Teisės aktai

Pavadinimas Aprašymas Dokumentai
Korupcijos prevencijos programa ir įgyvendinimo priemonių planas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programa, kurios strateginis tikslas – sukurti veiksmingą, kryptingą ir nuoseklią korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo sistemą susisiekimo ministrui priskirtose valdymo srityse. Programa pagrįsta teisėtumo, bendradarbiavimo ir skaidrumo principais. Programai įgyvendinti yra parengiamas Programos įgyvendinimo priemonių planas.

programa

planas

Antikorupcinė politika VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos antikorupcinės politikos aprašas yra vidinis antikorupcinės vadybos sistemos dokumentas, kurio Uosto direkcija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų korupcijos prevencijos srityje, taip pat įsipareigoja laikytis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Uosto direkcijoje įdiegtos antikorupcinės vadybos sistemos, netoleruoti jokių korupcijos pasireiškimo formų – neetiško elgesio, neteisėtų dovanų, nepotizmo, interesų konfliktų, kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikiu, piktnaudžiavimo tarnyba ir kitų korupcinio pobūdžio veikų. Be to, šis dokumentas nustato Uosto direkcijos antikorupcinės politikos tikslus, uždavinius, principus, jos formavimo ir įgyvendinimo subjektus bei jos nesilaikymo pasekmes. antikorupcinės politikos aprašas
Darbuotojų elgesio kodeksas

Siekiant apibrėžti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojų elgesio normas, kurių pagrindu ugdoma pagarba bendradarbiams ir kitiems asmenims, didinamas Uosto direkcijos autoritetas visuomenėje, skatinama atsakomybė už savo veiksmus, užkertamas kelias atsirasti ir plisti korupcijai, patvirtintos darbuotojų elgesio kodeksas.

Taisyklės nustato elgesio normas, kurių privalo laikytis visi Uosto direkcijos darbuotojai, atlikdami pavestas funkcijas ir veikdami ne darbo metu, kad išvengtų situacijų, kurios gali padaryti neigiamą poveikį Uosto direkcijos prestižui, sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktus, taip pat įtvirtina draudimus vykdyti su viešuoju interesu nesuderinamą veiklą, siekti neteisėtos naudos sau ir (ar) sau artimiems asmenims arba sudaryti tokias galimybes kitiems asmenims.

darbuotojų elgesio kodeksas
Veiklos partnerių elgesio kodeksas Siekiant laikytis teisėtumo principo visose veiklos srityse, Uosto direkcijoje patvirtintas veiklos partnerių elgesio kodeksas. Tai  yra vidinis antikorupcinės vadybos sistemos dokumentas, kuriuo yra įgyvendinamos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių veiklos partnerių elgesio kodekso nuostatos Uosto direkcijoje. Veiklos partnerių elgesio kodeksas nustato bendrus reikalavimus ir principus, kurie skatina Uosto direkcijos veiklos partnerius veikti pagal visuotinai pripažintus skaidraus elgesio standartus. Veiklos partnerių elgesio kodeksas taikomas visiems Uosto direkcijos veiklos partneriams. veiklos partnerių elgesio kodeksas
Nulinė dovanų politika Siekiant užtikrinti veiklos skaidrumą ir korupcijos prevenciją, įtvirtinti priimamų sprendimų nešališkumą, viešųjų ir privačių interesų derinimą VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija patvirtino dovanų politiką, dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašą ir gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašą.

nulinė dovanų politika

dovanų žurnalas

Prašymų, skundų, pranešimų teikimo ir nagrinėjimo tvarka Asmenų prašymų, skundų, pranešimų, taip pat ir anoniminių, gaunamų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pranešimų kanalu, teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas, kuris skirtas apibrėžti pranešimų kanalo veikimo principus, skatinti darbuotojų (ir trečiųjų šalių) sąmoningumą bei netoleranciją bet kokioms korupcijos formoms, galinčioms daryti neigiamą įtaką ar žalą VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos reputacijai ir įvaizdžiui, taip pat sudaryti sąlygas visomis formomis, taip pat ir anonimiškai pranešti apie antikorupcinės politikos ir antikorupcinės vadybos sistemos pažeidimus ar trūkumus, Uosto direkcijos darbuotojų neteisėtus veiksmus, rangovų ar partnerių netinkamą elgesį. teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas
Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsniu, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija atlieka korupcijos rizikos analizę ir teikia motyvuotą išvadą dėl korupcijos mažinimo pasirinktose veiklos srityse.

Motyvuota išvada 2017

Motyvuota išvada 2018

Motyvuota išvada 2019

Motyvuota išvada 2020

Motyvuota išvada 2021

Antikorupcinių mokymų tvarka VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo (antikorupcinių mokymų) tvarkos aprašas reglamentuoja valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo (antikorupcinių mokymų) poreikio nustatymo ir planavimo, organizavimo ir įgyvendinimo, mokymo programų ir mokymų kokybės, taip pat darbuotojų kompetencijų progreso vertinimo tvarką. Šiuo Aprašu siekiama užtikrinti, kad Uosto direkcijoje reguliariai (nustatytais ir suplanuotais intervalais) būtų užtikrinamas antikorupcinis darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir organizuojamas mokymas, atsižvelgiant į jų pareigas, jiems kylančią korupcijos riziką ir visas kintančias aplinkybes. darbuotojų kvalifikacijos kėlimo (antikorupcinių mokymų) tvarkos aprašas
Nulinio korupcijos tolerancijos principo atmintinė darbuotojams VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija vykdo savo veiklą pagal aukščiausius etikos reikalavimus bei principus, vadovaujasi atvirumo, sąžiningumo, dorumo ir atsakingumo standartais. Įmonėje taikomas nulinis korupcijos tolerancijos principas. Dėl to, siekiant, kad darbuotojai elgtųsi užtikrintai, saugiai ir profesionaliai, siūloma vadovautis parengta atmintine darbuotojams. atmintinė darbuotojams
Informacijos surinkimas apie asmenį

Patvirtintas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą LR specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos pateikimo apie asmenį, sąrašas.

sąrašas
Deklaruoti privačius interesus privalančių pareigybių sąrašas Siekiant užtikrinti Uosto direkcijoje priimamų sprendimų nešališkumą ir viešųjų bei privačių interesų konfliktų valdymą, patvirtintas viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų vykdymo ir kontrolės VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje tvarkos aprašas. Pagal Aprašo nuostatas Uosto direkcijoje privačių interesų deklaracijas teikia: struktūrinių padalinių vadovai bei jų pavaduotojai, viešųjų pirkimų komisijos nariai, Uosto direkcijos mažos vertės pirkimų (neskelbiamų apklausų iki 5 000 eurų be PVM) organizatoriai, pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimų iniciatoriai bei kiti darbuotojai, kurių pareigų sąrašą tvirtina Uosto direkcijos generalinis direktorius, suderinęs su VTEK. pareigų sąrašas
Informacija atnaujinta 2022-04-08
Apklausa
X apklausa