-14

Renginiai

Viešieji pirkimai

Visi pirkimai