Teisės aktai

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programa, kurios strateginis tikslas – sukurti veiksmingą, kryptingą ir nuoseklią korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo sistemą susisiekimo ministrui priskirtose valdymo srityse. Programa pagrįsta teisėtumo, bendradarbiavimo ir skaidrumo principais. Programai įgyvendinti yra parengiamas Programos įgyvendinimo priemonių planas.

***

Valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos antikorupcinės politikos aprašas yra vidinis antikorupcinės vadybos sistemos dokumentas, kurio Uosto direkcija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų korupcijos prevencijos srityje, taip pat įsipareigoja laikytis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Uosto direkcijoje įdiegtos antikorupcinės vadybos sistemos, netoleruoti jokių korupcijos pasireiškimo formų – neetiško elgesio, neteisėtų dovanų, nepotizmo, interesų konfliktų, kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikiu, piktnaudžiavimo tarnyba ir kitų korupcinio pobūdžio veikų. Be to, šis dokumentas nustato Uosto direkcijos antikorupcinės politikos tikslus, uždavinius, principus, jos formavimo ir įgyvendinimo subjektus bei jos nesilaikymo pasekmes.

***

Patvirtintas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą LR specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos pateikimo apie asmenį, sąrašas.

***

Siekiant apibrėžti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojų elgesio normas, kurių pagrindu ugdoma pagarba bendradarbiams ir kitiems asmenims, didinamas Uosto direkcijos autoritetas visuomenėje, skatinama atsakomybė už savo veiksmus, užkertamas kelias atsirasti ir plisti korupcijai, patvirtintos darbuotojų elgesio taisyklės.

Taisyklės nustato elgesio normas, kurių privalo laikytis visi Uosto direkcijos darbuotojai, atlikdami pavestas funkcijas ir veikdami ne darbo metu, kad išvengtų situacijų, kurios gali padaryti neigiamą poveikį Uosto direkcijos prestižui, sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktus, taip pat įtvirtina draudimus vykdyti su viešuoju interesu nesuderinamą veiklą, siekti neteisėtos naudos sau ir (ar) sau artimiems asmenims arba sudaryti tokias galimybes kitiems asmenims.

***

Siekiant užtikrinti veiklos skaidrumą ir korupcijos prevenciją, įtvirtinti priimamų sprendimų nešališkumą, viešųjų ir privačių interesų derinimą VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija patvirtino dovanų ir svetingumo politiką, dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašą ir gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašą.

***

Asmenų prašymų, skundų, pranešimų, taip pat ir anoniminių, gaunamų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pranešimų kanalu, teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas, kuris skirtas apibrėžti pranešimų kanalo veikimo principus, skatinti darbuotojų (ir trečiųjų šalių) sąmoningumą bei netoleranciją bet kokioms korupcijos formoms, galinčioms daryti neigiamą įtaką ar žalą VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos reputacijai ir įvaizdžiui, taip pat sudaryti sąlygas visomis formomis, taip pat ir anonimiškai pranešti apie antikorupcinės politikos ir antikorupcinės vadybos sistemos pažeidimus ar trūkumus, Uosto direkcijos darbuotojų neteisėtus veiksmus, rangovų ar partnerių netinkamą elgesį.

***

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsniu, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija atlieka korupcijos rizikos analizę ir teikia motyvuotą išvadą dėl korupcijos mažinimo pasirinktose veiklos srityse.

Motyvuota išvada 2017

Motyvuota išvada 2018

Motyvuota išvada 2019

***

Valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo (antikorupcinių mokymų) tvarkos aprašas reglamentuoja valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo (antikorupcinių mokymų) poreikio nustatymo ir planavimo, organizavimo ir įgyvendinimo, mokymo programų ir mokymų kokybės, taip pat darbuotojų kompetencijų progreso vertinimo tvarką. Šiuo Aprašu siekiama užtikrinti, kad Uosto direkcijoje reguliariai (nustatytais ir suplanuotais intervalais) būtų užtikrinamas antikorupcinis darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir organizuojamas mokymas, atsižvelgiant į jų pareigas, jiems kylančią korupcijos riziką ir visas kintančias aplinkybes.

***

Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija vykdo savo veiklą pagal aukščiausius etikos reikalavimus bei principus, vadovaujasi atvirumo, sąžiningumo, dorumo ir atsakingumo standartais. Įmonėje taikomas nulinis korupcijos tolerancijos principas. Dėl to, siekiant, kad darbuotojai elgtųsi užtikrintai, saugiai ir profesionaliai, siūloma vadovautis parengta atmintine darbuotojams.

***

Siekiant užtikrinti Uosto direkcijoje priimamų sprendimų nešališkumą ir viešųjų bei privačių interesų konfliktų valdymą, patvirtintas viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų vykdymo ir kontrolės VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje tvarkos aprašas. Pagal Aprašo nuostatas Uosto direkcijoje privačių interesų deklaracijas teikia: struktūrinių padalinių vadovai bei jų pavaduotojai, viešųjų pirkimų komisijos nariai, Uosto direkcijos mažos vertės pirkimų (neskelbiamų apklausų iki 5 000 eurų be PVM) organizatoriai, pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimų iniciatoriai bei kiti darbuotojai, kurių pareigų sąrašą tvirtina Uosto direkcijos generalinis direktorius, suderinęs su VTEK.

Informacija atnaujinta 2020-08-05
Apklausa
X apklausa