Viešas svarstymas

2018-11-19 Viešo svarstymo protokolas

 

INFORMACIJA APIE PAKARTOTINĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO (ŽEMĖS VIDINĖS AKVATORIJOS, IŠORINIO REIDO IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS) BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ VIEŠINIMĄ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 720 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano rengimo“ ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 3-341 „Dėl Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) ypatingos valstybinės svarbos ir „Via Baltica“ transporto koridoriaus Lietuvos dalies ypatingos valstybinės svarbos projektų vykdymo“ (toliau – Įsakymas), rengiamas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrasis planas (toliau – Bendrasis planas).

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, tinklalapis sumin.lrv.lt). Rengti Bendrąjį planą Įsakymo 4 p. pavesta VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai (J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda, tel. (8 46) 499 600, el. p. info@port.lt, tinklalapis www.portofklaipeda.lt).

Plano rengėjas – jungtinės veiklos pagrindu veikiantis konsorciumas, kurį sudaro UAB „Sweco Lietuva“, UAB „Urbanistika“ ir UAB „Kelprojektas“. Konsorciumo atsakingasis partneris – UAB „Sweco Lietuva“ (V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. p. info@sweco.lt, tinklalapis www.sweco.lt.).

Planavimo programa – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 3-370-(E) patvirtinta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano planavimo darbų programa. Teritorijų planavimo lygmuo pagal projekto turinį – vietovės, bendrojo plano rengimo procesą sudaro trys etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Planavimo tikslai:

- sukurti uosto plėtros viziją, atitinkančią Nacionalinę susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“;

- įvertinti esamas ir perspektyvines uosto veiklos kryptis, kompleksiškai suplanuoti uosto teritorijos plėtrą ir nustatyti teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygas;

- suformuoti darnią ir tvarią uosto bei miesto plėtros poreikius tenkinančią aplinką, užtikrinančią nuolatinę ir darnią teritorijos plėtrą, įvertinus uosto ir miesto raidą, kultūros paveldo, gamtos bei kraštovaizdžio vertybių apsaugą ir racionalų naudojimą, kuriuo pasiekiamas norimas pozityvus rezultatas – didėjantis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir Klaipėdos miesto konkurencingumas, sudarytos sąlygos uosto įmonių veiklos plėtrai, investicijoms, keleivių bei krovinių srautams pritraukti;

- suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, visuomenės, savivaldybės bei valstybės interesus dėl teritorijos ir žemės sklypų naudojimo bei veiklos plėtojimo planuojamoje teritorijoje sąlygų;

- numatyti uosto plėtrai reikalingas rezervines teritorijas žemyninėje dalyje ir vandenyje.

Su Bendrojo plano konkretizuotais sprendiniais, patikslintais ir pakoreguotais pagal gautus visuomenės pasiūlymus, ir Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita pakartotinai susipažinti galima nuo 2018 m. rugsėjo 17 d. iki lapkričio 19 d. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos I aukšto patalpose (apsaugos poste), J. Janonio g. 24, Klaipėdoje, ir tinklalapyje http://www.portofklaipeda.lt/klaipedos-uosto-bendrasis-planas.

Bendrojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2018 m. rugsėjo 17 d. iki lapkričio 19 d. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos I aukšte, J. Janonio g. 24, Klaipėdoje.

Baigiamasis susirinkimas-konferencija įvyks 2018 m. lapkričio 19 d. 13 val. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos II a. posėdžių salėje, J. Janonio g. 24, Klaipėdoje.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui prieš tai nurodytais kontaktais teikiami raštu visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos, o baigiamojo susirinkimo-konferencijos metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Jei norite matyti geresnės kokybės brėžinius, rekomenduojama juos išsaugoti savo kompiuteryje ir naudoti  Adobe Acrobat Reader ar analogišką PDF failų peržiūrai skirtą programą.

0_KVJU_BP_Aiškinamasis raštas

1_KVJU_BP_Pagrindinis_brezinys_M10000

2_KVJU_BP_Pagrindinis_brezinys_M5000

3_KVJU_BP_Pagrindinis_brezinys_Isorinis_reidas_M40000

4_KVJU_BP_Architekturinės_erdvines_strukturos_brezinys_M10000

5_KVJU_BP_Susisiekimo_infrastrukturos_brezinys_M5000

6_KVJU_BP_Nekilnojamojo_kulturos_paveldo_brezinys_M10000

7_KVJU_BP_Gamtines_aplinkos_brezinys_M10000

8_KVJU_BP_Inzinerines_infrastrukturos_brezinys_M10000

 

2018-08-06 Uosto BP baigiamojo susirinkimo protokolas


INFORMACIJA APIE KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO (ŽEMĖS VIDINĖS AKVATORIJOS, IŠORINIO REIDO IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS) BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ VIEŠINIMĄ

Vadovaujantis 2014 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 720 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano rengimo“ ir 2014 m. rugpjūčio 19 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-341 „Dėl Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) ypatingos valstybinės svarbos ir „Via Baltica“ transporto koridoriaus Lietuvos dalies ypatingos valstybinės svarbos projektų vykdymo“ (toliau – Įsakymas), rengiamas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrasis planas (toliau – Bendrasis planas).

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5)  261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, tinklalapis sumin.lrv.lt). Rengti Bendrąjį planą Įsakymo 4 p. pavesta VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai (J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda, tel. (8 46)  499 600, el. p. info@port.lt, tinklalapis www.portofklaipeda.lt).
Plano rengėjas – jungtinės veiklos pagrindu veikiantis konsorciumas, kurį sudaro UAB „Sweco Lietuva“, UAB „Urbanistika“ ir UAB „Kelprojektas“. Konsorciumo atsakingas  partneris – UAB „Sweco Lietuva“ (V.Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5)  262 2621, el. p. info@sweco.lt, tinklalapis www.sweco.lt.).
Planavimo programa – 2014 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-370-(E) patvirtinta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano planavimo darbų programa. Teritorijų planavimo lygmuo pagal projekto turinį – vietovės, bendrojo plano rengimo procesą sudaro trys etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
Planavimo tikslai:
- sukurti uosto plėtros viziją, atitinkančią Nacionalinę susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“;
- įvertinti esamas ir perspektyvines uosto veiklos kryptis, kompleksiškai suplanuoti uosto teritorijos plėtrą ir nustatyti teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygas;
- suformuoti darnią ir tvarią uosto bei miesto plėtros poreikius tenkinančią aplinką, užtikrinančią nuolatinę ir darnią teritorijos plėtrą, įvertinus uosto ir miesto raidą, kultūros paveldo, gamtos bei kraštovaizdžio vertybių apsaugą ir racionalų naudojimą, kuriuo pasiekiamas norimas pozityvus rezultatas – didėjantis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir Klaipėdos miesto konkurencingumas, sudarytos sąlygos uosto įmonių veiklos plėtrai, investicijoms, keleivių bei krovinių srautams pritraukti;
- suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, visuomenės, savivaldybės bei valstybės interesus dėl teritorijos ir žemės sklypų naudojimo bei veiklos plėtojimo planuojamoje teritorijoje sąlygų;
- numatyti uosto plėtrai reikalingas rezervines teritorijas žemyninėje dalyje ir vandenyje.
Su parengtais Bendrojo plano konkretizuotais sprendiniais susipažinti galima nuo 2018 m. birželio 4 d. iki rugpjūčio 6 d. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos I aukšto patalpose (apsaugos poste), J. Janonio g. 24, Klaipėdoje, ir tinklalapyje http://www.portofklaipeda.lt/klaipedos-uosto-bendrasis-planas. 
Bendrojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2018 m. birželio 4 d. iki rugpjūčio 6 d. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos I aukšte, J. Janonio g. 24, Klaipėdoje.
Baigiamasis susirinkimas – konferencija įvyks 2018 m. rugpjūčio 6 d. 13 val. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos II a. susirinkimų salėje, J. Janonio g. 24, Klaipėdoje.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais kontaktais teikiami raštu visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki baigiamojo susirinkimo – konferencijos pabaigos.

1_KVJU_BP_Pagrindinis_brezinys_M10000
2_KVJU_BP_Pagrindinis_brezinys_M5000
3_KVJU_BP_Pagrindinis_brezinys_Isorinis_reidas_M40000
4_KVJU_BP_Architekturinės_erdvines_strukturos_brezinys_M10000
5_KVJU_BP_Susisiekimo_infrastrukturos_brezinys_M5000
6_KVJU_BP_Nekilnojamojo_kulturos_paveldo_brezinys_M10000
7_KVJU_BP_Gamtines_aplinkos_brezinys_M10000
8_KVJU_BP_Inzinerines_infrastrukturos_brezinys_M10000
15088-00-TBP-S-aiskinamasis_rastas_2018-04-12 (2)
Sprendiniu_igyvendinimo_programa
15088-00-TBP-S AR-tekstinis_priedas_Nr 1

INFORMACIJA APIE KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO (ŽEMĖS, VIDINĖS AKVATORIJOS, IŠORINIO REIDO IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS) BENDROJO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ

Atliktas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano (toliau Planas) strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau SPAV) ir parengta bei pagal SPAV subjektų išvadas ir visuomenės pasiūlymus patikslinta SPAV ataskaita. Minėta SPAV ataskaita 2017-02-15 perduota susipažinti ir pateikti galutines išvadas Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie LR aplinkos ministerijos, LR aplinkos ministerijai, LR kultūros ministerijai.

Plano organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino per. 17 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, (8 5) 212 4335, sumin@sumin.lt. Rengti bendrąjį planą LR susisiekimo ministro įsakymo Nr.3-341 4 p. pavesta VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ (toliau KVJUD), J. Janonio g. 24 92251 Klaipėda, tel. (8 46) 499 600, faks. (8 46) 499 777, el.p.: info@port.lt.

Plano ir SPAV dokumentų rengėjas -  UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g.1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 2622621, faks. (8 5) 2617507, el.p. info@sweco.lt.

Informuojame, kad 2017-05-31 parengta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita su priedais (paskelbta internetiniame puslapyje 2017-06-02).

Informuojame, kad 2017-02-01 parengta Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo suinteresuotų dalyvių išvadų/pastabų/pasiūlymų dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos įvertinimo pažyma (paskelbta internetiniame puslapyje 2017-02-01).

Informuojame, kad 2017-01-30 parengta Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadų dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrojo plano koncepcijos projekto ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos įvertinimo pažyma (paskelbta internetiniame puslapyje 2017-01-30).

Informuojame, kad 2017-01-24 parengta Visuomenės pasiūlymų dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano koncepcijos projekto ir jo sprendinių strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos įvertinimo pažyma (paskelbta internetiniame puslapyje 2017-01-24).

INFORMACIJA APIE VIEŠĄ SUPAŽINDINIMĄ SU KLAIPDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO (ŽEMĖS, VIDINĖS AKVATORIJOS, IŠORINIO REIDO IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS) BENDROJO PLANO KONCEPCIJOS PROJEKTU IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

2017 m. sausio 10 d. 13.00 val. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos II aukšto posėdžių salėje įvyko Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastrutūros) bendrojo plano ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitos viešas pristatymas visuomenei.

Susirinkimo protokolas (paskelbta internetiniame puslapyje 2017-01-13)

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO (ŽEMĖS VIDINĖS AKVATORIJOS, IŠORINIO REIDO IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS) BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ STRATEGINĮ PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMĄ (TOLIAU - SPAV)

Vadovaujantis 2014 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.720 Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo planorengimo ir 2014 m. rugpjūčio 19 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr.3-341 Dėl rytų – vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkeliųinfrastruktūros komplekso) ypatingos valstybinės svarbos ir „Via Baltica“ transporto koridoriaus Lietuvos dalies ypatingos valstybinės svarbos projektų vykdymo (toliau – Įsakymu), pradedamas rengti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrasis planas.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr.17, 01505 Vilnius,tel.: 8 5 261 2363, el.p.: sumin@sumin.lt, tinklalapis: sumin.lrv.lt). Pradėti rengti bendrąjį planą Įsakymo 4 p. pavesta VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (J.Janonio g. 24, 92251 Klaipėda, tel.: 8 46 499 600, el.p.: info@port.lt, tinklalapis: www.portofklaipeda.lt).

Plano rengėjas – jungtinės veiklos pagrindu veikiantis konsorciumas, kurį sudaro UAB „Sweco Lietuva“, UAB „Urbanistika“ ir UAB „Kelprojektas“. Konsorciumo vedantysis partneris ir Plano SPAV dokumentų rengėjas - UAB „Sweco Lietuva“ (V.Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel.: 8 5 262 2621, el.p.: info@sweco.lt, tinklalapis: www.sweco.lt.).

Planavimo programa - 2014 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-370- (E) patvirtinta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusiosinfrastruktūros) bendrojo plano planavimo darbų programa.

Teritorijų planavimo lygmuo – valstybės, bendrojo plano rengimo procesą sudaro trys etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Bendrojo plano rengimo etapo bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje bus rengiamos 4 planuojamos teritorijos vystymo koncepcijos ir atliekamas sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.

Planavimo tikslai:- sukurti uosto plėtros viziją, atitinkančią Nacionalinę susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“;- įvertinti esamas ir perspektyvines uosto veiklos kryptis, kompleksiškai suplanuoti uosto teritorijos plėtrą irnustatyti teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygas;- suformuoti darnią ir tvarią uosto bei miesto plėtros poreikius tenkinančią aplinką, užtikrinančią nuolatinę irdarnią teritorijos plėtrą, įvertinus uosto ir miesto raidą, kultūros paveldo, gamtos bei kraštovaizdžio vertybiųapsaugą ir racionalų naudojimą, kuriuo pasiekiamas norimas pozityvus rezultatas – didėjantis Klaipėdosvalstybinio jūrų uosto ir Klaipėdos miesto konkurencingumas, sudarytos sąlygos uosto įmonių veiklos plėtrai, investicijoms, keleivių bei krovinių srautams pritraukti;- suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, visuomenės, savivaldybės bei valstybės interesus dėlteritorijos ir žemės sklypų naudojimo bei veiklos plėtojimo planuojamoje teritorijoje sąlygų;- numatyti uosto plėtrai reikalingas rezervines teritorijas žemyninėje dalyje ir vandenyje.

Pasiūlymų SPAV teikimas – Rengiamiems Plano SPAV apimties nustatymo dokumentui ir SPAV ataskaitai visuomenė gali raštu teikti pasiūlymus. Pasiūlymai nurodytu adresu teikiami plano SPAV dokumentų rengėjui iki viešo supažindinimo su SPAV ataskaita susirinkimo ir jo metu. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę, adresą, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas ir pasiūlymo teikimo datą.

Priedai

Informacija atnaujinta 2018-11-22

Renginiai

Viešieji pirkimai

Visi pirkimai